Käyttäytymisen erityisyyden muuttuvia ja pysyviä diskursseja

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162882
Titel: Käyttäytymisen erityisyyden muuttuvia ja pysyviä diskursseja
Sekundär titel: Changing and permanent discourses on the spesifity of behavior
Författare: Pulkkinen, Jussi
Medarbetare: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2020
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162882
http://hdl.handle.net/10138/316546
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikka
Abstrakt: Lasten käyttäytymisen erityisyys ja käyttäytymiseltään erityisiksi nimetyt lapset on koulukes- kusteluissa nostettu syyksi oppimistulosten huononemiseen, opettajien ajankäytön ongel- miin ja jopa lasten enemmistön selviämiseen peruskoulussa. Lapsen nimeäminen erityiseksi vaikuttaa tämän opetuksen tapaan ja paikkaan ja siksi on tarpeellista tarkastella lapsen määrittelyjä ja diskursseja. Tutkielman tarkoitus oli selvittää miten käyttäytymisen erityisyys ja tutkimuksessa sekä koulun todellisuudessa monin tavoin nimetty käytöshäiriöinen lapsi rakentuu asiantuntijoiden artikkeleissa sekä tarkastella käyttäytymisen erityisyyttä käyttä- mällä vammaistutkimuksen sosiaalisen vammaisuuden mallia erityisyyden tarkastelussa. Sahlins`in kulttuurisen teorian mukaista luentaa käytettiin täydentämässä paradigmojen kautta hahmotettua erityispedagogiikan tieteenalan muutosta. Tutkimuksessa tuodaan esiin niitä diskursseja, joilla erityispedagogiikan asiantuntijat ovat rakentaneet lapsen käyttäyty- misen erityisyyttä ”Lasten erityishuolto ja -opetus” -kirjasarjassa seitsemän vuosikymmenen aikana. Näitä diskursseja tarkastellaan erityisopetuksen muutosten ja erityispedagogiikan paradigmojen kontekstissa Tutkimuksessa käytettiin tutkimus- ja analyysimenetelmänä kriittistä diskurssianalyysia. Tut- kimuksen aineiston muodosti ”Lapsen erityishuolto ja -opetus” -kirjasarjan kolmentoista pai- noksen lapsen käyttäytymisen erityisyyttä käsittelevät tekstit. Tekstiaineisto analysoitiin ja- kamalla ne teemoihin tekstien lääketieteellisiin, vammaan tai ominaisuuteen liittyvien määrit- telyjen perusteella sekä erityisyyden sosiaalisen rakentumiseen ja luomiseen perustuvien määrittelyjen perusteella tutkimuksen teoriataustan mukaisesti. Valituista tekstinäytteistä analysoitiin mihin erityisyyden syyt paikallistuvat ja mikä on lapsen konstruktio niissä ja ni- mettiin diskurssit. Näitä diskursseja tarkasteltiin myös erityisopetuksen ja erityispedagogii- kan muutosten konteksteissa Aineistossa rakentui psyko-lääketieteelliseen tulkintaan perustuva hegemoninen diskurssi, joka eri aikoina määritti lapsen positioksi lapsen psykologisen ja biologisen rakenteensa uh- rina, kehityksellisesti ympäristöön mukautumattoman lapsen, lapsen, joka reagoi ympäris- töönsä ja vuorovaikutukseen patologiallaan ja sisäiseltä olemukseltaan vaurioituneen lapsen Hegemoniselle diskurssille rakentui myös rinnakkaisia ja siihen kietoutuneita diskursseja. Käyttäytymisen erityisyyden diskurssit aineistossa heijastelivat erityisopetuksen ja erityispe- dagogiikan paradigmojen muutoksia ja erityisyyden määrittelyn kategorian kulttuurista uu- sintamista. Tutkimuksen mukaan psyko-lääketieteellisen tulkinnan mukainen diskurssi on ”Lapsen erityishuolto ja -opetus” -kirjasarjan hegemoninen diskurssi, jossa lapsen positio on erityisellä käyttäytymisellä oirehtia sisäistä patologiaa. Aineiston diskurssit ja lapsen po- sitiot heijastavat erityisopetuksen ja erityispedagogiikan muutoksia sekä tieteenalan kulttuu- rista rakennetta.The specificity of children's behavior and children considered as special have been raised in school discussions as the cause of deteriorating learning outcomes, causing problems with teachers' time use and preventing teaching of the so called majority of children in primary school. Naming a child special affects the way and place of his/her teaching and therefore it is necessary to look at the definitions and discourses of special behavior. The purpose of the thesis was to find out how the behavioral problems and a child with a behavioral disorder named in many ways is constructed in expert articles and to examine the specificity of behavior using the social disability model of disability research. Sahlin's cultural model was used as a way to study the change in the discipline of special education together with changes outlined through paradigms. The study highlights the discourses special pedagogy experts have built on the specificity behavior of a child in the book series “Childrens’ Special Care and Education in Finland” over seven decades. These discourses are considered in the context of changes in special education and paradigms of special education. Critical discourse analysis was used as a research and analysis method in the study. The material of the study consisted of the texts of the thirteen editions of the book “Childrens’ Special Care and Education in Finland”, dealing with behavioural disorders. The textual material was analyzed by thematizing the medical, disability or feature related definitions of these texts, as well as the definitions of the social construction and creation of specificity according to the theoretical background of the research. After the thematizing, the selected text samples were analyzed for how the causes of specificity are localized and what is the child's position in them, and the discourses formed by these were named. These discourses were also examined in the context of changes in special education and the paradigms of special education. The research showed a hegemonic discourse based on psycho-medical interpretation, which at different times defined the child's position as a victim of the child's psychological and biological structure and as achild who is not mentally adaptive. Parallel and intertwined discourses were also built on a hegemonic discourse. The discourses of the specificity of behavior in the material reflected changes in the paradigms of special education and special pedagogy and the cultural reproduction of the category of specificity. According to the study, the discourse based on psycho- medical interpretation is the hegemonic discourse of the “Special Care and Education of the Child in Finland” book series, in which the child’s position is a child with internal pathology. The discourses of the material and the child's positions reflect changes in special education and in the paradigms of special education, as well as the cultural structure of the discipline.
Subject: Käytöshäiriöt
häiriökäyttäytyminen
vammaistutkimus
erityispedagogiikka


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Pulkkinen_Jussi_Gradu_2020.pdf 1.687Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post