Kehittyvä asiantuntijuus finanssialalla : henkilöstön käsityksiä osaamisesta ja oppimisesta

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006173028
Julkaisun nimi: Kehittyvä asiantuntijuus finanssialalla : henkilöstön käsityksiä osaamisesta ja oppimisesta
Tekijä: Kivilahti, Jenni
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteet
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2020
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006173028
http://hdl.handle.net/10138/316517
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Tiivistelmä: Tavoitteet. Asiantuntijana oppiminen ja osaamisen kehittäminen ovat yksi muutoshaluisen ja alati kehittyvän organisaation teemoista nykyvuosina. Finanssiala on voimakkaassa murroksessa teknologian kehittymisen myötä ja ala kohtaa muutoksia nyt sekä tulevaisuudessa. Työn luonteen muuttuminen asettaa henkilöstölle uudenlaisia osaamistarpeita, jolloin työntekijöillä on yhä enemmän opittavaa. Siksi ymmärrys osaamistarpeista ja oppimisesta erityisesti asiantuntijoiden näkökulmasta on tärkeää. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää finanssialan asiantuntijan osaamisen tarpeita sekä asiantuntijoiden oppimista työssä. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan, millä keinoilla asiantuntijoiden oppimista työssä voidaan tukea. Asiantuntijoiden oppimisen osaamistarpeista tarvitaan uutta tutkimusta kartoittamalla mitä osaamista finanssialalla on nykyhetkellä, mikä ympäristö tukee osaamista, sekä mitä tarvitaan ja mistä tulisi mahdollisesti luopua. Tämä tutkimus pyrkii osaltaan vastaamaan tähän. Menetelmät. Tutkimusaineisto koostui kahdeksasta puolistrukturoidusta teemahaastattelusta, joihin osallistui kahdeksan finanssialan yrityksen henkilöstöyksikön asiantuntijaa. Haastateltavilta kysyttiin asiantuntijan työtehtävissä tarvituista tärkeistä tiedoista ja taidoista, millaisissa tilanteissa he kokivat oppivansa työssään, sekä asiantuntijan oppimisen edistävistä ja estävistä tekijöistä. Haastattelut analysoitiin laadullisen teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin. Siinä analysoitiin, millaisia taitoja asiantuntijat kokivat tärkeäksi osata työssään, minkälaisessa ympäristössä he kokivat oppivansa parhaiten, sekä millaista tukea he kokivat tarvitsevansa oppimisensa tueksi. Nämä kokemukset jaettiin negatiivisiin ja positiivisiin kokemuksiin. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimustulokset osoittivat, että finanssialan asiantuntijat pitävät tärkeinä osaamisen taitoina työssään ammatillisen ydinosaamisen taitoja, digitaalisia taitoja, halua sitoutua muutokseen, itsensä kehittämistä vapaa-ajalla, vuorovaikutustaitoja ja finanssialan erityistaitoja. Asiantuntijat oppivansa työssään yhteisöllisesti ja kokemusten kautta, kollegoiden tuen avulla sekä mentoroinnin kautta, mutta merkityksellisimpänä pidettiin oppimista yhteisöllisesti ja kokemuksien kautta. Tutkimustulokset osoittivat, että asiantuntijoiden oppimista edistäviä tekijöitä ovat kollegoiden muutoshalukkuus sekä yhteisöllisyyttä korostava ja kehittymismyönteinen organisaatio. Kääntöpuolena positiivisille kokemuksille, erityisesti oppimiskielteinen yhteisö ja ajanpuute koettiin negatiivisena ja oppimista estävinä tekijöinä.Objective of the study. Learning as an expert and skills development are one of the themes of a change-oriented and constantly evolving organization in modern times. The financial field is currently undergoing a major transformation and facing changes due to the development of technology. The nature of work is changing, which imposes new kind of competence needs on staff. Therefore, understanding the required skills and learning processes from the experts’ perspective is important. The purpose of this study was to determine what are the skills needs of financial experts and how they learn in the workplace. The study also examines the ways in which the expert’s learning can be supported. New research on the learning needs of experts is needed to identify what expertise the financial sector currently has, what environment supports competence, and what is needed and what should possibly be given up. This study aims to answer the above questions. Methods. The data consisted of eight semi-structed theme interviews with eight financial experts from the human resources department of a financial institution. The experts interviewed were asked, among other things, about the important knowledge and skills required in the expert’s work, in what situations they felt they were learning in their work, and about the factors that promote and hinder learning. The interview data were qualitatively content analyzed by using an abductive strategy. The competencies the experts felt were important in their work, in what kind of environment they felt they were learning most efficiently, and what kind of support they felt they needed to support their learning were analyzed. Results and conclusions. The research results showed that the skills financial experts consider important for their work are professional skills, digital skills, willingness to commit to change, self-development in spare time, interpersonal skills, and financial skills. Experts learn in their work communally and through experiences, with the support of colleagues, and through mentoring, but communal and experiential learning were considered most relevant. The results suggest that the factors that promote experts’ learning are willingness of colleagues to commit to change and a community-oriented and development-friendly organization. On the contrary to positive experiences, the negative learning environment and lack of time were considered especially negative and barriers to learning.
Avainsanat: Asiantuntijuus
asiantuntijuus finanssialalla
oppiminen
osaaminen


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot