"Mä saan johtaa koulua sellaseen suuntaan, että opetussuunnitelman henki toteutuisi” : varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen johtajien näkemyksiä opetussuunnitelman johtamistyöstä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162890
Title: "Mä saan johtaa koulua sellaseen suuntaan, että opetussuunnitelman henki toteutuisi” : varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen johtajien näkemyksiä opetussuunnitelman johtamistyöstä
Alternative title: Basic and early childhood education leaders’ discourses on curriculum leadership
Author: Vaara, Jenni
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162890
http://hdl.handle.net/10138/316524
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Varhaiskasvatus
Early Education
Förskolepedagogik
Abstract: Sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa on otettu uudet opetussuunnitelmat käyttöön vuonna 2016 Opetushallituksen toimesta. Normitetuista ohjaavista asiakirjoista löytyy yhä enemmän yhtymäkohtia, ja varhaiskasvatuksen siirryttyä Opetushallituksen alaisuuteen vuonna 2015 varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus nähdään koulutuksellisena jatkumona, jota ohjaavat lakisääteiset perusteasiakirjat, opetussuunnitelmat. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen johtajien näkemyksiä opetussuunnitelmasta ja siihen liittyvästä johtamistyöstä. Tutkimuskysymykset muotoutuivat seuraavanlaisiksi: (1) Miten opetussuunnitelmia kuvataan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen johtajien puheessa? Ja (2) Minkälaisia diskursseja johtajien puheista on tunnistettavissa? Sekä (3) Miten johtajat kuvaavat puheissaan opetussuunnitelman jalkauttamistyötä? Tämä tutkimus on kvalitatiivinen ja sen aineistona käytettiin kasvatus- ja opetusalan johtajuutta tutkivan Eduleaders -hankkeen puolistrukturoituja yksilöhaastatteluja, joihin osallistui 10 kasvatus- ja opetusalan johtotehtävissä olevia henkilöitä. Aineisto analysoitiin diskurssianalyysin keinoin tarkoituksena tunnistaa ja määritellä puheista löytyviä opetussuunnitelmadiskursseja. Aineistosta nousi neljä diskurssia, jotka nimesin seuraavanlaisesti: opetussuunnitelma raamittajana, opetussuunnitelma suunnanantajana, opetussuunnitelma haasteena ja opetussuunnitelma mahdollisuutena. Tutkimustulosten valossa sekä perusopetuksen että varhaiskasvatuksen johtajat puhuivat opetussuunnitelmasta varsin samoilla käsitteillä ja ilmiöillä. Tutkimustulosten perusteella kentällä vallitsee opetussuunnitelman murrosvaihe, ja puheista oli tulkittavissa vanhan ja uuden opetussuunnitelman vastakkain asettelua. Opetussuunnitelma näyttäytyi toimivan pohjana tehtävälle työlle. Jalkauttamismenetelmiksi molempien tasojen johtajat mainitsivat jaetun johtajuuden ja pedagogisen keskustelun. Opetussuunnitelmaa koettiin olevan vaikeaa jalkauttaa ryhmiin tai luokkiin, jossa opetusta toteutettiin perinteisellä tavalla. Haasteena nähtiin myös kehittämistyön laajuus ja hitaus, sekä kentän lyhytnäköisyys. Mahdollistajan diskurssissa opetussuunnitelma näyttäytyi positiivisessa valossa, sillä se mahdollisti uuden kokeilun, lapsilähtöisen toimintatavan sekä yhteiskehittämisen.The early childhood education and care (ECEC) and Basic education introduced a new national Core Curriculum by the Finnish National Agency for education in 2016. Both national norm curricula can be found confluence, and since ECEC transformed under to Finnish National Agency for education in 2015, ECEC, preschool education and basic education becomes an integral part of the lifelong path of growth and learning and of the continuum of curricula. The purpose of this study is to clarify ECE leaders’ and basic education leaders’ views on curricula and curriculum leadership. The research questions are following: (1) How does Curriculum appear in ECE leaders and basic education leaders discussion? (2) What discourses can be identified in both discussions? (3) How does Curriculum Implementation appear in both discussions? This study was conducted using qualitative methods and the used data consists of theme interview collected in the Eduleaders project training. The training involved 10 interviewees working in the context of educational leadership. The material was analyzed by a using discourse analysis with the aim of defining curricula discourses in leaders’ discussions. Four significant discourses were mentioned and can be identified as the following: 1. The discussion about curriculum as a framework 2. The discussion about curriculum as a vanguard. 3. The discussion about curriculum as a challenge. 4. The discussion about curriculum as an enabler. The research results show that both early childhood education leaders and basic education discuss about curricula within the same framework and with the same concepts. The results reveal the curriculum to be in reformation phase in which the old and the new curriculum are confronted. Furthermore, the national curriculum gained a central role as a fundament of work. The distributed leadership and pedagogical discussions occurred in the discussions of both leaders as ways to implement the curriculum. In the discussions about curriculum as challenge the leaders pointed out it being difficult to implement the curriculum in classrooms or child groups, where teachers prefer rather traditional teaching than the alternative methods of the new curriculum. Eventually the slowness and extent of development as well as short-sightness in the field were identified as challenges. However, the discussion illustrates the curriculum positively in terms of child orientation, opportunities to try new things and co-creation.
Subject: Opetussuunnitelma
johtaminen
varhaiskasvatus
perusopetus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Vaara_Jenni_tutkielma_2020.pdf 874.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record