Yhteistyöllä yhteisymmärrykseen : virolaiset alkuvaiheen S2-oppijat ja opettajat yhteisymmärrystä rakentamassa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006223394
Title: Yhteistyöllä yhteisymmärrykseen : virolaiset alkuvaiheen S2-oppijat ja opettajat yhteisymmärrystä rakentamassa
Author: Kauranen, Virpi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Arts
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006223394
http://hdl.handle.net/10138/316880
Thesis level: master's thesis
Degree program: Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma
Master's Programme in Finnish and Finno-Ugrian Languages and Cultures
Magisterprogrammet i finska och finskugriska språk och kulturer
Specialisation: Suomen kieli
Finnish Language
Finska språket
Abstract: Tiivistelmä – Referat – Abstract Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan alkuvaiheen vironkielisten suomenoppijoiden ja heidän opettajiensa yhteisymmärryksen rakentamisen ja intersubjektiivisuuden säilyttämisen keinoja. Tutkimus on kvalitatiivinen. Keskeisinä tutkimuskohteina ovat korjausjaksot ja korjausaloitteet, yhteistyön rakenteet oppilaiden kesken ja oppilaiden ja opettajien välillä sekä prosodisten piirteiden vaikutus yhteisymmärryksen luomisessa. Tarkastelen prosodisia piirteitä sekä vuorovaikutukselliselta kannalta että viron ja suomen yhtäläisyyksien ja eroaavaisuuksien kannalta ja niiden vaikutusta keskinäiseen ymmärtämiseen. Tutkimusaineistona on neljä videoitua oppituntia alakoulun valmistavalta luokalta. Monikielisen valmistavan luokan oppilaat opiskelevat suomea ja alakoulussa tarvittavia muita taitoja. Tässä tutkimuksessa fokuksessa ovat ensikieleltään vironkieliset, taltiointiaikaan 11‒12-vuotiaat S2-oppijat. Aineisto on osa Long Second -hanketta, joka toteutettiin vuosina 2011‒2016. Videoaineisto oli raakalitteroitu, esimerkkieni tarkat litteroinnit ja käännökset englannista ja virosta suomeen olen tehnyt itse. Analyysissä kävi ilmi, että oppilaat kierrättivät kielen aineksia opettajien ja toistensa vuoroista. Oppilaat tekivät usein sanahakuja korjausaloitteina. Myös toisto, avoimet korjausaloitteet ja kysymyslause olivat käytössä. Opettajat kannustivat oppilaita käyttämään suomen kieltä ja korjasivat ”ohimennen” puutteelliset ilmaisut oikeaan muotoon. Kielellisiä asioita eksplikoitiin varsin vähän muutenkin aineistossani. Suomen ja viron prosodiset erot eivät vaikuttaneet tämän tutkimuksen pohjalta tuottavan ymmärtämisen ongelmia. Mahdollisesti niillä oli osuus kuulemisongelmissa, mutta ei ainoana tekijänä. Foneettiset viron ja suomen eroavuudet tuottivat alkuvaiheen oppimiseen ääntämisongelmia. Viron ja suomen samankaltaiset, erimerkityksiset verbit sen sijaan tuottivat pitkähköjä korjausjaksoja oppimiskeskusteluihin.
Subject: intersubjektiivisuus
S2-oppiminen
viron kieli
korjausjäsennys
korjausaloitteet
kielenainesten kierrättäminen
prosodia


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record