Luetun ymmärtämisen materiaali kehitysvammaisten opetukseen : monimenetelmäinen tapaustutkimus

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162884
Title: Luetun ymmärtämisen materiaali kehitysvammaisten opetukseen : monimenetelmäinen tapaustutkimus
Alternative title: Reading comprehension teaching material for ID learners : a mixed methods case study
Author: Leinonen, Riikka
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162884
http://hdl.handle.net/10138/316520
Thesis level: master's thesis
Discipline: Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikka
Abstract: Tavoitteet. Luetun ymmärtämistä pidetään moniulotteisena, transaktiivisena prosessina, jossa lukija luo merkityksiä lukemastaan tekstistä. Vaikka luetun ymmärtämistä on tutkittu paljon, kehitysvammaisten luetun ymmärtämisen tutkiminen on jäänyt vähemmälle huomiolle. Kehitysvammaisten luetun ymmärtämiseen näyttäisivät kuitenkin vaikuttavat samat  tekijät kuin muillakin ryhmillä, ja osa heistä vaikuttaisi pystyvän hyötyvän luetun ymmärtämisen interventioista. Tässä opinnäytetyössä pyrittiin kehittämään kehitysvammaisten opettamiseen soveltuvaa materiaalia. Opinnäytetyössä tutkitaan, miten materiaali soveltuu kehitysvammaisten opetukseen ja millaista heidän luetun ymmärtämisensä on. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin monimenetelmäisenä tapaustutkimuksena, johon osallistui 6 pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä ollutta nuorta vuosiluokilta 6‒9. Viidellä nuorista oli tiedossa oleva kehitysvammadiagnoosi. Osallistujat harjoittelivat ohjatusti oppimateriaalin avulla 6 viikon ajan, ja heidän luetun ymmärtämistään testattiin ennen interventiota ja kahdesti sen jälkeen. Harjoittelujakson ja testien aikana osallistujia observointiin, ja he saivat ilmaista mielipiteensä oppimateriaalista. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksen perusteella osallistujien luetun ymmärtämisen taito oli hieman ensimmäisen luokan oppilaiden keskiarvo heikompi. Opetusjakson aikana kahden osallistujan luetun ymmärtämisen taito kehittyi, ja he pystyivät kertomaan lukemistaan teksteistä aiempaa enemmän ja yksityiskohtaisemmin. Osallistujat vaikuttivat suhtautuvan tehtäviin positiivisesti ja pystyivät suoriutumaan suurimmasta osasta tehtäviä riittävän tuen avulla. Yksi tehtävätyyppi osoittautui kuitenkin vaikeaksi omaksua kaikille osallistujista. Tutkimuksen keskeisin johtopäätös on, että materiaali voi hyödyttää joitakin kehitysvammaisia oppilaita, mutta että sen jatkokehittely on edelleen tarpeen. Myös kehitysvammaisten testaaminen osoittautui haasteelliseksi, mikä saattaa ilmaista tarvetta jatkotutkimukselle kehitysvammaisille soveltuvasta testimateriaalista.Goals. Reading comprehension is thought to be a complex, transactional process of generating meaning from text. Although the research of comprehension has been extensive, the study of reading comprehension in the intellectually disabled has gained less traction. However, it seems that reading comprehension in the intellectually disabled is affected by the same underlying processes as in other groups, and some of them appear to be able to benefit from reading comprehension interventions.. The goal of this Master’s Thesis was to develop material suitable for teaching reading comprehension to students with ID. The focus of the research was to study the reading comprehension of ID students and to determine whether the material was suitable for instruction. Methods.The research was conducted as a mixed methods design. The participants were 6 special education students from years 6‒9; of which five had a confirmed diagnosis of ID. The participants used the material with researcher direction for 6 weeks, and their reading comprehension skills were tested pre- and post intervention. The participants were observed during practise period and testing, and they contributed by expressing their own opinion of the teaching material. Results and conclusions. The research indicated that the reading comprehension skill of the participants was below the mean for first grade students. During the practise period the reading comprehension skills of two of the participants increased, and they were able to answer with more length and accuracy in a free recall test. As a group, the participants appeared to regard the teaching material positively, and they were able to complete most of the exercises when offered support. However, one of the exercises proved to be difficult for all of the participants to master. The conclusion ot the present study is that the material may benefit some students with ID, but requires further development. The testing of the intellectually disabled participants also proved challenging, which may indicate a need for research into tests suitable for students with ID.
Subject: luetun ymmärtäminen
oppimateriaali
kehitysvammaisuus
kehitysvammaiset
Subject (yso): kehitysvammaisuus
luetun ymmärtäminen
oppimateriaali
kehitysvammaisuus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record