Los discursos políticos de inmigración del PSOE y el PP : la construcción de la imagen pública

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006223284
Title: Los discursos políticos de inmigración del PSOE y el PP : la construcción de la imagen pública
Author: Suutari, Pasi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Nykykielten laitos 2010-2017
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages 2010-2017
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för moderna språk 2010-2017
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: esp
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006223284
http://hdl.handle.net/10138/316861
Thesis level: master's thesis
Discipline: espanjalainen filologia
Spanish Philology
Spansk filologi
Abstract: Pro gradu- tutkielmassani käsittelen Espanjan kahden enemmistöpuoleen: Espanjan työväen puolueen (esp. Partido Socialista Obrero español lyh. PSOE) sekä Espanjan kansan puolueen (esp. Partido Popular lyh. PP) maahanmuuttopolitiikkaan liittyvän julkisuuskuvan rakentumista. Maahanmuutto ei ole vain sosiaalinen ilmiö, vaan polisoitunutkin ilmiö, joka aktivoituu maailmassa vallitsevan poliittisen ja taloudellisen tilanteen mukaan. Tutkielmassani pyrin selvittämään, millaisen julkisuuskuvan sekä PSOE- puolue että PP-puolue antavat ja miten ne rakentavat sitä kielen keinoin käsitellessään maahanmuuttoa. Tutkimuksessani hyödynnän kahta teoreettista viitekehystä. Näkemys kielenkäytöstä pohjautuu kriittiseen diskurssianalyysiin (CDA). Näkemys kielestä seuraa M.A.K. Hallidayn kehittelemää systeemis-funktionaalista kielioppia (SFL). Tutkimusmateriaalin analysoimiseen seká ilmausten merkitysten avamiseen lukijalle käytän lingvistisinä työvälineinä myös mm. modaalisuus,- nominaalisuus,- nimeämis-ja persoonattomuuskäsitteitä sekä rekisterianalyysia, joka on osa systeemis-funktionaalista kielioppia. Systeemis-funktionaalisen kieliopin mukaan kielessä on kolme pääfunktiota: ideationaalinen funktio, interpersoonainen funktio ja tekstuaalinen funktio. Tutkimuksessa käytän kahta ensimmäistä funktiota. Tutkin ideationaalista funktiota analysoimalla mm. sanaston, verbien prosessityyppien, nominaalisuus- ja persoonattomuukäsitteiden avulla PSOE- puolueen sekä PP- puolueen rooleja ja toimintaa. Interpersoonaista funktiota tarkastelen vallan ja sitoutuneisuuden näkökulmasta.Vallan ja sitoutuneisuuden tutkimiseen käytän mm. modaalisuus,- nimeämis- ja nominaalisuuskäsitteitä. Aineistoni koostuu sekä PSOE- puolueen että PP- puolueen kevään 2019 parlamenttivaaliohjelmista, joissa ne esittelevät oman maahanmuuttopoliikkansa ja poliittikkavaihtoehtonsa lukijalle. Puolueiden julkisuuskuvat muodostuvat melko samanlaisten kielellisten keinojen seurauksena sekä suhteet muihin rakentuvat melko etäisiksi huolimatta siitä,että puolueet yrittävät rakentaa läheisempää kuvaa itsestänsä. PSOE- puolue rakentaa julkisuuskuvaa hallituspuolueena, vaaliehdokkaana ja asiantuntijana, kun PP-puolue esiintyy vaaliehdokkaana ja poliittisen pääävastustajansa kritisoijana. Molempien puoluieden puheenaiheiden painotukset heijastelevat niiden poliittisia rooleja. Ne takaavat sekä Espanjan kansalaisten turvallisuuden että maahanmuuttajien turvallisuuden ja poliittisten oikeuksien toteutumisen. Vaaliohjelmat eivät kuitenkaan toimi aidon vuorovaikutuksen välineenä.Vaaliohjelmissaan puolueet rakentavat todellisuutta, jossa niillä on aktiivinen rooli ja ääoikeutetuilla, muilla kansalaisilla sekä maahanmuuttajilla on passiivinen rooli. Vaaliohjelmissa äänestäjät, muut kansalaiset ja maahanmuuttajat pikemminkin näyttäyvät massoina vailla mahdollisuuksia kommentoida vaaliohjelmia ja vaikuttaa tilanteeseensa.
Subject: vaaliohjelmat

kriittinen
diskurssianalyysi
systeemis-funktionaalinen kielioppi
rekisteri
PSOE
PP


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record