”Kerranki pääsee vaikuttaa johonki” : oppilaan rooli ja yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet yhteiskehittämisprosessissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162845
Title: ”Kerranki pääsee vaikuttaa johonki” : oppilaan rooli ja yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet yhteiskehittämisprosessissa
Alternative title: ”For once you can have a say on something” : The student’s role and the aims of entrepreneurship education in the co-creation process
Author: Tuominen, Marika
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162845
http://hdl.handle.net/10138/316518
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Yrittäjyyskasvatus on ollut jo 1990-luvulta valtakunnallisen opetussuunnitelman tavoitteena, mutta asenteet ovat yhä vastahakoisia ja tavoitteiden sisällyttäminen opetukseen vaatii edelleen kehittämistä. Aiemmat tutkimukset osoittavat, että yrittäjyyskasvatuksen käytännön toteuttamisen tueksi kaivataan selkeitä määritelmiä ja yhtenäisiä käytänteitä. Jo yrittäjyyden ja kasvatuksen käsitteet ovat monitulkintaiset, mikä tekee yrittäjyyskasvatuksen määritelmästä haastavan. Tämä tutkimus tarkastelee oppilaan roolia ja yrittäjyyskasvatuksen tavoitteiden toteutumista yhteiskehittämisprosessissa opettajien ja yritysten edustajien näkökulmasta. Yhteiskehittämisprojektit olivat osa DIT-Heureka- ja 6AIKA EduDigi -hankkeita, joiden tavoitteena oli kehittää jatkuva innovaatio- ja yrittäjyyskasvatusta tukeva toimintamalli. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten yhteiskehittämisprojektit vastaavat yrittäjyyskasvatuksen laajoihin tavoitteisiin koulussa. Tutkimusaineisto kerättiin puolistrukturoidulla teemahaastattelulla, jonka kohdejoukkona oli kuusi opettajaa ja 11 yritysten edustajaa seitsemästä eri yrityksestä. Kaikki haastateltavat olivat aiemmin osallistuneet yhteiskehittämisprojekteihin. Haastatteluista neljä toteutettiin parihaastatteluina ja muut yksilöhaastatteluina. Haastattelut analysoitiin teema-analyysin keinoin. Opettajat ja yritysten edustajat näkivät oppilaan roolin vahvimmin oppijana, vaikuttajana, kokijana ja tulevaisuuden tekijänä. Lisäksi oppilas koettiin innovoijana, vuorovaikuttajana sekä hyödyn tuottajana. Yrittäjyyskasvatuksen toteutuneet tavoitteet jakautuivat kokemuksiin, tietoihin, taitoihin ja asenteisiin. Yhteiskehittämisprosessi tarjosi oppilaille itsetuntoa vahvistavan kokemuksen yhteistyöstä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa sekä erilaisen oppimisympäristön ja vaihtelevia työtapoja. Oppilaat saivat tietoa yrittäjyydestä, työelämästä ja yrittäjyyden mahdollisuuksista. Yhteiskehittäminen harjoitti yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, tunnetaitoja sekä itseohjautuvuutta. Se onnistui luomaan myönteistä asennetta työntekoa ja yrittäjyyttä kohtaan sekä motivoimaan oppilaita. Koulujen yritysyhteistyötä sisältävissä projekteissa arvonluonnin kokemukset ovat avainasemassa, jotta ne vastaavat yrittäjyyskasvatuksen tavoitteisiin laajasti ja kehittävät sekä sisäistä että ulkoista yrittäjyyttä.Entrepreneurship education has been a part of the national curriculum since the 1990s, but attitudes tend to be hostile and the inclusion of objectives in teaching are yet to be developed further. Previous studies show that clear definitions and common practices are needed to support entrepreneurship education in practice. The concepts of entrepreneurship and education are ambiguous making the definition of entrepreneurship education challenging. This study examines the student’s role and the achievement of entrepreneurship education objectives in the co-creation process from the teachers’ and the company representatives’ perspective. The co-creation projects were part of the DIT-Heureka and 6AIKA EduDigi projects aimed at developing a continuous operating model that supports innovations and entrepreneurship education. The aim of this study is to find out how co-creation projects can be utilised to meet the broad entrepreneurship education goals in schools. The data was collected by a semi-structured thematic interview of six teachers and 11 company representatives from seven companies. All of the interviewees had taken part in a co-creation project. Four of the interviews were conducted as pair interviews and the rest as individual interviews. The interviews were analyzed following the principles of thematic analysis.  The teachers and company representatives emphasised the student’s role as a learner, influencer, experiencer and future builder. In addition, the role was seen as an innovator, interactor, and producer of benefits. The achieved objectives of entrepreneurship education were divided between experiences, knowledge, skills and attitudes. The co-creation process gave the students an experience of working with external stakeholders, as well as a different learning environment and versatile ways of working. Overall, the experience strengthened the students’ self-esteem. They learned about entrepreneurship, working life and opportunities of entrepreneurship. Co-creating improved the students’ co-operation, interaction, emotional and self-direction skills. The project succeeded in creating positive attitude towards work and entrepreneurship, and in motivating the students. Experiences of creating value play a key role in assuring the objectives of entrepreneurship education are broadly met. In addition these experiences support the development of both internal and external entrepreneurship within the co-operation projects.
Subject: yrittäjyyskasvatus
yhteiskehittäminen
innovaatiokasvatus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tuominen_Marika_pro_gradu_2020.pdf 1.370Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record