Sukupuolen moninaisuus koululiikunnassa : Peruskoulun liikuntatunnit sukupuolidysforiaa kokeneiden näkökulmasta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162891
Title: Sukupuolen moninaisuus koululiikunnassa : Peruskoulun liikuntatunnit sukupuolidysforiaa kokeneiden näkökulmasta
Author: Virtakoski, Laura
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162891
http://hdl.handle.net/10138/316532
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet. Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että koululiikunnassa ilmenee monia sukupuoleen liittyviä haasteita. Haasteet voivat osoittautua erityisen ongelmallisiksi ihmisille, jotka kokevat vahvaa sukupuoliristiriitaa. Tämän tutkimuksen tehtävänä on kuvata, analysoi-da ja tulkita sukupuolidysforiaa kokeneiden koululiikuntakokemuksia. Tutkimuksen tavoittee-na oli lisätä tietoisuutta ja keskustelua sukupuolen moninaisuudesta ja sukupuolidysforiasta kasvatuksen kentällä. Lisäksi sen avulla pyrittiin tuomaan esiin sukupuolidysforiaa kokevan näkökulma koululiikuntaan. Tavoitteena oli, että liikuntakasvattajat voisivat ottaa heidän ko-kemuksensa huomioon tasa-arvoisemman ja sukupuolitietoisemman liikunnanopetuksen mahdollistamiseksi. Menetelmät. Tutkimuksen aineistona oli viisi 18-49 vuotiaan sukupuolidysforiaa peruskoulu-aikana kokeneen henkilön haastattelua. Tutkimusaineisto kerättiin syksyn 2019 aikana puo-listrukturoidun teemahaastattelun menetelmin. Haastatteluaineiston analyysissä käytettiin tul-kitsevaa fenomenologista analyysimenetelmää. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimustulokset osoittivat, että haastateltavien koululiikuntaker-tomuksissa ilmeni erilaisia osallistumisrooleja. Osa haastateltavista osallistui aktiivisesti lii-kuntatuntien toimintaan ja osa taas pyrki pysyttelemään taka-alalla. Lisäksi haastateltavat kokivat koululiikunnassa korostuvan kehollisuuden haasteelliseksi oman kehon muotojen pal-jastumisen vuoksi. Koululiikuntakokemuksiin vaikuttivat vahvasti liikuntatuntien muut osallis-tujat, joita olivat vertaiset ja liikunnanopettaja. Vertaiset saattoivat vaikuttaa sekä myönteises-ti että kielteisesti liikuntatunneilla viihtymiseen. Tutkimustuloksissa ilmeni myös, että suurin osa haastateltavista kärsi joko sanallisesta tai fyysisestä kiusaamisesta ja/tai syrjinnästä kou-luliikuntatunneilla. Tulokset osoittivat lisäksi, että pukuhuoneet ja erillisopetuskäytänteet nou-sivat vallitseviksi teemoiksi, kun haastateltavat pohtivat kaksijakoista sukupuoliajattelua ko-rostavia käytänteitä. Haastateltavat kokivat pukuhuoneet ongelmallisiksi kuulumattomuuden kokemusten, kehon paljastumisen sekä kiusaamisen vuoksi. Erillisopetuskäytänteet taas osoittautuivat kertomuksissa haasteellisiksi, koska niissä korostettiin kaksijakoista sukupuo-liajattelua muun muassa liikuntatuntien lajivalinnoissa, pedagogiikassa sekä välineiden käytössä.Tiivistelmä - Referat - Abstract Objectives. Previous research has shown that considerable challenges can be found regarding gender within physical education in schools. These challenges can be especially problematic for people who struggle with strong gender incongruence. The mission of this thesis is to describe, analyse and interpret gender dysphoria experiences during physical education in school. The goal of this thesis was to increase awareness and discussion regarding gender diversity and gender dysphoria within the educational field. In addition, this thesis endeavoured to shine light on the experiences of those dealing with gender dysphoria in physical education. The goal was that PE -teachers could learn to acknowledge this group of students to further allow for better equality and gender awareness within physical education. Methods. The research material was provided by interviewing five individuals aged 18-49 who had experienced gender dysphoria during primary and middle school. The research material was gathered during the Fall of 2019 using the semi-structured thematic interview method. The gathered interview material was analysed with an interpreted phenomenological analyse method. Results and conclusion. The results showed that those interviewed had various participation roles with their physical education experiences. Part of those interviewed actively participated during PE -class, whilst others tried their best to stay unnoticed. In addition, those interviewed felt the heightened emphasis of the body problematic, due to the exposure of one’s figure. Experiences during physical education were strongly tied to others participating during class, who were one’s peers and the PE -teacher. Peers could possibly have a positive or negative affect on one’s experiences during PE -class. The research results also showed that the majority of those interviewed suffered from either verbal or physical abuse and/or discrimination during physical education lessons. The results also showed that locker rooms and differentiating teaching practices were central themes when those interviewed reflected on practices that emphasized binary gender roles. Those interviewed experienced locker rooms to be problematic due to feelings of not belonging, revealing one’s body and teasing. Segregated PE -classes proved to be problematic among those interviewed due to the emphasize on binary gender roles, which could be seen in what sports were chosen for physical education, what pedagogical choices were made and what material was used.
Subject: sukupuolen moninaisuus
sukupuolidysforia
koululiikunta


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Virtakoski_Laura_Pro_Gradu_2020.pdf 559.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record