”Työ on paljon mielekkäämpää, kun on toimiva tiimi” : tiimin toimivuuteen vaikuttavat tekijät varhaiskasvatuksen moniammatillisessa tiimissä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162824
Title: ”Työ on paljon mielekkäämpää, kun on toimiva tiimi” : tiimin toimivuuteen vaikuttavat tekijät varhaiskasvatuksen moniammatillisessa tiimissä
Alternative title: Factors affecting team performance in a multidisciplinary team in early childhood education.
Author: Laitila, Krista
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162824
http://hdl.handle.net/10138/316550
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Varhaiskasvatuksen tiimeissä jäsenet työskentelevät yhdessä erityisen tiiviisti, jonka takia tiimityön toimivuus nousee työn yhdeksi keskeiseksi elementiksi. Varhaiskasva-tuksessa tapahtuneet viimeaikaiset hallinnolliset muutokset yhdistettynä toimivien tii-mien muotoutumisprosessin ja osaamisalueiden kehitykseen muodostaa pohjan tutki-muksen teorialle. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää varhaiskasvatuksessa työskentelevien moniammatillisten tiimien toimivuuteen vaikuttavat tekijät. Tutkimuksen tutkimuskysymyksiksi muodostuivat: 1) Mitkä tekijät vaikuttavat päiväkodissa työsken-televien tiimien toimivuuteen? sekä 2) Millaisina varhaiskasvatuksen tiimit näyttäytyvät näiden tekijöiden valossa?? Tutkimuksessa hyödynnettiin Mixed Methods Research (MMR) -lähestymistapaa, koska tutkimuksen aineisto koostui sekä laadullisesta että määrällisestä aineistosta. Tutkimuksen aineistoa on tarkasteltu sekä määrällisen että laadullisen analyysin kei-noin. Määrällisen aineiston analyysitavaksi valikoitui Faktorianalyysi, jonka avulla useista muuttujista muodostuva aineisto tiivistettiin viideksi pääfaktoriksi. Laadullisen aineiston analyysissä sen sijaan käytettiin teoriaohjaavaa aineistonanalyysiä, jossa da-ta ensin pilkottiin pienemmiksi osiksi, käsitteellistettiin ja koottiin uudeksi kokonaisuu-deksi. Tuloksissa ilmeni, että varhaiskasvatuksen viitekehyksessä tiimin toimivuudelle oli löy-dettävissä viisi eri faktoria, jotka joko mahdollistivat tai estivät tiimin toimivuutta. Faktorit olivat Sitoutuminen ja luottamus, kommunikaatio, tiimin muodostuminen, osallistuminen ja johtaminen. Nämä osittain myös keskenään korreloivat faktorit yhdessä ovat tärke-ässä roolissa, jotta tiimi muotoutuu toimivaksi kokonaisuudeksi. Tämän tutkimuksen voidaan nähdä informoivan tulevia tutkimuksia varhaiskasvatuksen tiimien toimivuuteen vaikuttavista tekijöistä.In early childhood education, team members work together particularly closely, which makes the effectiveness of teamwork one of the key elements of the work. The theo-retical basis of this present study lies in the recent administrative changes in early childhood education, together with the development of the teams' areas of expertise and progress of the team formation process, form the basis of the research theory. The goal of this study was to determine the factors influencing the functioning of multi-disciplinary teams working in early childhood education. The research questions ad-dressed here were: 1) What factors influence the functioning of the teams working in the early childhood education? and 2) What do early childhood education teams cur-rently look like from the perspective of a functioning team? The study utilized the Mixed Methods Research (MMR) approach since the study con-sisted of both qualitative and quantitative data. The material of the study has been ex-amined in terms of both quantitative and qualitative analysis. Factor analysis was cho-sen as the method of analysis for the quantitative data, which was used for dimensional reduction resulting in the data condensed into five main latent factors which each ex-plained several variables. The qualitative analysis used theory-guided data analysis, in which the data were first broken down into smaller parts, conceptualized and assem-bled into a new whole. The results of the research revealed there are five factors explaining team functionalities in early childhood education. The factors were labelled as commitment and trust, communication, team building, participation and leadership. These factors, which are correlated with each other to some degree, taken together play a crucial role in team formation, bonding and successful teamwork. As such, this current study should inform future studies in early childhood education teamwork formation and flow.
Subject: tiimi
toimivuus
moniammatillinen tiimi
varhaiskasvatus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Laitila_Krista_Pro gradu_2020.pdf 1.377Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record