Arkea avaruudessa : asuminen ja arjen rytmien sekä toimintojen rakentuminen kansainvälisellä avaruusasemalla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162866
Title: Arkea avaruudessa : asuminen ja arjen rytmien sekä toimintojen rakentuminen kansainvälisellä avaruusasemalla
Alternative title: Everyday life in space : living and the formation of everyday life rhythms and functions on the International Space Station
Author: Aspholm, Laura
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162866
http://hdl.handle.net/10138/316506
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kotitaloustiede
Home economics
Hushållsvetenskap
Abstract: Ihminen on asunut avaruudessa jo 20 vuotta. Avaruudessa asumisen ja elämisen merkitystä ihmiselle on tarkasteltu fysiologisina ja psykologisina muutoksina, kuten ravitsemuksen, stressinsietokyvyn tai lihaskestävyyden näkökulmista, mutta ei arjen näkökulmasta. Astronautit ovat työkomennuksella ja heidän päätehtävänsä on tieteellinen tutkimus. Kuitenkin asemalla asutaan ja eletään pitkiäkin aikoja, syödään, huolehditaan hygieniasta ja vietetään aikaa kollegoiden kanssa. Tämä tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella asemalla asumista ja arkea kotitaloustieteen näkökulmasta. Tutkimuksessa on tarkasteltu ISS:n kansainvälisellä avaruusasemalla tuotettuja videoita, jotka löytyvät YouTube videopalvelusta. Videoiden valintakriteerinä oli se, että niissä tuodaan esille asumista, arkea ja kotitalouden toimintoja. Aineistoa on analysoitu teemoittelemalla ja luokittelemalla videoilla esiintyneitä tilanteita asumisen, arjen käytäntöjen ja kotitalouden toimintojen mukaan. Aineistosta tarkasteltiin siitä näkökulmasta, kuinka asuminen on järjestetty sekä miten arki ja kotitalouden toiminnot tulevat esille ei kodinomaisessa ympäristössä. Tutkimuksen mukaan asemalla asumisesta sekä tilan käytöstä voidaan tunnistaa kodinomaisuuteen liittyviä piirteitä ja toimintoja. Astronautit elävät hyvin pienissä tiloissa, joten niiden monikäyttöisyys on tarpeellista. ISS avaruusaseman määritteleminen kotitaloudeksi on haasteellista, mutta tietyin kriteerein näin voidaan tehdä, sillä arjen rutiineja ja kotitalouden toimintoja on tunnistettavissa kyseisessä asumis- ja elämismuodossa. Astronauteilla on hyvin säännöllinen arki rytmeineen. Aamuisin peseydytään ja syödään aamupalaa. Tämän jälkeen alkaa työpäivä, jolloin suoritetaan vaihtuvia tehtäviä tai tieteellisiä kokeita. Työpäivän sisältöön kuuluu myös päivittäinen kuntoilu. Astronautit ruokailevat ainakin kolme kertaa päivässä ja se on yhteisöllistä. Illalla on miehistöllä vapaa-aikaa jolloin he ottavat yhteyttä perheeseen, lukevat kirjaa tai vain katsovat alla pyörivää maapalloa ikkunasta. Jokapäiväisten toimintojen tekeminen mikropainovoimassa tuottavat uusia haasteita, mutta myös hauskuutta niiden suorittamiseen.Man has lived in space for 20 years. The importance of housing and living in space to man has been viewed as physiological and psychological changes, such as from the perspectives of nutrition, stress tolerance, or muscle endurance, but not from the perspective of everyday life. While astronauts are on expedition their main job is scientific research. However, the station is inhabited and lived for long periods of time, eating, hygiene and spending time with colleagues. The purpose of this study is to look at living and everyday life at the station from the perspective of home economics. The study has looked at videos produced on the ISS International Space Station, which can be found on YouTube’s video service. The selection criteria for the videos were that they highlight housing, everyday life and household activities. The material has been analysed by thematising and classifying the situations that have occurred in the videos according to living, everyday practices and household activities. The material was examined from the perspective of how housing is organized and how everyday life and household functions come into play in a non-home environment. According to the study, living in the station and in use of the premises, features and functions can be perceived that are related to home environments. Astronauts live in very small spaces, so versatility is necessary. Defining the ISS space station as a household is challenging, but with certain criteria this can be done, as everyday routines and household activities can be identified in that form of housing and living. Astronauts have a very regular everyday life with rhythms. In the morning, they wash up and eat breakfast. This is followed by the start of the working day with changing tasks or scientific experiments. The content of the working day also includes daily fitness. Astronauts have at least three meals a day and they are communal situations. In the evening, the crew has free time. They can contact the family, read a book, or just look at the globe spinning below from the window. Doing everyday activities with microgravity makes them a new kind of challenge and, on the other hand, fun to perform.
Subject: Arki
koti
kotitalous
rutiinit
kotitalouden toiminnot
asuminen
avaruus
ISS avaruusasema


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Aspholm_Laura_Pro gradu tutkielma_2020.pdf 1.779Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record