Oppilaan osallisuus koulun toimintakulttuurin rakentajana

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162843
Title: Oppilaan osallisuus koulun toimintakulttuurin rakentajana
Alternative title: Student's participation
Author: Santavuori, Katariina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162843
http://hdl.handle.net/10138/316545
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tavoitteet: Tutkimuksen tarkoitus oli tutkia, millä tavoin oppilaan osallisuus kouluissa toteu-tuu ja miten oppilaan osallisuus tukee koulun toimintakulttuurin rakentumista Opetussuunni-telma 2014:ssa määriteltyjen periaatteiden mukaisesti. Menetelmät: Tutkimus oli laadullinen. Tutkimuksen aineisto kerättiin kyselylomakkeella kahdeksalta opettajalta. Vastaajat valikoitiin osallistumaan tutkimukseen jo olemassa ole-van verkoston kautta. Kyselylomakkeessa oli 13 avointa kysymystä aiheesta oppilaan osal-lisuus koulussa. Kyselylomake toteutettiin E-lomakkeena. Se toimitettiin vastaajille sähkö-postitse ja vastaavasti se palautettiin sähköpostilla. Aineistoa analysoitiin sisällönanalyysin keinoin teoriaohjaavasti. Tulokset ja Johtopäätökset. Oppilaan osallisuus toteutuu koulussa oppilaskuntatoimintana, oppilaiden vastuutehtävinä koko kouluyhteisössä tai pieninä vaikutusmahdollisuuksina arki-sissa opiskelutilanteissa. Osallisuutta on myös oppilaan omat henkilökohtaiset koulutyöhön liittyvät ratkaisut. Oppilaan osallisuus tukee koulun toimintakulttuurin rakentumista opiske-lun, turvallisuuden, vuorovaikutuksen ja demokratian periaatteiden mukaisesti. Haasteena osallisuuden toteutumiselle on yksilötasolla oppilaat, joiden suhtautuminen koulutyöhön on kielteinen tai välinpitämätön sekä yhteisötasolla (vielä) kehittymätön koko koulua määrittävä osallisuuskulttuuri. Tutkimustulokset ovat yhteneviä aiempien tutkimusten kanssa siltä osin, kun on tutkittu osallisuutta toiminnan näkökulmasta.Tiivistelmä - Referat - Abstract Aims: The purpose of the study was to examine how student participation in schools is realized and how student involvement supports the construction of the school's operating culture in accordance with the principles defined in the Curriculum 2014. Methods: The study was qualitative. The research material was collected with a questionnaire from eight teachers. Respondents were selected to participate in the study through an existing network. The questionnaire contained 13 open questions on the topic of student involvement in school. The questionnaire was implemented as an E-form. It was sent to the defendants by e-mail and accordingly it was returned by e-mail. The material was analyzed by means of content analysis in a theoryguided manner. Results and Conclusions. Pupil involvement is realized at school as student union activities, as pupils' responsibilities in the whole school community or as small opportunities for influence in everyday study situations. Inclusion is also the student's own personal school work related solutions. Pupil involvement supports the building of a school culture based on the principles of learning, wellbeing, security, interaction and democracy. Challenges to the realization of inclusion are at the individual level students whose attitude towards school work is negative or indifferent, and at the community level an (yet) undeveloped culture of inclusion that defines the whole school. The research results are consistent with previous studies insofar as inclusion has been examined from an operational perspective.
Subject: osallisuus
osallistuminen
demokratia
toimintakulttuuri
koulu


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record