Lukijaksi kasvamisen mahdollisuus esiopetuksessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162849
Title: Lukijaksi kasvamisen mahdollisuus esiopetuksessa
Alternative title: Possibility of learning to become a reader in preschool education
Author: Varama, Meri-Tuuli
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162849
http://hdl.handle.net/10138/316551
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tiivistelmä - Referat - Abstract Tavoitteet. Esiopetuksen keskeisenä tehtävänä on valtakunnallisten esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan tukea lapsen kielellisten taitojen kehitystä ja vahvistaa kiinnostusta kirjoittamista ja lukemista kohtaan. Esiopetuksella on suuri merkitys lasten oppimisen tuen tarpeiden varhaisessa havaitsemisessa, tuen antamisessa ja samalla vaikeuksien ehkäisemisessä. Vaikka esiopetus Suomessa perustuu yhteisille opetussuunnitelman perusteille, vaikuttaa siltä, että lapset ovat koulun aloittaessaan edelleen hyvin erilaisessa alkavan luku- ja kirjoitustaidon vaiheessa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää mitä kielen ja vuorovaikutuksen alueen tavoitteita, sisältöjä ja toimintatapoja esiopetuksen valtakunnallisissa ja paikallisissa opetussuunnitelmissa esiintyy esioppilaan lukemisesta ja kirjoittamisesta sekä miten esiopettajat toteuttavat esioppilaan lukemaan ja kirjoittamaan opettamista Menetelmät. Tutkimuksen aineistona käytettiin valtakunnallisia esiopetuksen opetussuunnitelman perusteita, paikallista esiopetuksen opetussuunnitelmaa sekä neljän eri esiopetusyksikön opetussuunnitelmia. Lisäksi haastateltiin näitten esiopetusyksiköiden esiopettajia, joista kaksi toimi osana päiväkodin ja kaksi osana koulun esiopetusta. Teemahaastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin sekä analysoitiin aineistolähtöisen ja teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin käyttämällä Beredayn vertailevan analyysin mallia. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksessa selvisi, että esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin kirjatut tavoitteet ovat erittäin kattavat sisältäen kaikki tärkeimmät tavoitteet tukemaan lapsen sukeutuvan lukutaidot kehittymistä. Paikallinen esiopetussuunnitelma perustui valtakunnallisille perusteille lisäyksenään kirjaston ja tietotekniikan käyttö. Eroavaisuutta oli yksikkökohtaisissa opetussuunnitelmissa, koulujen esiopetussuunnitelma oli tehty esi- ja alkuopetuksen sekä erityisopettajien yhteistyönä ja siinä esiopetuksen tavoitteet, sisällöt ja menetelmät kuvattiin ja avattiin selkeämmin kuin päiväkodin esiopetussuunnitelmissa. Kaikki esiopettajalla käyttivät lasten taitoja pohjana tavoitteiden asettamiselle ja toiminnan suunnittelulle. Systemaattisimmin lasten oppimista seurattiin koulujen esiopetusryhmissä, joissa lapset saivat tarvittaessa viikoittaista erityisopettajan tukea. Koulun esiopetuksessa oli käytössä huomattavasti enemmän tietotekniikkaa. Päiväkotien esiopettajien suunnitteluajan puute haittasi merkittävästi laadukasta suunnittelua.
Subject: esiopetus
sukeutuva lukutaito
esiopetussuunnitelma
varhainen tukeminen
Subject (yso): esiopetus
lukutaito
esiopetussuunnitelma
varhainen tuki


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record