Koululiikunta ja kehollisuus : liikunnan- ja tanssinopettajien kokemukset oppilaiden myönteisen kehonkuvan ja kehollisuuden tukemisesta sekä kehollisuuden yhteydestä oppimiseen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162909
Title: Koululiikunta ja kehollisuus : liikunnan- ja tanssinopettajien kokemukset oppilaiden myönteisen kehonkuvan ja kehollisuuden tukemisesta sekä kehollisuuden yhteydestä oppimiseen
Author: Neuvonen, Jasmin
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162909
http://hdl.handle.net/10138/316521
Thesis level: master's thesis
Abstract: Sosiaalisen median aiheuttamat ulkonäköpaineet, teknologian lisääntynyt käyttö, vähäinen liikunta-aktiivisuus ja huono fyysinen toimintakyky lapsilla ja nuorilla ovat johtaneet tämän tutkielman syntyyn. Aiemmat tutkimukset osoittavat, että nämä tekijät voidaan nähdä riskinä kehollisuudelle. Tämän tutkimuksen tehtävä on tuoda tietoa kehollisuudesta ja kehotietoisuudesta sekä kehollisesta oppimisesta peruskoulun kontekstissa. Tutkimus pyrkii löytämään keinoja, joilla opettaja voi tukea oppilaiden kehotietoisuuden ja myönteisen kehonkuvan kehittymistä koululiikunnassa. Lisäksi tutkitaan, millaisiksi opettajat kokevat omat valmiudet ja vaikutusmahdollisuudet tukea oppilaiden kehollisuutta, ja millaisena he näkevät kehollisuuden mahdollisuudet oppimisessa. Tutkimus toteutettiin laadullisena fenomenografisena tapaustutkimuksena, ja tutkimusaineisto kerättiin neljän tanssin- ja liikunnanopettajan teemahaastattelulla. Tutkimuksesta teki fenomenografisen kiinnostus opettajien kokemuksiin ja näkemyksiin kehollisuuteen liittyvissä teemoissa, ja haastatteluaineisto analysoitiin fenomenografisella analyysimenetelmällä. Tutkimustulosten mukaan kehollisuus ja kehotietoisuus nähtiin haastavina käsitteinä, joihin liittyy ennakkoluuloja. Käsitteet ajateltiin samaa tarkoittaviksi tai kehollisuutta pidettiin kehotietoisuuden yläkäsitteenä. Kehotietoisuuden ja myönteisen kehonkuvan tukeminen ovat yhteydessä toisiinsa: kehotietoisuuden harjoitteleminen nähtiin vaikuttavan positiivisesti myös kehonkuvan kehittymiseen. Kehotietoisuuden kehittämisessä nähtiin tärkeäksi esimerkiksi kehon anatomiaan liittyvän tiedon lisääminen, ja kehon asentojen ja liikkeiden havainnointi. Puolestaan myönteisen kehonkuvan tukemisessa tärkeinä pidettiin positiivista palautetta, kehumista, turvallista oppimisympäristöä ja onnistumisen kokemuksia. Kehollisuutta tukevista harjoitteista mainittiin (luova) tanssi, improvisaatio, mindfulness, braindance, kosketusharjoitukset ja rentoutumisharjoitukset. Opettajat kokivat valmiutensa ja vaikutusmahdollisuutensa hyviksi oppilaiden kehollisuuden tukemisessa ja korostivat oman kehotietoisuuden ja koulutuksen merkitystä. Kehollisuudella todettiin olevan positiivisia vaikutuksia oppimiseen, ja etenkin opeteltavan asian yhdistäminen liikkeeseen nähtiin hyödyllisenä. Tutkimus vahvistaa aiempien tutkimusten tuloksia ajattelun ja oppimisen kehollisesta perustasta opettajien konkreettisten havaintojen ja kokemusten kautta.Appearance pressures caused by social media, increased use of technology, low physical activity and poor physical performance in children and adolescents have led to the originate of this thesis. Previous studies show that these factors can be seen as a risk to the embodiment. The purpose of this thesis is to provide information about embodiment, body awareness and embodied learning in in the context of primary school. The study aims to to find ways in which teacher can support the development of student’s body awareness and positive body image in physical education. In addition, it is examined how teachers perceive their skills and potential to support student’s embodiment and how they see the potential of embodiment in learning. The study was conducted as a qualitative phenomenographic case study, and the research data was collected through semi-structured interviews of four dance and physical education teachers. The research was phenomenographic because of the interest in teacher’s experiences and views on bodily-related themes. The interviews were analyzed using the phenomenographic analysis. The results of the study show that embodiment and body awaraness are challenging concepts with prejudices. The concepts were thought to mean the same thing, or embodiment was considered as the upper concept of body awareness. Supporting body awareness and positive body image are connected to each other: body awareness exercises were also seen to have a positive effect on the development of body image. In the development of body awareness, it was seen as important, for example, to increase knowledge related to the anatomy of the body, and to observe postures and movements of the body. In turn, positive feedback, praise and safe learning environment were considered as important, when supporting positive body image. Creative dance, improvisation, mindfulness, braindance, touching and relaxation exercises were mentioned as exercises that support embodiment. Teachers felt that their own skills were good in supporting student’s embodiment and they emphasized the importance of their own body awareness and education. Embodiment was found to have positive effects on learning, so the research confirms the results of previous research on the bodily basis of thinking and learning
Subject: kehollisuus
kehotietoisuus
kehollinen tieto
kehonkuva
kehollinen oppiminen
koululiikunta


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Neuvonen_Jasmin_gradu_2020.pdf 1.113Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record