Achievement Goal Orientation Profiles and Performance in a Programming MOOC

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162917
Title: Achievement Goal Orientation Profiles and Performance in a Programming MOOC
Alternative title: Tavoiteorientaatioprofiilit ja suoriutuminen ohjelmoinnin MOOC-kurssilla
Author: Polso, Kukka-Maaria
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162917
http://hdl.handle.net/10138/316554
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Luokanopettaja (kasvatustiede)
Class Teacher (education)
Klasslärare (pedagogik)
Abstract: Tavoitteet. Valtaosa tietojenkäsittelytieteen kontekstissa tehdystä tavoiteorientaatiotutkimuksesta on ollut muuttujalähtöistä. Tämän tutkielman tavoitteena oli syventää ymmärrystä tietojenkäsittelytieteen opiskelijoista ja saavutusmotivaatiosta henkilösuuntautunutta lähestymistapaa käyttäen. Eri tavoiteorientaatioiden välistä vuorovaikutusta tarkasteltiin tunnistamalla yleisimmät tavoiteorientaatioprofiilit ja tutkimalla niiden välisiä eroja suoriutumisessa. Toisin kuin aiemmissa henkilösuuntautunutta lähestymistapaa hyödyntävissä tutkimuksissa, ryhmittely-muuttujina käytettiin oppimisorientaation lisäksi suoritusorientaatiota jaoteltuna tarkemmin tavoitteisiin päihittää toiset (normative goal) ja vaikuttaa pätevältä (appearance goal). Menetelmät. Tutkimukseen osallistui 2059 avoimen internet-pohjaisen ohjelmoinnin alkeiskurssin opiskelijaa. Aineisto kerättiin kyselylomakkeella, automaattisesti arvioiduista ohjelmointitehtävistä ja loppukokeesta. Tavoiteorientaatiomittarin rakennetta tarkasteltiin eksploratiivisella faktorianalyysillä (EFA). Opiskelijat luokiteltiin ryhmiin tavoiteorientaatioiden perusteella TwoStep-klusterianalyysia käyttäen. Profiilien ominaispiirteitä ja eroja suoriutumisessa tutkittiin ristiintaulukointien ja varianssianalyysien (ANOVA) avulla. Tulokset ja johtopäätökset. Tavoiteorientaatioprofiileja tunnistettiin viisi: Saavutusorientoituneet (31,2%), Suoritusorientoituneet (18,9%), Oppimis- ja suoritusorientoituneet (18,0%), Vähäisesti motivoituneet (17,6%) ja Oppimisorientoituneet (14,3%). Oppimis- ja suoritusorientoituneiden opiskelijoiden suoriutuminen oli kahden mittarin osalta tilastollisesti merkitsevästi parempaa kuin Vähäisesti motivoituneiden opiskelijoiden. Aiempien tutkimusten tapaan tuloksissa korostuu useampaan tavoitteeseen pyrkimisen ja suoriutumisen välinen positiivinen yhteys. Lisää tutkimusta tarvitaan tavoiteorientaatioprofiilien ja muiden koulutukseen liittyvien tulosten yhteyksien selvittämiseen ohjelmoinnin opetuksen kontekstissa. Tämänkaltaista tietoa voidaan hyödyntää uusia oppimisinterventioita ja kursseja suunniteltaessa. Tähän tutkielmaan perustuva artikkeli ‘Achievement Goal Orientation Profiles and Performance in a Programming MOOC’ tullaan esittelemään ITiCSE 2020 -konferenssissa ja julkaisemaan konferenssijulkaisussa.Aims. In the context of computing education, the vast majority of prior research examining achievement goal orientations has been conducted using variable-centred methods. In order to deepen understanding of the student population and achievement motivation, this Master’s Thesis employed person-oriented perspectives. The interplay of different goal orientations was explored by identifying prevalent motivational profiles and investigating profile differences in performance. Normative and appearance performance goals were handled as separate clustering variables in addition to mastery goals for the first time. Methods. The participants were 2059 introductory programming MOOC students. Data were collected by a questionnaire and from automatically assessed programming assignments and final exam. An exploratory factor analysis (EFA) was conducted for the achievement goal orientation items to examine the factor structure. Using TwoStep cluster analysis, the students were classified into clusters according to their achievement goal orientations. Cross tabulations and analyses of variance (ANOVA) were conducted to investigate profile characteristics and differences in performance. Results and Conclusions. Five distinct achievement goal orientation profiles were identified: Approach-Oriented (31.2%), Performance-Oriented (18.9%), Combined Mastery and Performance Goals (18.0%), Low Goals (17.6.%) and Mastery-Oriented (14.3.%). Students with Combined Mastery and Performance Goals performed significantly better than students with Low Goals regarding two metrics. Consistent with previous findings, the results highlight the positive link between multiple goal pursuit and performance. Further studies are needed to investigate motivational profiles in relation to other educational outcomes in the context of computing education. This kind of knowledge is valuable for designing interventions and new courses. The article ‘Achievement Goal Orientation Profiles and Performance in a Programming MOOC’, which is based on the present thesis, will be presented at ITiCSE 2020 (Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education) conference and published in conference proceedings.
Subject: motivation
achievement goal orientations
performance
person-oriented approach
motivaatio
tavoiteorientaatiot
suoriutuminen
henkilösuuntautunut lähestymistapa


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Polso_ProGradu.pdf 1.085Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record