Opettajan verbaalinen palautteenanto opetuksessa : minkälaista se on ja mihin se kohdistuu?

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162887
Titel: Opettajan verbaalinen palautteenanto opetuksessa : minkälaista se on ja mihin se kohdistuu?
Författare: Kankainen, Taru
Medarbetare: Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2020
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162887
http://hdl.handle.net/10138/316509
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikka
Abstrakt: Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkin minkälaista opettajien antama verbaalinen palaute on. Verbaalisen palautteen antaminen on olennainen ja jatkuvasti opetustyössä mukana oleva osa. Sen vuoksi olisikin tärkeää, että opettajat kiinnittäisivät siihen itse aktiivisesti huomiota ja kehittäisivät jatkuvasti omaa palautteenantamistaan. Selvitin kuinka paljon ja minkä tyyppistä palautetta opetuksen aikana annettiin ja kuinka suuri osa palautteesta on positiivista. Tarkastelin aineistoa Hattien ja Timberleyn (2007) tehokkaan palautteen mallin pohjalta, jossa palautetta tarkastellaan tehtävä-, prosessi-, itsesäätely ja persoonatason kautta. Tutkimuksessa on luotu kuvaus yhden helsinkiläisen luokanopettajan tavasta antaa verbaalista palautetta opetuksen aikana. Tutkimuksessa on huomioitu, kuinka oppilaiden käyttäytyminen vaikuttaa annettuun palautteeseen. Tutkimuksen tavoitteena on kiinnittää huomiota opettajien palautteenantoon ja näin ollen lisätä opettajien valmiuksia tarkastella omaa palautteen antoaan. Tutkimukseni on laadullinen tutkimus, jossa käytettiin aineistona eräässä helsinkiläisessä yhtenäiskoulussa videoitua opetusta, jota kerättiin kolmen päivän ajan. Koko aineisto on kerätty saman luokanopettajan sekä saman viidennen luokan opetuksesta. Aineistosta on litteroitu kohdat, joissa opettaja antoi verbaalista palautetta yksittäiselle tai useammalle oppilaalle. Kahteen ensimmäiseen tutkimuskysymykseen on vastattu teorialähtöisen sisällönanalyysin avulla. Kolmannen tutkimuskysymyksen analysointiin käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Opettaja antoi eniten tehtävätasolle, toiseksi eniten itsesäätelytasolle, kolmanneksi eniten prosessitasolle kohdistuvaa palautetta eikä yhtään persoonatason palautetta. Suurin osa opettajan antamasta palautteesta oli positiivista. Kun oppilaat joko tekivät tai eivät tehneet annettua tehtävää, opettajan palaute kohdistui tehtävätasolle ja oli suurimmaksi osaksi positiivista. Kun oppilaat käyttäytyivät häiritsevästi, palaute kohdistui itsesäätelytasolle ja oli muodoltaan ei positiivista.In this Master thesis my aim is to research how teachers give verbal feedback. Giving verbal feedback is big part of teaching. Therefore, it is important that teachers evaluate their own way to give feedback. I examined how much teachers are giving feedback during lessons and what type of feedback. I also examined how much teachers are giving positive feed-back. For the analyse I am using Hattie´s and Timperley`s (2007) Model of feedback. Ac-cording this model feedback effect on four different levels. These include the level of task performance, the level of process of understanding how to do a task, the regulatory or met-acognitive process level, and/or the self or personal level. On this research I have created account of one teacher´s way to give verbal feedback during lessons. I have also examined how pupil`s behaviour effect on teacher way to give feedback. The purpose of this study is pay attention to teacher’s way to give feedback and therefore encourage to teachers evalu-ate their own ways to give feedback. My study is qualitive research and my target group is one fifth class from Helsinki. I filmed data on three different days. In the transcript of the data I included only the past where teacher was giving verbal feedback. The first and the second research question were analysed with theory-based content analysis. The third research question was analysed with data-based content analysis. The result shows that most of the teacher´s feedback is directed to the task level. Second most-used feedback was targeted to the process level third most to the self-regulation level and none of the teacher’s feedback was directed to the personal level. Most of the teacher´s feedback was positive. When pupils were working on task most used was positive task level feedback. When pupil’s behaviour was disruptive teacher was giving feedback on self-regulation level.
Subject: palaute
opettaja
opetus
arviointi
luokkahuone


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Kankainen_Taru_tutkielma_2020.pdf 473.2Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post