Kuluttajien näkemyksiä elintarvikepakkauksista ja väreistä : ”Jotenkin on ajatellut, että se väri on siinä ulkopuolella”

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162861
Titel: Kuluttajien näkemyksiä elintarvikepakkauksista ja väreistä : ”Jotenkin on ajatellut, että se väri on siinä ulkopuolella”
Sekundär titel: Consumers' views on the food packaging and colours : “I thought about that the colour on the outside”
Författare: Kainulainen, Maiju
Medarbetare: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2020
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162861
http://hdl.handle.net/10138/316535
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Kotitaloustiede
Home economics
Hushållsvetenskap
Abstrakt: Tutkielma tarkastelee kuluttajien näkemyksiä värien käytöstä sekä niihin liittyviä arvostuksia elintarvikepakkauksissa. Tutkimus kysyy, mitä ominaisuuksia kuluttajat arvostavat elintarvikkeiden pakkauksissa sekä mitkä asiat nousevat merkitykselliseksi elintarvikepakkauksien väreihin liittyen. Nykyisin painotetaan ympäristöystävällisyyttä elintarvikepakkauksia tuotettaessa ja käytettäessä. Myös värien ekologinen tuotantotapa ja kulutus ovat saaneet jonkin verran huomiota. Aiempi tutkimus on tarkastellut pakkauksia ja värejä keskittyen paljolti yksittäisten pakkausten tai tuoteryhmien ominaisuuksiin. Näkökulma on ollut markkinointitieteen. Kotitaloustieteen näkökulmasta pakkauksia ja värejä tarkastellaan arjen kontekstissa. Tutkimus on toteutettu laadullisin tutkimusmenetelmin. Aineistonkeruu tapahtui ryhmähaastatteluna, jossa hyödynnettiin puolistrukturoitua teemahaastattelua sekä virikemateriaalia (elintarvikepakkaukset). Aineisto muodostuu neljästä kolmen hengen ryhmähaastattelusta. Haastateltavat olivat 26–73-vuotiaita. Litteroitu aineisto analysoitiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä käyttäen. Tutkimus osoittaa, että kuluttajat arvostavat elintarvikepakkausten käytettävyyttä, mikä tarkoittaa heille pakkauksen kokonaisvaltaista helppoutta. Kuluttajat kokevat epävarmuutta pakkausten kierrätettävyydessä. Pakkausten värit ja painatus ovat vieraita kuluttajille, sillä heillä ei ollut tietoa pakkausväreistä ja niiden alkuperästä. Samalla kuitenkin nousi esiin, että kuluttajat toivovat tietoa pakkausväreistä ja ottaisivat mielellään vastaan elintarvikepakkauksia, joissa käytetty väriaine olisi valmistettu ekologisemmin. Kuluttajat luottivat asiantuntijoiden tietoon väriaineiden ympäristöystävällisyyden, käytön ja turvallisuuden osalta. Tutkimuksen perusteella pakkaussuunnittelussa tulisi pyrkiä huomioimaan pakkauksen kierrätettävyys sekä pakkausvärien käyttö koko tuotteen elinkaaren ajalta. Tarvitaan yhtäältä selkeämpiä ja informatiivisempia kierrätysmerkintöjä pakkauksiin sekä toisaalta luonnonvärien käyttöä pakkauksissa. Tämä tarkoittaa, että sekä pakkausmateriaali että painoväri olisivat kierrätettävissä samanaikaisesti, mikä lisäisi pakkausten ekologisuutta.The study examines consumers' views on the use of colours and their appreciation in food packaging. The study asks what characteristics consumers value in food packaging and what matters become relevant in relation to the colour of food packaging. A present, empha-sis is placed on environmental friendliness in the production and use of food packaging. The ecological production method and consumption of colours have also received some atten-tion. A previous study has examined packaging and colours, focusing largely on the charac-teristics of individual packages or product groups. The perspective has been on marketing science. From the perspective of home economics, packaging and colours are examined in the context of everyday life. The research has been carried out using qualitative research methods. The material collec-tion was carried out as a group interview using a semi-structured theme interview and stimu-lus material (food package). The material consists of four group interviews with three per-sons. The interviewees were 26–73 years old. The literate material was analysed using data-based content analysis. The study shows that consumers value the usability of food packaging, which means that it is easy for them to use it comprehensively. Consumers feel uncertain about the recyclability of packaging. The colours and printing of packaging are unfamiliar to consumers because they had no knowledge of the packaging colours and/or their origin. At the same time, how-ever, it emerged that consumers would like information on the packaging colours and would be happy to accept food packaging in which the colouring matter used would have been made more ecologically. Consumers trusted experts with information on the environmental friendliness, use and safety of colours. Based on the study, the aim should be to take into account the recyclability of packaging and the use of packaging colours throughout the life cycle of the product. On the one hand, we need clearer and more informative recycling la-bels for packaging and, on the other hand, the use of natural colours in packaging. This means that both packaging material and printing ink could be recycled simultaneously, which would increase the ecological quality of packaging.
Subject: elintarvikepakkaukset
värit
kuluttajat
kierrätys


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Kainulainen_Maiju_pro gradu tutkielma_2020.pdf 687.9Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post