Kelvottomasta ihanneopiskelijaksi : opiskelijasubjektin tuottaminen mielenterveyttä koskevissa kirjoituksissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006173037
Title: Kelvottomasta ihanneopiskelijaksi : opiskelijasubjektin tuottaminen mielenterveyttä koskevissa kirjoituksissa
Author: da Silva Gonçalves, Janina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006173037
http://hdl.handle.net/10138/316514
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastelen korkeakouluopiskelijoiden subjektifikaatiota mielenterveyttä ja hyvinvointia käsittelevissä kirjoituksissa. Tutkimukseni kiinnittyy feministisen jälkistrukturalistisen tutkimuksen virtauksiin ja sen tarkoituksena on siirtää opiskelijoiden mielenterveydestä käydyn keskustelun fokus yksilöstä yhteiskunnalliseen näkökulmaan. Lähestyn metodologiaa post-suuntausten avulla, joka tarkoittaa tässä työssä kuljeskelevaa otetta suhteessa aineistoon sekä kirjoittamiseen. Tutkimuksen aineisto koostuu opiskelijoiden mielen hyvinvoinnin edistämiseen erikoistuneen Nyyti ry:n verkkosivujen Tarinat-osiosta, jossa opiskelijat ovat kirjoittaneet kertomuksia arjestaan. Täydensin tarina-aineistoa autoetnografisilla otteilla ja pohdinnoilla, sillä paikannun myös itse korkeakouluopiskelijaksi, jota mielenterveyden ja hyvinvoinnin kysymykset koskettavat. Tutkimukseni kontekstina toimivat uusliberalistinen korkeakoulutus sekä psy-kompleksi, sillä nämä yhdessä muodostavat ne puitteet ja tarjoavat ne diskurssit, joista opiskelija ammentaa hahmotellessaan elämänsä mahdollisuuksia ja rajoitteita. Kysyn, miten opiskelijan ihannesubjektia tuotetaan kertomuksissa sekä miten psy-diskurssi toimii yhdessä uusliberalismin kanssa ja miten opiskelijat ottavat sen käyttöön. Luin aineistoani diskursiivisesti vallan ja subjektin käsitteiden kanssa ja olen ottanut inspiraatiota foucault’laisesta vallan analytiikasta sekä hallinnan tutkimuksesta. Käytin subjektifikaation ja subjektiviteetin käsitteitä tarkastellakseni sitä, miten opiskelijat jäsentävät opiskeluun liittyviä ongelmia ja ratkaisuja sekä tekevät itseään ymmärrettäväksi psy-diskurssin puitteissa ja avulla. Tarkastelin mielenterveyden itseapua uusliberalistisen ja psykologisen hallinnan muotona, joka ohjaa subjekteja työstämään itseään ja luin opiskelijoiden tarinoista aktiivisen ja yrittäjähenkisen työntekijäkansalaisuuden ihanteen tuottamista ja kyseenalaistamista. Opiskelijat eivät purematta nielleet uusliberalismin ihannetta. Osa tunnisti yhteiskunnan roolin paineiden tuottajana sekä kyseenalaisti suorituskeskeisyyttä. Ihannetta haastettiin psy-diskurssin tarjoamin keinoin ja näin se laitettiin palvelemaan omia tarkoitusperiä. Ratkaisut kuitenkin jäivät pääasiassa yksilötasolle. Kysyn tutkimukseni lopuksi, miten voisimme rakentaa opiskeluympäristöstä sellaisen, että se tarjoaisi pärjäämisen ja jopa kukoistamisen puitteet erilaiset tarpeet omaaville ihmisille, ja esitän, että tähän tarvitaan sekä ihanteiden kriittistä tarkastelua että yhteiskunnallisten ja institutionaalisten puitteiden uudelleenjärjestelyä.In this thesis, I look at the subjectification of students of higher education in writings about students' mental health and wellbeing. My research is situated in feminist poststructuralist studies and aims to shift the focus of the discussion on students' mental health from the individual towards a more societal perspective. Informed by post-methodological theories of inquiry, my approach to both data and writing can be characterised as drifting. The data of the research consists of the "Stories" section of the website of Nyyti ry, a non-profit organisation dedicated to promoting student mental health and wellbeing. The section contains stories that students have written of their everyday life. This data is enhanced by autoethnographic elements since also I am a university student to whom matters of mental health and wellbeing come close to home. Neoliberal higher education and the psy-complex serve as the context of my research. Together, they shape the circumstances and provide the discourses that students draw from in order to grasp the possibilities and limits of their lives. I ask how the ideal student subject is constituted in the stories, how the psy-discourse functions together with neoliberalism, and how the students make use of the psy-discourse. I have read the data discursively with the concepts of power and subject, inspired by a Foucauldian power analytical approach and studies on governmentality. In the research, I have used the concepts of subjectification and subjectivity to inquire upon how the students make sense of the problems and solutions related to studying and how they make themselves comprehensible within and with the help of the psy-discourse. I looked at self-help as a form of neoliberal and psychological governance that guides subjects to work on themselves. In the stories of the students, I read the (re)production and questioning of the active and entrepreneurial employee citizen. The students did not accept the neoliberal ideal as a given. Some recognised the role of the society as the producer of these pressures and questioned performance-centric ideals. The ideal subject was challenged with tools provided by the psy-discourse and in this way the discourse was made to serve the needs and ends of the students themselves. However, the solutions mostly remained on an individual level. I conclude my thesis by asking how we could (re)build the study environment into one that would provide means for people with varying dis/abilities and needs to get by and even flourish. I suggest that this requires the critical questioning of our ideals as well as a reorganisation of societal and institutional circumstances.
Subject: hallinta
korkeakoulutus
kuljeskelu
mielenterveys
psy-diskurssi
subjektifikaatio
uusliberalismi
valta
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
daSilvaGoncalves_Janina_tutkielma_2020.pdf 1.551Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record