Opettajien kokemuksia sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden huomioimisesta ja näkyväksi tekemisestä alakoulun opetuksessa

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162837
Titel: Opettajien kokemuksia sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden huomioimisesta ja näkyväksi tekemisestä alakoulun opetuksessa
Författare: Kotiharju, Emilia
Medarbetare: Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2020
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162837
http://hdl.handle.net/10138/316541
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Kasvatuspsykologia
Educational Psychology
Pedagogiska psykologi
Abstrakt: Tavoitteet. Vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet velvoittavat opettajia toteuttamaan lähestymistavaltaan sukupuolitietoista opetusta. Sukupuolitietoiseen opetukseen kuuluu olennaisena osana sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden tunnustaminen sekä sukupuoli- ja heteronormatiivisuuden kyseenalaistaminen opetuksessa ja oppimateriaaleja valitessa. Tässä tutkimuksessa selvitetään minkälaisin keinoin opettajat huomioivat ja tekevät näkyväksi opetuksessaan sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden sekä minkälaisia kokemuksia opettajilla on sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden teemojen käsittelystä perusopetuksen alaluokilla. Tutkimuksen tarkoituksena on hahmottaa perus-opetuksen alaluokille suunnatun sukupuolitietoisen opetuksen keinoja ja mahdollisuuksia. Menetelmät. Tutkimuksen ote oli laadullinen ja aineisto kerättiin avoimista kysymyksistä koostuvalla verkkokyselylomakkeella. Tutkimuksen aineisto koostui kahdenkymmenen perusopetuksen alaluokkia opettavan opettajan vastauksista. Opettajat olivat keskenään eri ikäisiä, eri määrän työkokemusta saavuttaneita sekä usealla eri paikkakunnilla ja koulussa työskenteleviä. Aineiston analyysimenetelmänä käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Tulokset ja johtopäätökset. Sisällönanalyysin avulla ryhmittelin aineistossa esiintyvät sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden huomioimisen ja näkyväksi tekemisen keinot viiteen eri yläluokkaan, jotka olivat myönteinen suhtautuminen moninaisuuteen, homotteluun puuttuminen, binäärisen sukupuolijaon hajottaminen, kriittinen keskustelu sukupuoli- ja seksuaalinormeista sekä moninaisten identiteettimallien tarjoaminen. Tutkimuksen tulokset tarjoavat opettajille tietoa siitä, millaisin konkreettisin keinoin opetuksessa voidaan huomioida tai tehdä näkyväksi sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus ja minkälaisia asioita tulisi ottaa huomioon näitä teemoja käsitellessä.Objectives. The National Core Curriculum for Basic Education 2014 obliges teachers to implement a gender-aware approach in their teaching. An integral component of gender-aware teaching is recognizing gender and sexual diversity, as well as questioning gendernormativity and heteronormativity in education and learning materials. This study examines the ways in which elementary school teachers can recognize and acknowledge gender and sexual diversity in education and investigates the experiences teachers have had of discussing issues of gender and sexual diversity in elementary education. The purpose of this study is to identify ways and possibilities of gender-aware teaching in elementary education. Methods The research approach of this study was qualitative. The material was collected with an online questionnaire made up of open-ended questions The research material consisted of answers from twenty primary school teachers who were of different ages, had varying amounts of work experience, and worked in several different cities and schools. The analysis method used was material-driven content analysis. Results and conclusions. By performing content analysis on the material, I developed five categories, which represent ways of recognizing and acknowledging gender and sexual diversity in education. These categories were the following: to have a positive attitude towards diversity, to intervene on homophobic name-calling, to avoid separating students by gender, to have critical conversations about gender and sexual norms, and to offer diverse models of identity. The results offer teacher’s information on how to recognize and acknowledge gender and sexual diversity in education and point out some issues that should be taken into consideration when dealing with these topics.
Subject: sukupuolitietoinen opetus
sukupuolen moninaisuus
seksuaalisuuden moninaisuus


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post