Lähestymistavat, kiinnittyminen ja prokrastinaatio ammattikorkeakouluopinnoissa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteet fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Behavioural Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Beteendevetenskaper sv
dc.contributor.author Salonen, Tomi
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202006173032
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/316539
dc.description.abstract Tavoitteet. Tutkielman tavoitteena oli tarkastella insinööriopiskelijoiden opintojen etenemistä. Pyrkimyksenä oli selvittää, miten opintojen sujuminen on yhteydessä lähestymistapoihin, kiinnit-tymiseen ja prokrastinaatioon. Oppimisen sujumista ja laatua on tutkittu etenkin lähestymistapo-jen viitekehyksessä. Myös opiskelijan kiinnittymisen ja prokrastinaation on todettu olevan yh-teydessä oppimisprosessin sujuvuuteen. Kuitenkaan opintojen etenemistä ei ole tutkittu näiden kolmen viitekehyksen avulla samanaikaisesti. Tämä tutkimus pyrki paikkaamaan tämän aukon, mikä saattaisi avartaa käsityksiä opiskeluprosessisin luonteesta. Työssä tutkittiin, millaisia opiske-lijaryhmiä havaittujen lähestymistapojen, kiinnittymisen ja prokrastinaation perusteella voidaan muodostaa. Ryhmien välisiä eroavaisuuksia vertailtiin opintosuorituksiin ja opiskelussa käytet-tyyn aikaan. Menetelmät. Tutkielman aineisto kerättiin kyselylomakkeella Metropolian insinööriopiskelijoilta (N=236) laadittiin keväällä 2013. Aineiston analyysissä hyödynnettiin faktori-, klusteri- ja vari-anssianalyyseja. Tulokset ja johtopäätökset. Lähestymistapojen, kiinnittymisen ja prokrastinaation mukaan muo-dostetut opiskelijaryhmät erosivat toistensa välillä teorioidensa mukaisesti. Syväprosessoiva lä-hestymistapa oli voimakkainta opiskelijaryhmässä, jossa myös kiinnittyminen oli voimakkaam-paa kuin muissa ryhmissä. Voimakkaampaa prokrastinaatiota sitä vastoin esiintyi niiden opiskeli-joiden kohdalla, joilla pintasuuntautunut lähestymistapana oli yleisempää. Kiinnittyminen toisaal-ta näytti olevan tässä ryhmässä vähäisempää. Opintosuorituksiin ja opintoihin käytetty aika oli yhteydessä lähestymistapoihin, kiinnittymiseen ja prokrastinaatioon. Nopeimmin ja paremmin arvosanoin näyttivät opinnoistaan suoriutuvan opiskelijat, joilla painottui syväsuuntautunut lä-hestymistapa ja voimakkaampi kiinnittyminen. Heillä ilmeni myös vähäisempää prokrastinaatio-ta. Heikoimmat opintosuoritukset ja hitain opiskelutahti oli pintasuuntautuneilla opiskelijoilla. Heidän kiinnittymisensä oli heikompaa ja prokrastinaatio voimakkaampaa. Heidän kohdallaan uusintatenttien lukumäärä sekä suorittamattomien kurssien lukumäärät korostuivat jonkin verran. Tutkimus ei anna selkeitä vastauksia näiden opintoprosessiin olennaisella tavalla vaikuttavien te-kijöiden keskinäisistä vaikutussuhteista. Jatkotutkimuksia tarvittaisiin selvittämään lähestymista-pojen, kiinnittymisen ja prokrastinaation keskinäisiä vaikutuksia ja sitä, kuinka teoriat jo nyt ovat osin sulautuneet toisiinsa käsitteenmäärittelyissään fi
dc.description.abstract Tiivistelmä - Referat - Abstract Aims: Aims of the dissertation was to examine study progresses of students of engineering. The aspiration was particularly to clarify how study progress is connected with approaches to learning, engagement and procrastination. Advancement and quality of studies has been notably researched in framework of approaches to learning. Engagement and procrastination have also been detected to reveal connections with fluency of studies. Progress of studies has not however been examined among these three frameworks simultaneously. In order to enlighten fluency of study progresses this dissertation strove to cover for this gap. Different student clusters were formulated by framaworks of approaches to learning, engagement and procrastination. Different student clusters were compared with study outcomes and the progress of studies. Methods: The data (N=236) was collected with a questionnaire indicated to Metropolia students of engineering in spring 2013. Analysis of factor, cluster and variance was utilized. Results and conclusions: the clusters were differed in approaches to learning, engagement and procrastination according to their theories. Deep processing was strongest in a cluster with also the strongest engagement. Whereas procrastination was strongest in a cluster with the strongest surface processing. Engagement was also lower in this cluster. The periods of study processes were also connected with approaches to learning, engagement and procrastination. Students with deep processing and stronger engagement seemed to perform faster and with better grades. These students also had lower procrastination levels. The weakest performs and lowest grades were connected with the surface approach of learning, lower levels of engagement and higher procrastination. Run-off examines and unperformed courses became more obvious among these students. This dissertation doesn’t give bright answers of inner relations of these theories’ influences during study processes. Follow-up research should be launched to itemize influences of approaches to learning, engagement and procrastination. It’s also unclear how these theories are being at least partly vulcanized by their defititions. en
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject lähestymistavat oppimiseen fi
dc.subject kiinnittyminen fi
dc.subject prokrastinaatio fi
dc.subject opintojen eteneminen fi
dc.title Lähestymistavat, kiinnittyminen ja prokrastinaatio ammattikorkeakouluopinnoissa fi
dc.title.alternative Approaches to learning, engagement, procrastination, study progress en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dc.subject.yso opiskelumotivaatio fi
dc.subject.yso matematiikan hallinta fi
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202006173032

Files in this item

Files Size Format View
Pro-gradu Tomi Salonen.pdf 1.494Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record