Kuluttajaksi kasvamassa, taloustaitoja oppimassa : nuorten aikuisten näkemyksiä talousosaamisen kehittymisestä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162860
Title: Kuluttajaksi kasvamassa, taloustaitoja oppimassa : nuorten aikuisten näkemyksiä talousosaamisen kehittymisestä
Alternative title: Becoming a consumer, learning financial skills : young adults' views on learning financial capability
Author: Huiku, Laura
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162860
http://hdl.handle.net/10138/316530
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kotitaloustiede
Home economics
Hushållsvetenskap
Abstract: Tavoitteet. Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on tarkastella yhtäältä sitä, miten nuoret aikuiset kuvaavat taloudellista osaamista ja omaa kuluttajuuttaan sekä toisaalta sitä, miten ja missä nuoret aikuiset kokevat oppineensa taloudellista osaamista. Aihe on ajankohtainen, koska tutkimukset ovat osoittaneet käsityksen omasta taloudellisesta kyvykkyydestä olevan yhteydessä taloudelliseen käyttäytymiseen sekä hyvinvointiin. Ei ole kuitenkaan täysin selvää, missä ja miten talouteen liittyviä taitoja, tietoa ja asenteita omaksutaan. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että lapsuudenkoti, koulu, vertaiset ja media ovat keskeisiä toimintaympäristöjä, joissa kuluttajuuteen liittyviä asenteita ja taitoja opitaan. Lapsuudenkodin merkitys korostuu kuluttajaksi sosiaalistumista koskevissa tutkimuksissa. Koulun kuluttaja- ja talouskasvatuksen on todettu opettavan erityisesti taloudellista tietämystä, mutta sen vaikuttavuudesta taloudelliseen käyttäytymiseen on saatu ristiriitaisia tutkimustuloksia. Vertaiset ja media vaikuttavat kulutukseen erityisesti teini-iässä. Kuluttaja toimii nykyään yhä monimutkaisemmilla markkinoilla, jotka vaativat kuluttajalta osaamista. Siksi on tärkeä selvittää, miten kuluttajat itse kokevat talousosaamisen kehittyvän. Menetelmät. Tutkielma toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Tutkimuksen kohderyhmä on nuoret aikuiset. Aineisto kerättiin puolistrukturoidulla teemahaastattelulla. Yhteensä kymmenen yksilöhaastattelua toteutettiin joulukuussa 2019 ja tammikuussa 2020. Tutkimukseen osallistujat olivat iältään 21−26-vuotiaita. Saatu aineisto analysoitiin teoriaohjaavalla sisällönanalyysilla, jossa teemoittelun apuna käytettiin ATLAS.ti-tietokoneohjelmaa. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksen mukaan nuoret aikuiset kokevat olevansa säästäväisiä, mutta eivät kuitenkaan pihejä. Tulos heijastaa yhteiskunnan arvostuksia kulutuksesta, sillä nuorten aikuisten kuvaukset omasta kuluttajuudesta ovat lähellä kuvauksia ihannekuluttajasta. Tämä kertoo siitä, että nuoret aikuiset pitävät omaa talousosaamistaan hyvänä. Lapsuudenkoti nähtiin keskeisenä ympäristönä, jossa opitaan talousosaamista havainnoimalla vanhempien käytöstä. Koulun talous- ja kuluttajakasvatuksen nähtiin kannustavan säästäväiseen asenteeseen kulutusta kohtaan, mutta koulua ei koettu merkittävänä tekijänä talousosaamisen oppimisessa. Nuoret aikuiset kuitenkin uskoivat koulun mahdollisuuksiin vaikuttaa talousosaamisen kehittymiseen.Goals. The goal of this Master’s Thesis is to examine how young adults describe their economic capability and their own consumption. In addition, it is explored how and where young adults feel they have learned financial capability. The research is topical because studies have shown that the perception of one's own financial capability is related to financial behavior and well-being. However, it is not entirely clear where and how financial skills, knowledge and attitudes are adopted. Previous research has shown that childhood home, school, peers, and the media are key environments where consumer attitudes and skills are learned. The role of the childhood home is emphasized in the studies of socialization. The school's financial education has been found to teach financial knowledge, but conflicting research results have been obtained on its impact on economic behavior. Peer and media influence consumption, especially in adolescence. The consumer today operates in an increasingly complex market. It is therefore important to find out how consumers themselves perceive financial capability. Methods. This Master’s Thesis was conducted as a qualitative research. The target group of the study was young adults between age 18 and 29. Research data was collected by using a semi-structured interview. Ten interviews were conducted in December 2019 and in January 2020. People participating in this study were between age 21 and 26. Data from the interviews was analyzed by using thematic analysis and qualitative content analysis. ATLAS.ti computer program was used as a help in thematic analysis. Results and conclusion. The study found that young adults feel they are frugal, but not stingy consumers. This can be interpreted as reflecting society's values of consumption. Young adults' descriptions of their own consumption were close to those of an ideal consumer. This may indicate that young adults consider their own financial skills to be good. The childhood home was seen a key environment for learning financial skills. School’s financial education was seen encouraging a frugal attitude towards consumption, but school was not perceived as a significant factor in learning financial capability. On the other hand, young adults believe in the school's po-tential to influence the development of financial capability.
Subject: talousosaaminen
taloudellinen kyvykkyys
kuluttaja
nuori aikuinen
kuluttajakasvatus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record