Avaruudellinen hahmottaminen seitsemäsluokkalaisen oppilaan yläosan vaatteen suunnittelussa ja valmistuksessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162879
Title: Avaruudellinen hahmottaminen seitsemäsluokkalaisen oppilaan yläosan vaatteen suunnittelussa ja valmistuksessa
Alternative title: Spatial visualization in the process of apparel designing and making in a craft class on the seventh grade
Author: Harkko, Sari
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162879
http://hdl.handle.net/10138/316549
Thesis level: master's thesis
Discipline: Käsityötiede
Craft Science
Slöjdvetenskap
Abstract: Tiivistelmä - Referat - Abstract Tavoitteet. Vaatteen valmistus sisältää erilaisia ajattelun tasoja: idean hahmottelu on abstraktia ajattelua, joka konkretisoituu kaksidimensioiseen muotoon mallikuvana. Tasona olevan kankaan leikkaaminen vaatii myös kaksidimensioiset leikkuukaavat. Lopulta päästään työstämään kolmidimensioista vaatetta. Vaatteen valmistuksen eri vaiheissa tarvitaan avaruudellista hahmotuskykyä, jotta pystytään tuottamaan idea vaatteeksi. Tämä tutkimus keskittyy selvittämään vaihtelua 2D- ja 3D-tasoilla vaatteen valmistusprosessissa sekä lisäämään tietoa avaruudellisesta hahmottamisesta vaatteen valmistuksen aikana. Tutkimuksen kannalta on kiinnostavaa, minkälaisia ratkaisuja oppilas tekee vaatteen suunnittelu- ja valmistusvaiheissa. Kiinnostavaa on myös, millä tavoin avaruudellisen hahmottamisen kyky näkyy vaatteen suunnittelu- ja valmistusprosessissa. Menetelmät. Tämä monimenetelmäinen tapaustutkimus tehtiin peruskoulun seitsemännen luokan (13-14-vuotiaat) käsityöryhmässä. Oppilaan avaruudellista hahmotuskykyä mitattiin perinteisellä kuutiotestillä sekä vaatteiden valmistukseen liittyvällä kaavojen valintatestillä, joka laadittiin tätä tutkimusta varten. Lisäksi oppilas arvioi itse, kuinka hyvin onnistui oman vaatteen suunnittelussa ja ompelussa. Monimenetelmäinen tutkimus jakautui kolmeen vaiheeseen: ryhmän 16 oppilaan työskentelyvaiheiden kartoitus, kaksiosainen avaruudellista hahmottamista mittaava testi sekä oppilaan itsearviointi. Tulokset analysoitiin tilastollisia menetelmiä sekä kvalitatiivisia menetelmiä käyttäen. Tulokset ja johtopäätökset. Perinteinen kuutiotesti osoittautui oppilaille vaikeammaksi kuin kaavojen ja vaatemallien yhdistämistesti. Testeissä menestyminen tuki tutkimuksen hypoteesia, eli perinteisessä kuutiotestissä menestyminen korreloi positiivisesti kaavatestissä menestymisen kanssa. Oppilaat eivät olleet opiskelleet vaatteen valmistusta, mutta he suoriutuivat kaavan valintatehtävästä tasaisesti. Testit oli onnistuttu laatimaan kohderyhmälle sopivan tasoisiksi ja ne toteuttivat tutkimuksen päätarkoituksen tuottamalla tietoa avaruudellisen hahmottamisen esiintymismuodoista heterogeenisessa seitsemännen luokan käsityöryhmässä. Vaikka tutkimuksen aineisto on pieni (n16) eikä tilastollisesti merkitsevä, tutkimuksen tulosta voidaan kuitenkin pitää suuntaa antavana.Tiivistelmä - Referat - Abstract Goals. The process of apparel making comprises different levels of thinking: sketching of an idea is abstract thinking that takes its two-dimensional shape in a design. Cutting out the plane material requires also two-dimensional patterns. The final step is producing a three-dimensional garment. Transforming an idea into a ready product requires, at each stage of the process, spatial visualization aptitude. The focus of this study is to research variation at two- and three-dimensional levels in apparel making process, and to add information on the role of spatial visualization in the working process. The purpose of this study is to find out what kind of decisions the pupil makes in sketching and making an item of clothing. It is also interesting to find out how the pupil’s spatial visualization aptitude is revealed in designing and making an item of clothing. Methods. This multi-method case study was performed in a craft class on the seventh grade (age 13-14) in the comprehensive school. The pupil’s spatial vizualization aptitude was measured with the traditional cubic test and with an apparel spatial visualization test that was specially modified for this study. In addition, each pupil was required to assess her performance in designing and sewing her own item of clothing. The multi-method study consisted of three stages: charting of working stages of each pupil, a two-part spatial visualization test, and self-assessment of each pupil. The results were analyzed by statistical methods and also by qualitative methods. Results and conclusions. The traditional cubic test proved to be more difficult for the pupils than the apparel pattern and design test. The test results supported the study hypothesis, i.e. the success in the traditional cubic test correlated positively with the success in the pattern and design test. Although the pupils had no previous experience in apparel making they were able to choose the correct patterns with no significant variation. The tests proved to be worked out applicable to the target group, and they fulfilled the main objective of the study by yielding information on varying forms of spatial visualization in a heterogenic craft group of seventh-form pupils. Although the small material (n16) is not statistically significant the result of the study can be considered to be indicative.
Subject: vaatteen valmistusprosessi
kaksi- ja kolmedimensioinen
avaruudellinen hahmottaminen
Subject (yso): kaavasuunnittelu


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Harkko_Sari_Pro_gradu_2020.pdf 2.047Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record