"Et kaikilla ne mahdollisuudet ei oo yhtäläiset..." : luokanopettajien kokemuksia vakaumuksen vapauden toteutumisesta koulussa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162855
Title: "Et kaikilla ne mahdollisuudet ei oo yhtäläiset..." : luokanopettajien kokemuksia vakaumuksen vapauden toteutumisesta koulussa
Alternative title: Classroom teachers' experiences of the realization of freedom of belief in school
Author: Möntti, Maj
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162855
http://hdl.handle.net/10138/316544
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella pääkaupunkiseudun luokanopettajien kokemuksia vakaumuksen vapauden toteutumisesta koulussa. Aihe on ajankohtainen, sillä yhteiskunnan moniarvoistuminen on herättänyt paljon keskustelua katsomusopetuksen järjestämiseen, koulun juhlaperinteisiin sekä oppilaan yhdenvertaisuuteen liittyen. Kasvatustieteellistä tutkimusta uskonnon ja omantunnon vapauteen liittyen on tehty vähän, mutta oikeustieteellistä tutkimusta aiheesta on jonkin verran. Tutkimusta opettajien kokemuksista ei kuitenkaan ole juuri tehty. Tämä tutkimus pyrkii tutkimaan aihetta kasvatustieteen ja lainsäädännön näkökulmasta. Tutkimuskysymykset ovat: Millä tavoin oppilaiden vakaumuksen vapaus toteutuu koulussa? Millä tavoin opettajien vakaumuksen vapaus toteutuu koulussa? Menetelmät. Tutkimukseni oli luonteeltaan laadullista tutkimusta, jonka toteutin haastatteluna. Seitsemän luokanopettajan haastattelut tapahtuivat marraskuun 2019 ja helmikuun 2020 välisenä aikana. Haastateltavaksi valikoin luokanopettajia pääkaupunkiseudulta. Keräsin aineistoni pääkaupunkiseudun luokanopettajilta, koska alue eroaa muusta Suomesta. Laadullinen tutkimus ei pyri yleistettävyyteen ja tutkimukseni tavoitteena oli saada tietoa opettajien kokemuksista. Aineisto analysoitiin käyttämällä sisällön analyysiä. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksen tulosten perusteella oppilaan vakaumuksen vapaus toteutui koulussa melko hyvin. Oppilaan positiivista vakaumuksen vapautta tuki mahdollisuus oman uskonnollisen vakaumuksen mukaiseen opetukseen ja oman vakaumuksen ilmaisemisen mahdollisuus koulussa. Negatiivinen vakaumuksen vapaus toteutui puolestaan vapautuksena vieraan uskontokunnan tunnustuksen mukaisesta opetuksesta ja tilaisuuksista. Tulosten perusteella opettajien negatiivinen vakaumuksen vapaus ei toteutunut. Uskonnollisten tilaisuuksien lisäksi uskonnon opettaminen saattoi olla vakaumuksen vapauden toteutumisen kanssa ristiriidassa. Tutkimuksen perusteella opettajat tiedostavat oppilaan uskonnolliseen vakaumukseen liittyvät haasteet koulussa.Aims. The aim of this study was to examine the experiences of classroom teachers in the metropolitan area about the realization of freedom of belief in school. The topic is topical, as the pluralism of society has sparked much debate regarding the organization of spectacle teaching, the school’s festive traditions, and student equality. There has been little educational research on freedom of religion and conscience, but there is some jurisprudence research on the subject. However, little research has been done on teachers experiences. This study seeks to examine the topic from the perspective of educational science and legislation. The research questions are: In what ways is the freedom of belief of students realized in school? How are teachers' freedom of belief realized in school? Methods. My research was qualitative in nature, which I conducted as an interview. Interviews with seven classroom teachers took place between November 2019 and February 2020. I selected classroom teachers from the Helsinki metropolitan area for interviews. I collected my material from classroom teachers in the Helsinki metropolitan area because the area is different from the rest of Finland. Qualitative research does not aim for generalizability and the aim of my research was to obtain information about teachers ’experiences. The material was analyzed using content analysis. Results and conclusions. Based on the results of the study, the student's freedom of belief was implemented quite well in school. The student's positive freedom of belief was supported by the opportunity to teach according to one's own religious beliefs and the opportunity to express one's own beliefs at school. Negative freedom of belief, in turn, was realized as an exemption from teaching and opportunities in accordance with the recognition of a foreign religion. Based on the results, the teachers' negative freedom of belief did not materialize. In addition to religious occasions, the teaching of religion could conflict with the realization of freedom of belief. Based on the research, teachers are aware of the challenges associated with a student’s religious beliefs at school.
Subject: koulu
vakaumuksen vapaus
uskonnonvapaus
katsomusaineiden opetus
uskontokasvatus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record