Lähestymistavat, kiinnittyminen ja prokrastinaatio ammattikorkeakouluopinnoissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006173032
Title: Lähestymistavat, kiinnittyminen ja prokrastinaatio ammattikorkeakouluopinnoissa
Alternative title: Approaches to learning, engagement, procrastination, study progress
Author: Salonen, Tomi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteet
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Beteendevetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006173032
http://hdl.handle.net/10138/316539
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tavoitteet. Tutkielman tavoitteena oli tarkastella insinööriopiskelijoiden opintojen etenemistä. Pyrkimyksenä oli selvittää, miten opintojen sujuminen on yhteydessä lähestymistapoihin, kiinnit-tymiseen ja prokrastinaatioon. Oppimisen sujumista ja laatua on tutkittu etenkin lähestymistapo-jen viitekehyksessä. Myös opiskelijan kiinnittymisen ja prokrastinaation on todettu olevan yh-teydessä oppimisprosessin sujuvuuteen. Kuitenkaan opintojen etenemistä ei ole tutkittu näiden kolmen viitekehyksen avulla samanaikaisesti. Tämä tutkimus pyrki paikkaamaan tämän aukon, mikä saattaisi avartaa käsityksiä opiskeluprosessisin luonteesta. Työssä tutkittiin, millaisia opiske-lijaryhmiä havaittujen lähestymistapojen, kiinnittymisen ja prokrastinaation perusteella voidaan muodostaa. Ryhmien välisiä eroavaisuuksia vertailtiin opintosuorituksiin ja opiskelussa käytet-tyyn aikaan. Menetelmät. Tutkielman aineisto kerättiin kyselylomakkeella Metropolian insinööriopiskelijoilta (N=236) laadittiin keväällä 2013. Aineiston analyysissä hyödynnettiin faktori-, klusteri- ja vari-anssianalyyseja. Tulokset ja johtopäätökset. Lähestymistapojen, kiinnittymisen ja prokrastinaation mukaan muo-dostetut opiskelijaryhmät erosivat toistensa välillä teorioidensa mukaisesti. Syväprosessoiva lä-hestymistapa oli voimakkainta opiskelijaryhmässä, jossa myös kiinnittyminen oli voimakkaam-paa kuin muissa ryhmissä. Voimakkaampaa prokrastinaatiota sitä vastoin esiintyi niiden opiskeli-joiden kohdalla, joilla pintasuuntautunut lähestymistapana oli yleisempää. Kiinnittyminen toisaal-ta näytti olevan tässä ryhmässä vähäisempää. Opintosuorituksiin ja opintoihin käytetty aika oli yhteydessä lähestymistapoihin, kiinnittymiseen ja prokrastinaatioon. Nopeimmin ja paremmin arvosanoin näyttivät opinnoistaan suoriutuvan opiskelijat, joilla painottui syväsuuntautunut lä-hestymistapa ja voimakkaampi kiinnittyminen. Heillä ilmeni myös vähäisempää prokrastinaatio-ta. Heikoimmat opintosuoritukset ja hitain opiskelutahti oli pintasuuntautuneilla opiskelijoilla. Heidän kiinnittymisensä oli heikompaa ja prokrastinaatio voimakkaampaa. Heidän kohdallaan uusintatenttien lukumäärä sekä suorittamattomien kurssien lukumäärät korostuivat jonkin verran. Tutkimus ei anna selkeitä vastauksia näiden opintoprosessiin olennaisella tavalla vaikuttavien te-kijöiden keskinäisistä vaikutussuhteista. Jatkotutkimuksia tarvittaisiin selvittämään lähestymista-pojen, kiinnittymisen ja prokrastinaation keskinäisiä vaikutuksia ja sitä, kuinka teoriat jo nyt ovat osin sulautuneet toisiinsa käsitteenmäärittelyissäänTiivistelmä - Referat - Abstract Aims: Aims of the dissertation was to examine study progresses of students of engineering. The aspiration was particularly to clarify how study progress is connected with approaches to learning, engagement and procrastination. Advancement and quality of studies has been notably researched in framework of approaches to learning. Engagement and procrastination have also been detected to reveal connections with fluency of studies. Progress of studies has not however been examined among these three frameworks simultaneously. In order to enlighten fluency of study progresses this dissertation strove to cover for this gap. Different student clusters were formulated by framaworks of approaches to learning, engagement and procrastination. Different student clusters were compared with study outcomes and the progress of studies. Methods: The data (N=236) was collected with a questionnaire indicated to Metropolia students of engineering in spring 2013. Analysis of factor, cluster and variance was utilized. Results and conclusions: the clusters were differed in approaches to learning, engagement and procrastination according to their theories. Deep processing was strongest in a cluster with also the strongest engagement. Whereas procrastination was strongest in a cluster with the strongest surface processing. Engagement was also lower in this cluster. The periods of study processes were also connected with approaches to learning, engagement and procrastination. Students with deep processing and stronger engagement seemed to perform faster and with better grades. These students also had lower procrastination levels. The weakest performs and lowest grades were connected with the surface approach of learning, lower levels of engagement and higher procrastination. Run-off examines and unperformed courses became more obvious among these students. This dissertation doesn’t give bright answers of inner relations of these theories’ influences during study processes. Follow-up research should be launched to itemize influences of approaches to learning, engagement and procrastination. It’s also unclear how these theories are being at least partly vulcanized by their defititions.
Subject: lähestymistavat oppimiseen
kiinnittyminen
prokrastinaatio
opintojen eteneminen
Subject (yso): opiskelumotivaatio
matematiikan hallinta


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record