iPad musiikin luovan tuottamisen välineenä koulussa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162841
Title: iPad musiikin luovan tuottamisen välineenä koulussa
Alternative title: iPad as a tool for creating music at school
Author: Marttinen, Emma
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162841
http://hdl.handle.net/10138/316537
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Musiikin luova tuottaminen, jolla tarkoitetaan muun muassa improvisointia ja säveltämistä, on opetussuunnitelmassa musiikin opetuksen yksi keskeinen tavoite läpi peruskoulun. Teknologian käyttöä painotetaan yhä enemmän opetuksessa, ja musiikin opetuksessa se liittyy selvästi musiikin luovan tuottamisen tavoitteisiin. Tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että opettajat käyttävät opetuksessaan sekä musiikin luovia työtapoja että musiikkiteknologiaa huomattavan harvoin, ja vain osalla peruskoulun päättävällä oppilaalla on kokemusta esimerkiksi säveltämisestä. Kouluissa musiikkiteknologialla tarkoitetaan yleensä liikuteltavia mobiililaitteita, kuten tablet-laitteita ja tietokoneita. Tässä tutkimuksessa perehdytään iPadeihin ja sillä käytettäviin musiikkisovelluksiin. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitä iPadien hyödyntäminen musiikin luovan tuottamisen välineenä käytännössä tarkoittaa, ja antaa lukijalle käytännön vinkkejä iPadien hyödyntämiseen musiikin luovan tuottamisen välineenä siihen liittyviä mahdollisuuksia ja haasteita tarkastelemalla. Tutkimukseen haastateltiin neljää musiikkia opettavaa luokanopettajaa, joilla oli kokemusta iPadien hyödyntämisestä musiikin luovan tuottamisen välineenä. Tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena ja aineisto analysoitiin sisällönanalyysin ja teema-analyysin keinoin. Tutkimustuloksia tarkasteltiin, vertailtiin ja niistä tehtiin johtopäätöksiä musiikin luovaa tuottamista ja musiikkiteknologiaa tarkastelevaan teoriaosuuteen koostettujen aiempien tutkimusten, artikkeleiden ja ammattikirjallisuuden sekä opetussuunnitelman valossa. Tutkimuksessa iPadeja hyödynnettiin sekä musiikin tekemiseen että improvisointiin musiikkisovelluksia hyödyntäen. Opettajat käyttivät musiikin tekemiseen eniten Garageband -sovellusta. Muita tässä tutkimuksessa tarkastaltavia sovelluksia olivat Launchpad, Chrome Music Lab ja Thumbjam. Helppokäyttöisyytensä vuoksi musiikkisovellukset mahdollistivat musiikin tekemisen oppilaille taitotasosta riippumatta ja lisäsivät siten oppilaiden toimijuutta ja motivaatiota sekä monipuolisti musiikin oppimisympäristöä mahdollistaen myös eriyttämisen. iPadien haasteet liittyivät etenkin resursseihin kuten laitteiden ja musiikkisovellusten saatavuuteen ja ominaisuuksiin. Musiikkiteknologialla näyttäisi olevan paikkansa musiikin luovan tuottamisen välineenä silloin, kun sen käyttö voidaan perustella pedagogisesti.The creative production of music, which among other things means improvisation and composing, is a central goal throughout compulsory education within the musical curriculum. There is an ever-increasing emphasis on technology in education and within musical education it has a clear place in achieving the goal of creative musical production. Research has shown that despite this goal, teachers rarely utilize creative musical production or musical technology in their own teaching methods and that only a part of students completing their compulsory education have experience for example in composing. In a school context musical technology is usually a reference to moveable mobile devices, such as tablets or computers. In this thesis the emphasize is on iPads and the various musical apps available to the device. The goal of this thesis is to determine what does it actually mean to utilize iPads as a method of creative musical production and to provide practical tips on using iPads as a method of creative musical production by looking at what possibilities and challenges it presents. For this thesis four music teachers with experience in utilizing iPads as a method of creative musical production were interviewed. The thesis was conducted as a qualitative case-study and the research material was analysed using content -and thematic analytical methods. Research results were reviewed and compared to previous theoretical research, articles, professional literature and curriculum found in the theoretical background, regarding creative musical production and musical technology, which formed the basis for the deductions presented in this thesis. Research showed that iPads were utilized for both creating music to also musical improvisation using musical apps. Most teachers preferred the application Garageband for creating music, whilst other applications used were Launchpad, Chrome Music Lab and Thumbjam. Due to their easy use musical applications allowed students the possibility to create music regardless of their skill and thus also increased student agency and motivation whilst also learning environment permitting the possibility for musical differentiation. The challenges facing the uses of iPads foremost involve resources, such as the availability of devices and applications and their features. Musical technology appears to have a place as a way to provide creative musical production when it’s use can be justified from a pedagogical standpoint.
Subject: musiikin luova tuottaminen
musiikkiteknologia
iPad
musiikkikasvatus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Marttinen_Emma_pro_gradu_2020.pdf 1.284Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record