Itseilmoitettujen ahdistusoireiden yhteys matalan panoksen osaamistehtävien ajankäyttöön ja tuloksiin 9.-luokkalaisilla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162904
Title: Itseilmoitettujen ahdistusoireiden yhteys matalan panoksen osaamistehtävien ajankäyttöön ja tuloksiin 9.-luokkalaisilla
Alternative title: The relation between self-reported anxiety symptoms and time on task and task performance in low-stakes assessment among ninth graders
Author: Pihlström, Roy
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162904
http://hdl.handle.net/10138/316512
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Luokanopettaja (kasvatustiede)
Class Teacher (education)
Klasslärare (pedagogik)
Abstract: Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten 9.-luokkalaisten itseilmoittamat ahdis-tusoireet ovat yhteydessä heidän ajankäyttöönsä ja tuloksiin matalan panoksen osaamistehtävissä. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, onko sukupuolten välillä havaittavissa eroa siinä, miten itseilmoitetut ahdistusoireet ovat yhteydessä 9.-luokkalaisten ajankäyttöön ja tuloksiin matalan panoksen osaamistehtävissä. Aikaisempaa tutkimusta ahdistusoireiden yhteydestä matalan panoksen osaamistehtävien ajankäyttöön ja tuloksiin ei tiettävästi ole tehty. Ahdistuksen on kuitenkin useimmiten todettu olevan negatiivisessa yhteydessä kogni-tiivisiin prosesseihin ja tehtäväsuoriutumiseen. Tämän tutkimuksen aineisto on osa laajamittaista vuosina 2011 ja 2014 kerättyä MetLoFin-pitkittäisaineistoa, jossa tutkittiin metropolialueella asuvien yläkoululaisten oppimaan oppimista, osaamista ja hyvinvointia sekä näiden välisiä yhteyksiä. Pääaineiston ensimmäinen vaihe kerättiin kouluissa syksyllä 2011 oppilaiden ollessa seitsemännellä luokalla ja toinen vaihe keväällä 2014 samoilta oppilailta, jotka olivat tällöin yhdeksännellä luokalla. Tässä tutkimuksessa käytettiin vain vuonna 2014 kerättyä aineistoa, johon kuului 5813 yhdeksännen luokan oppilasta. Ahdistusoireita mitattiin kolmella eri mittarilla, jotka mittasivat emotionaali-sia vaikeuksia, akateemista painetta ja somaattisia oireita. Tutkimusaineiston analyysissä käytettiin SPSS:n (IBM SPSS Statistics) versiota 25. Tulokset osoittivat, että koko aineistoa tarkasteltaessa, 9.-luokkalaisten itseilmoittamista ahdistusoireista emotionaaliset vaikeudet ja akateeminen paine olivat pääasiassa negatiivisessa yhteydessä ajankäyttöön ja tuloksiin matalan panoksen osaamistehtävissä. Koko aineistoa tarkasteltaessa somaattisten oireiden yhteys ajankäyttöön ja tuloksiin oli heikko ja ristiriitainen. Tulokset osoittivat myös, että pojilla itseilmoitetut ahdistusoireet olivat pääasiassa negatiivisessa yhteydessä heidän ajankäyttöön ja tuloksiin. Tytöillä puolestaan itseilmoitettujen ahdistusoireiden yhteys heidän ajankäyttöön ja tuloksiin oli huomattavasti hei-kompi.The aim of the present study was to examine how ninth graders’ self-reported anxiety symptoms are related to their time on task and task performance in low-stakes assessment. The aim of the present study was also to examine if there are gender differences in how ninth graders’ self-reported anxiety symptoms are related to their time on task and task performance in low-stakes assessment. The relation between self-reported anxiety symptoms and time on task and task performance in low-stakes assessment, has presumably not been studied before. However studies show, that in most cases, anxiety correlates negatively with cognitive processes and task performance. The present study’s data is a part of MetLoFin longitudinal data that was collected in Helsinki metropolitan area in 2011 and 2014. The study examined lower secondary school pupils’ learning to learn, achievement, well-being and their relations. The first phase of the main data was collected in the fall of 2011 when the pupils were at seventh grade. The second phase of the main study was collected in the spring of 2014 from the same students, who at the time were at ninth grade. In the present study, only the data from 2014 was used which consisted of 5813 pupils from ninth grade. Anxiety symptoms were measured with three different indicators that measured emotional difficulties, academic pressure and somatic symptoms. The data was analyzed with IBM SPSS Statistics 25. The study showed that when examining the whole data, emotional difficulties and academic pressure correlated negatively with time on task and task performance. The relation between somatic symptoms and time on task and task performance was weak and conflicting when examining the whole data. The study also showed that with boys, the self-reported anxiety symptoms correlated negatively with time on task and task performance. With girls, the relation between self-reported anxiety symptoms and time on task and task performance in low-stakes assessment was notably weaker.
Subject: Matalan panoksen arviointi
ahdistusoireet
ajankäyttö
tulokset
sukupuoli


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pihlstrom_Roy_progradu_2020.pdf 1.212Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record