Motivaatio ja työsitoutuminen suomalaisessa sosiaali- ja terveysalan organisaatiossa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006173044
Title: Motivaatio ja työsitoutuminen suomalaisessa sosiaali- ja terveysalan organisaatiossa
Alternative title: Motivation and work commitment in a Finnish social and health care organization
Author: Malinen, Rosa
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteet
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Beteendevetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006173044
http://hdl.handle.net/10138/316553
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Yleinen ja aikuiskasvatustiede
General and Adult Education
Allmän- och vuxenpedagogik
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tavoitteet. Tutkielman tarkoituksena on tutkia hoivatyöntekijöiden motivaatiota ja työsitoutumista eräässä suomalaisessa sosiaali- ja terveysalan organisaatiossa. Tutkimustehtävänä oli selvittää motivaation, työsitoutumisen ja itseohjautuvuusteorian psykologisten perustarpeiden nykytilaa kohdeorganisaation työntekijöiden keskuudessa sekä niiden yhteyttä työhön panostukseen ja lähtöaikomukseen organisaatiosta. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös motivaation, sitoutumisen ja psykologisten perustarpeiden keskinäisiä yhteyksiä. Motivaatio osalta tutkittiin sisäistä motivaatiota ja aineettomiin palkkioihin pohjautuvaa ulkoista motivaatiota. Työsitoutuminen osalta tutkittiin affektiivista ja normatiivista ammatillista sitoutumista, työkavereihin sitoutumista, asiakkaisiin sitoutumista sekä affektiivista, normatiivista ja jatkuvuusorganisaatiositoutumista. Menetelmät. Tutkimusta varten koostettiin tutkimuskysely, jossa hyödynnettiin useampaa motivaation ja työsitoutumisen muotojen mittaamiseen kehitettyä mittaria. Vapaaehtoinen kysely lähetettiin kohderyhmän työntekijöille sähköpostitse. Vastauksia saatiin 600, joka tarkoitti 30% vastausprosenttia. Aineiston analysointiin käytettiin korrelaatiota, ryhmittelyanalyysia ja rakenneyhtälömallinnusta. Tulokset. Hoivatyöntekijöiden sisäinen motivaatio sekä ammatillinen sitoutuminen, työkavereihin sitoutuminen ja asiakkaisiin sitoutuminen olivat melko vahvoja. Puolestaan kaikki organisaatiositoutumisen ulottuvuudet sekä ulkoinen motivaatio olivat melko heikkoja. Työhön panostaminen arvioitiin hyvin vahvaksi ja sen kannalta merkityksellisessä roolissa olivat erityisesti pätevyyden kokemus, sisäinen motivaatio, affektiivinen ammatillinen sitoutuminen ja asiakkaisiin sitoutuminen. Lähtöaikomusta organisaatiosta esiintyi jonkin verran ja tulosten mukaan sitä pienentävät erityisesti autonomian kokemus, affektiivinen ammatillinen sitoutuminen sekä affektiivinen ja normatiivinen organisaatiositoutuminen. Tutkimuksessa selvisi, että itseohjautuvuusteorian psykologiset perustarpeet ovat sisäisen motivaation lisäksi yhteydessä myös affektiiviseen työsitoutuneisuuteen. Autonomian kokemus oli melko vahvaa, mutta autonomiaa edelleen vahvistamalla vaikutetaan suoraan sekä välillisesti lähtöaikomukseen ja motivaatioon. Pätevyyden kokemus voi puolestaan selittää tutkimuksen analyyseista tehtyä johtopäätöstä, että aineettomiin palkkioihin pohjautuva ulkoinen motivaatio tukee sisäistä motivaatiota. Tulokset osoittavat, että hoivatyöntekijöiden motivaatiota ja sitoutumista voidaan vahvistaa monipuolisilla vaikutusmahdollisuuksilla sekä positiivisella palautteella.Aims. The present research examines care workers’ motivation and work commitment in a Finnish social and health care organization. The aim of the study was to investigate the current state of the employees’ motivation, work commitment and the self-determination theory’s basic psychological needs, and their relation to effort in work and to the intention of leaving the organization. Moreover, the study also examined the relationships between motivation, commitment and basic psychological needs. Motivation was divided to intrinsic motivation and extrinsic motivation based on intangible rewards. Work commitment included affective and normative professional commitment, colleague commitment, customer commitment and affective, normative and continuance organizational commitment. Method. This investigation was carried out with a survey which was composed using several former inquiries developed to measure motivation and dimensions of work commitment. The voluntary survey was sent to the target group employees by email. In total, the survey collected 600 answers which meant that the response rate was 30%. The data was analyzed using correlation, cluster analyses and structural equation modeling. Results. The care workers intrinsic motivation and professional commitment, colleague commitment and customer commitment were quite strong. All the dimensions of the organizational commitment and extrinsic motivation were in turn quite weak. The effort on work was evaluated to be strong and especially the sense of competence, intrinsic motivation, affective professional commitment as well as customer commitment played a meaningful role in it. In addition, there was some intention to leave the organization among the employees and according to the results the sense of autonomy, affective professional commitment and affective and normative organizational commitment reduced the intention to leave. The study clarified that the basic psychological needs of the self-determination theory are interconnected, not only to intrinsic motivation, but also to affective work commitment. The sense of autonomy was quite strong but because it had a direct as well as an indirect effect on the intention to leave, it was suggested that the organization should work on strengthening it more. Furthermore, the sense of competence can explain the conclusion made from the analyses of the study that extrinsic motivation based on intangible rewards supports intrinsic motivation. The results showed that care workers’ motivation and work commitment can be strengthened with diverse possibilities to influence and with positive feedback.
Subject: sisäinen motivaatio
ulkoinen motivaatio
organisaatiositoutuminen
ammatillinen sitoutuminen
työkavereihin sitoutuminen
asiakkaisiin sitoutuminen
itseohjautuvuusteoria
psykologiset perustarpeet


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Malinen_Rosa_Progradu_2020.pdf 1.325Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record