”Liikuntatunnit on monesti just sen ryhmäytymisen kannalta tosi tärkeitä.” : luokanopettajien kokemuksia liikunnan sekaryhmien vaikutuksista luokan kiinteyteen ja ryhmädynamiikkaan

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162853
Title: ”Liikuntatunnit on monesti just sen ryhmäytymisen kannalta tosi tärkeitä.” : luokanopettajien kokemuksia liikunnan sekaryhmien vaikutuksista luokan kiinteyteen ja ryhmädynamiikkaan
Alternative title: "Physical education classes are often really important because of the group forming effect." : Classroom teachers' experiences of the effects of mixed group physical education on class cohesion and group dynamics
Author: Ukkonen, Siiri
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162853
http://hdl.handle.net/10138/316519
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Liikunnan seka- ja erillisryhmät ovat jo pidemmän aikaa herättäneet runsasta keskustelua siitä, kuinka oppiaineen opetus tulisi järjestää. Mielipiteitä opetusryhmien paremmuudesta on monia, mutta virallisen tutkimustiedon osuus on vielä vähäistä. Monissa tutkimuksissa on kuitenkin saatu joitakin samansuuntaisia tuloksia siitä, että sekaryhmässä oppilaiden väliset vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot kehittyisivät enemmän ja ryhmän yhteishenki olisi parempi. Tämän takia tutkielman tavoitteena olikin ottaa selvää, kokevatko luokanopettajat liikunnan sekaryhmän vaikuttavan juuri luokan kiinteyteen ja ryhmädynamiikkaan. Tarkoituksena oli myös selvittää, minkälaisia konkreettisia vaikutuksia sekaryhmillä nähtiin olevan näihin ilmiöihin. Tutkimus toteutettiin laadullisen tutkimuksen menetelmin. Tutkimusaineisto koostui kuuden luokanopettajan puolistrukturoiduista teemahaastatteluista. Aineisto analysoitiin tutkimuskysymyskohtaisesti joko luokittelemalla tai teema-analyysin avulla. Enemmistö opettajista koki liikunnan sekaryhmän vaikuttavan positiivisesti luokan kiintey-teen ja ryhmädynamiikkaan. Osa koki, että vaikutusta oli jonkin verran, osa taas koki vaiku-tuksen olevan hyvin suuri. Kolmasosa opettajista ei osannut arvioida, vaikuttiko sekaryhmä todella näihin asioihin. Kaikki opettajat kertoivat esimerkkejä sekaryhmän positiivisista vai-kutuksista luokan kiinteyteen ja ryhmädynamiikkaan, riippumatta siitä kokivatko he vaiku-tuksien olevan varmasti sekaryhmän ansiota. Sekaryhmän koettiin kehittävän oppilaiden ryhmätoimintataitoja, tasavertaisuutta, sukupuolten tasa-arvoa, sosiaalisia suhteita ja luokan ilmapiiriä, jotka ovat tutkittavien ilmiöiden osa-alueita. Opettajat kokivat myös tarpeelliseksi korostaa, etteivät sekaryhmän vaikutukset riittäneet muuttamaan joidenkin oppilaiden haas-tavaa käytöstä tai parinvalintatilanteita, joissa oppilaat halusivat edelleen muodostaa pää-sääntöisesti sukupuolten mukaan jakautuneita pareja. Negatiivisia vaikutuksia sekaryhmällä ei koettu olevan. Tämä tutkimus tarjoaa yhden näkökulman liikunnan opetusryhmien tarkas-telulle ja voi toimia apuna oppiaineen opetusjärjestelyjen suunnittelussa.For a long time now, mixed and single sex groups in physical education have raised a lot of discussion about how the teaching of the subject should be organized. There are many opinions considering the superior grouping method, but the amount of official research data is still very limited. However, many studies have found similar results in the development of interaction and collaboration skills and a better team spirit between students in a mixed group. For this reason, the aim of this study was to find out whether the classroom teachers experience that the mixed group in physical education influences the cohesion and group dynamics of the class. The aim was also to find out what kind of concrete effects the mixed groups were seen to have on these phenomena. The study was carried out by using qualitative research methods. The research data con-sisted of semi-structured thematic interviews with six classroom teachers. The data was analyzed for each research question either by classification or by thematic analysis. The majority of the teachers felt that the mixed group in physical education had a positive effect on the class cohesion and group dynamics. Some felt that the effect was somewhat visible, while others felt that it was very significant. One-third of the teachers could not say if the mixed group really influenced these things. All teachers gave examples of the positive effects of the mixed group on class cohesion and group dynamics, regardless of whether they felt the effects were certainly due to the mixed group. The mixed group was felt to de-velop students' group action skills, sense of equality and gender equality, social relation-ships, and classroom atmosphere, which are components of the phenomena under study. Teachers also felt it necessary to emphasize that even though there were positive effects, the mixed group physical education has not had an effect on the challenging behavior of the more problematic students or on the pair-choosing situations, where the students still wanted to form mainly same sex pairs. No negative effects were experienced considering the mixed groups. This study provides one perspective on the review of teaching groups in physical education and can assist in the design of the teaching arrangements of the sub-ject.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Ukkonen_Siiri_Pro_gradu_2020.pdf 991.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record