Koira-avusteinen opetus mediatekstien valossa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162885
Title: Koira-avusteinen opetus mediatekstien valossa
Alternative title: Dog-assisted education from a media perspective
Author: Mattila, Eija
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162885
http://hdl.handle.net/10138/316523
Thesis level: master's thesis
Discipline: Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikka
Abstract: Tämän tutkimuksen tarkoitus on saada tietoa siitä, mitä koira-avusteisesta opetuksesta on kirjoitettu sähköisessä mediassa. Aineisto rajataan sähköisiin artikkeleihin, jotka ovat kaikkien saatavilla. Koira-avusteisesta opetuksesta on kirjoitettu paljon tutkimuksia niin oppilaiden kuin opettajienkin näkökulmasta, mutta median tuottamia tekstejä ei ole tutkittu lainkaan. Sähköinen materiaali on kuitenkin nykypäivää ja monet ajatukset ja ideat nousevat esiin juuri sähköisten viestintäkanavien kautta. Ei siis ole yhdentekevää, mitä mediassa kirjoitetaan, etenkin kun koira-avusteisesta opetuksesta kiinnostuneiden määrä on kasvussa. Media lisäksi luo, muokkaa ja muuttaa ajatuksia ja näkökulmia erilaisiin asioihin. Nykypäivänä tiedon hakeminen erilaisten viestintäkanavien kautta on arkipäivää ja erilaiset medialähteet ovat siten oleellinen osa tiedonhankintaa. Aineiston hankintaan käytettiin pääasiassa Google -työkalua, jonka avulla sähköisiä artikkeleita haettiin. Tämän lisäksi artikkeleita etsittiin käyttäen erilaisia uutisia tuottavia kanavia, kuten Yleä, Helsingin Sanomia, Etelä-Suomen Sanomia ja Turun Sanomia. Aineistoa kerättiin termeillä koulukoira, koira-avusteinen pedagogiikka, koira-avusteinen, koira-avusteinen interventio, eläinavusteinen ja eläinavusteinen interventio. Aineisto koostui 20 artikkelin kokonaisuudesta, jotka käsittelivät koira-avusteista opetusta. Aineiston hankinnan jälkeen siitä etsittiin erilaisia teemoja, jotka sitten kategorisoitiin. Pääkategorioita nousi esiin neljä, jotka jakautuivat vielä alakategorioihin. Aineistosta nousi esiin neljä pääkategoriaa, jotka olivat koira osana kouluinstituutiota, koiran tehtäviä ja vaikutuksia, eri toimijoiden näkemyksiä koira-avusteisesta opetuksesta sekä tieteellinen tieto ja tu-levaisuuden näkymät. Kukin neljä kategoriaa jakautuivat vielä pienempiin kategorioihin, joihin yhtä lu-kuun ottamatta kuului neljä alakategoriaa. Koira osana kouluinstituutiota jakautui koiran tuomiseen kouluinstituutioon, kouluttautuminen koira-avusteiseen työmuotoon, koiran soveltuvuus ja turvallisuus. Koiran tehtäviä ja vaikutuksia jakautui koiran tehtäviin, koiran vaikutuksiin, koiran hyvinvointiin ja koiran ”kokemuksiin”. Kolmas kategoria eri toimijoiden näkemyksiä koira-avusteisesta opetuksesta jakautui opettajien, oppilaiden, huoltajien ja muiden koulun henkilökunnan näkemyksiin koira-avusteisesta ope-tuksesta. Viimeinen kategoria tieteellinen tieto ja tulevaisuuden näkymät jakautui tutkimuksiin, tulevai-suuden näkymiin ja kriittiseen suhtautumiseen. Kahdenkymmenen artikkelin kokonaisuus tuotti moni-puolisia näkemyksiä ja kokemuksia koira-avusteisesta opetuksesta käytännön arjessa. Artikkeleita var-ten haastatelluista opettajista erottautuivat ne henkilöt, jotka olivat kouluttautuneet alalle ja ne, jotka eivät olleet. Koira-avusteisen opetuksen suosion kasvaessa olisi syytä nostaa esiin ne toimijat, joilla on sekä koulutus koira-avusteiseen työhön että kokemus koira-avusteisesta opetuksesta. Näin julki-suuteen saadaan oikeaa tietoa koira-avusteisesta opetuksesta ja sen ammatillisista edellytyksistä sekä turvataan toiminnan tulevaisuus.The purpose of this research is to get knowledge of what has been written in the electronic media about dog-assisted education. All the articles, which has been used in this research are available for anyone. There has been a lot of research about dog-assisted education in the eyes of teachers and students, but no one has done research of the written media. Media is an important way to get knowledge about things in this global world. It is even more important in this time, when everything is in Internet and almoust everyone has access to see it. The way media handles dog-assisted education is even more important, because the interest of the work has been increased. Media also creates and changes how people see the world and media is an importand way to get information all the things around us. The data has been collected using mainly Google, but some of the articles are from the sites, which are making the news for the people. Those sites are for example Yle, Helsingin Sanomat, Etelä-Suomen Sanomat and Turun Sanomat. The data has been collected using terms like schooldog, dog-assisted pedagogy, dog-assisted, dog-assisted intervention, animal-assisted and animal-assisted intervention. 20 articles includes in the research of dog-assisted education in the media. After having all the material, the themes of the articles were collected and categorized. The research came out with 4 main categories and some subcategories. The main categories were dogs in the part of schoolinstitution, dog’s tasks and influencess, the views of the persons which includes the schoolsystems and research based information and future directions. The three main categories has four subcategories and only one has less categories. In the category of dogs in the part of schoolinstitution includes how to bring dog in the schoolinstitution, education for the dog-assisted pedagogy, dog’s suitability for the work and safety. Dog’s tasks and influencess includes dog’s tasks and dog’s influencess, dog’s wellbeing and dog’s ”experiences”. In the third category, the views of the persons which includes the schoolsystems, has subcategories called teacher’s, student’s, parents’ and other staff’s views of dog-assisted education. In the last category, the subcategories were research of dog-assisted pegagogy, future directions and critical view of dog-assisted education. 20 articles came out with diverse views and experiences of dog-assisted education in the practice. In the articles it can bee seen, who has educated in the area and who hasn’t. In the future, when the interest of dog-assisted education arouse, it should bee important to raise those who has education and experiense for the work. That way, it is possible to arouse right knowledge of dog-assisted education, professional qualification and guard future work in the schools.
Subject: koira-avusteinen opetus
koira-avusteinen pedagogiikka
eläinavusteinen


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record