Aineenopettajat kolmiportaisen tuen toteuttajina

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162839
Julkaisun nimi: Aineenopettajat kolmiportaisen tuen toteuttajina
Tekijä: Kotilainen, Aija
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2020
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162839
http://hdl.handle.net/10138/316511
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Tiivistelmä: Tavoitteet. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan aineenopettajien kokemuksia oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuen toteuttamisesta yläkoulussa. Perusopetuslain uudistuksen myötä tuen painopiste siirtyi yhä enemmän varhaiseen tukeen, mikä edellyttää aineenopettajilta aiempaa enemmän erityispedagogista osaamista tuen suunnittelussa ja toteutuksessa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisena aineenopettajat näkevät roolinsa tuen toteuttajina ja miten yläkoulun aineenopettajajärjestelmä ja tuen järjestämiseen liittyvät rakenteet vaikuttavat aineenopettajien mahdollisuuksiin tukea oppilasta. Menetelmät. Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus, joka toteutettiin haastattelemalla kuutta (6) aineenopettajaa, jotka toimivat perusopetuksen aineenopettajina eräässä pääkaupunkiseudulla sijaitsevassa yläkoulussa. Aineisto on kerätty kahdessa osassa, keväällä 2016 ja keväällä 2019. Aineiston analyysimenetelmänä sovellettiin teemoittelua, tyypittelyä ja diskursianalyysiä. Tulokset ja johtopäätökset. Opetusryhmät ovat heterogeenisiä ja suuria suhteessa oppilaiden tuen tarpeisiin. Opettajien on priorisoitava, kenelle tukea annetaan. Opettajia tuen toteuttajina tukivat muun muassa erityisopettajan kanssa tehtävä yhteistyö ja mahdollisuus konsultaatioon. Hyvää oppilaantuntemusta pidettiin tärkeänä tuen toteuttamisen kannalta. Aineenopettajien tiedot kolmiportaisen tuen mallista ovat keskinkertaisia, mutta erityispedagogiseen täydennyskoulutukseen ei ole aikaa. Opettajat ovat kiinnostuneita oppilaiden oppimisesta, mutta tuen suunnittelu, toteutus ja arviointi ulkoistetaan herkästi erityisopettajalle, ajan ja osaamisen puutteen vuoksi. Luokanvalvojana toimiminen laajensi aineenopettajan tehtävänkuvaa tuen suunnitteluun ja kirjaamiseen. Koulutasolla tulisi luoda toimivat käytänteet, jossa kaikki aineenopettajat sitoutettaisiin tuen kaikille portaille. Opetuksen ja tuen järjestämisen rakenteita muokkaamalla voidaan edistää opettajien mahdollisuuksia tuen toteuttamiseen. Aineenopettajien erityispedagogista osaamista tulisi vahvistaa. Vaikkei aineenopettaja tuntisikaan tuen järjestelmää tai pitäisi siihen liittyviä asiakirjoja tarkoituksenmukaisina, voi silti käytännössä toteuttaa oppilaan tukea käyttämällä monipuolisia pedagogisia menetelmiä sekä erilaisia tukitoimia oikea-aikaisesti ja oppilaan yksilölliset tarpeet huomioiden.Aims. The purpose of this thesis is to study subject teachers’ conceptions of the support in learning and school attendance given in Finnish upper secondary schools. Due to the amendment of the Basic Education Act the support is now three tiered and emphasizes early interventions, which requires subject teachers to have more special pedagogical knowhow than they used to. This study aims to analyse, how subject teachers see their own role implementing the support and how the subject teacher system and structures of the school affect to teachers’ possibilities to support their students. Methodology. The thesis is a qualitative case study and the analysing methods are discourse analysis and thematic analysis. The research material consists of six semi-structured interviews of subject teachers. Results and conclusions. The study groups are heterogeneous and too big in relation to students’ needs. Teachers have to prioritize, to whom they give the support. Opportunity for consultation and cooperation with the special needs teacher is highly appreciated when implementing the support. Subject teachers’ familiarity with the students is considered important. Subject teachers’ knowledge about the three tier support system is mediocre, yet they consider not to have time for further education. The teachers are interested in learning of the students. However, because of lack of competence and time subject teachers externalize the implementation of the support to the special needs teacher. Being a form teacher expands the subject teachers’ job description to documenting and coordinating the support. In schools the functioning practises that would strengthen subject teachers’ commitment in all three tiers of support needs to be established. By reorganizing the structures of teaching and cooperation, it is possible to improve the subject teachers’ possibility to provide the support that the students’ needs require. The subject teachers’ special educational competence should be increased. The subject teachers don’t have sufficient knowledge about the three tier support system and they consider documentation of the support unnecessary. They may nonetheless, be able to support the students successfully by using different kinds of pedagogical methods and various well-timed and individualised measures of support.
Avainsanat: kolmiportainen tuki
aineenopettaja
erityispedagogiikka
oppimisen ja koulunkäynnin tuki


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot