Assessing the cooling impact of tree canopies in an intensively modified tropical landscape

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006233428
Title: Assessing the cooling impact of tree canopies in an intensively modified tropical landscape
Author: Aalto, Iris
Other contributor: Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Science
Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006233428
http://hdl.handle.net/10138/316945
Thesis level: master's thesis
Degree program: Maantieteen maisteriohjelma
Master's Programme in Geography
Magisterprogrammet i geografi
Specialisation: Geoinformatiikka
Geoinformatics
Geoinformatik
Discipline: none
Abstract: Ilmastonmuutoksella on ennustettu olevan kohtalokkaita seurauksia trooppisten alueiden hauraille ekosysteemeille, ja se uhkaa sekä maailmanlaajuista biodiversiteettiä että miljoonien ihmisten ruokaturvaa. Metsien on havaittu puskuroivan ilmaston lämpenemistä, ja mikroilmastolliset olosuhteet puiden latvustojen alla eroavat merkittävästi ympäröivästä makroilmastosta. Puut viilentävät lähiympäristöään monien biofysikaalisten mekanismien avulla, ja viilentävä vaikutus on havaittavissa myös metsän ulkopuolella kasvavilla puilla. Kaukokartoitus tarjoaa uusia mahdollisuuksia tutkia, kuinka topografia ja latvuspeite vaikuttavat lämpötiloihin sekä paikallisesti että alueellisesti. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia latvuspeitteen vaikutusta mikroilmastoon ja maan pinnan lämpötilaan Kenian Taitavuorilla. Eri latvuspeiton omaaville paikoille asennettiin 19 mikroilmaston mittaamiseen tarkoitettua sensoria, jotka tallensivat lämpötilaa. Lisäksi käytettiin Landsat 8 lämpöinfrapunasensorin (TIRS) tallentamaa dataa maan pinnan lämpötilasta (LST). Tutkimuksessa keskityttiin erityisesti päiväsajan keski- ja maksimilämpötiloihin, jotka mitattiin lämpötilasensoreilla kesä-heinäkuussa 2019. LST oli tallennettu 4. heinäkuuta 2019 ja laskettiin käyttämällä single-channel -metodia (SC). Lämpötiloja verrattiin korkean resoluution laserkeilausaineistoon (ALS) vuosilta 2014 ja 2015, jotta topografian ja latvuspeitteen vaikutuksia alueen lämpötiloihin voitaisiin tarkastella. Monimuuttujaregressiomallilla tutkittiin topografian ja latvuspeitteen yhteisvaikutuksia. Tulokset osoittavat negatiivisen lineaarisen suhteen päiväsaikaisten keski- ja maksimilämpötilojen ja latvuspeitteen välillä (R2 = 0.6–0.74). Kaikki lisäys latvuspeitteen määrään vaikutti negatiivisesti lämpötiloihin jokaisella mittauskorkeudella, vaikutuksen ollessa suurin pintalämpötiloihin. Ero 0 % ja 100 %:n latvuspeitteen alueilla oli keskilämpötiloissa 4.6–5.9 ˚C ja maksimilämpötiloissa 8.9–12.1 ˚C. Latvuspeite vaikutti negatiivisesti myös LST:en kulmakertoimella 5.0 ˚C. Latvuspeitteen vaikutus LST:en oli riippuvainen korkeudesta, ja merkittävä jakolinja löydettiin 1000 metrin korkeudelta, jossa latvuspeitteen vaikutus vuorilla laski puoleen verrattuna alankoihin. Tulosten perusteella voitiin päätellä, että puilla on merkittävä vaikutus sekä mikroilmastoon että maan pinnan lämpötilaan, mutta on riippuvainen korkeudesta. Tämä osoittaa, että puiden merkitys kasvaa mitä kuumemmasta ympäristöstä on kyse, ja että puuston säilyttäminen olisi erityisen tärkeää alankoalueilla. Metsän ulkopuolella kasvavat puut voivat lisätä kestävyyttä ilmastonmuutoksen edessä tutkimusalueella, ja jäljellä olevat metsäsirpaleet on syytä säilyttää alueellisen lämpötilan hallitsemiseksi.Global warming is expected to have detrimental consequences on fragile ecosystems in the tropics and to threaten both the global biodiversity as well as food security of millions of people. Forests have the potential to buffer the temperature changes, and the microclimatic conditions below tree canopies usually differ substantially from the ambient macroclimate. Trees cool down their surroundings through several biophysical mechanisms, and the cooling benefits occur also with trees outside forest. Remote sensing technologies offer new possibilities to study how tree cover affects temperatures both in local and regional scales. The aim of this study was to examine canopy cover’s effect on microclimate and land surface temperature (LST) in Taita Hills, Kenya. Temperatures recorded by 19 microclimate sensors under different canopy covers in the study area and LST estimated by Landsat 8 thermal infrared sensor (TIRS) were studied. The main interest was in daytime mean and maximum temperatures measured with the microclimate sensors in June-July 2019. The Landsat 8 imagery was obtained in July 4, 2019 and LST was retrieved using the single-channel method. The temperature records were combined with high-resolution airborne laser scanning (ALS) data of the area from years 2014 and 2015 to address how topographical factors and canopy cover affect temperatures in the area. Four multiple regression models were developed to study the joint impacts of topography and canopy cover on LST. The results showed a negative linear relationship between daytime mean and maximum temperatures and canopy cover percentage (R2 = 0.6–0.74). Any increase in canopy cover contributed to reducing temperatures at all microclimate measuring heights, the magnitude being the highest at soil surface level. The difference in mean temperatures between 0% and 100% canopy cover sites was 4.6–5.9 ˚C and in maximum temperatures 8.9–12.1 ˚C. LST was also affected negatively by canopy cover with a slope of 5.0 ˚C. It was found that canopy cover’s impact on LST depends on altitude and that a considerable dividing line existed at 1000 m a.s.l. as canopy cover’s effect in the highlands decreased to half compared to the lowlands. Based on the results it was concluded that trees have substantial effect on both microclimate and LST, but the effect is highly dependent on altitude. This indicates trees’ increasing significance in hot environments and highlights the importance of maintaining tree cover particularly in the lowland areas. Trees outside forests can increase climate change resilience in the area and the remaining forest fragments should be conserved to control the regional temperatures.
Subject: agroforestry
airborne laser scanning
canopy cover
Landsat 8
land surface temperature
microclimate
remote sensing


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Aalto_Iris_gradu_2020.pdf 4.192Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record