Yhteiskehittäminen vihreän infrastruktuurin suunnittelun edistämisessä : arviointitutkimus Virtuaalivehreä-hankkeesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006233421
Title: Yhteiskehittäminen vihreän infrastruktuurin suunnittelun edistämisessä : arviointitutkimus Virtuaalivehreä-hankkeesta
Author: Rossi, Annamaria
Other contributor: Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Science
Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006233421
http://hdl.handle.net/10138/316950
Thesis level: master's thesis
Degree program: Maantieteen maisteriohjelma
Master's Programme in Geography
Magisterprogrammet i geografi
Specialisation: Ihmis- ja kaupunkimaantiede ja alueellinen suunnittelu
Human & Urban Geography and Spatial Planning
Kultur-, stads- och planeringsgeografi
Discipline: none
Abstract: Vihreällä infrastruktuurilla voidaan tukea kaupunkiympäristön luonnon monimuotoisuutta sekä ekosysteemipalveluiden elinvoimaisuutta. Vihreän infrastruktuurin onnistunut suunnittelu ja toteuttaminen vaatii kuitenkin monialaisen osaamisen yhdistämistä. Keskeiseksi vihreän infrastruktuurin suunnittelua haastavaksi tekijäksi on tunnistettu monialaisen yhteistyön vähäisyys. Tässä pro gradu -tutkielmassa arvioitiin Virtuaalivehreä-hankkeessa käytetyn design sprint -konseptin soveltuvuutta vihreän infrastruktuurin monialaiseen yhteiskehittämiseen. Lisäksi tutkielmassa arvioitiin Virtuaalivehreä-hankkeen prosessia ja hankkeen aikaisten toimintojen onnistumista hankkeen tavoitteiden näkökulmasta. Arviointiaineisto kerättiin asiantuntijahaasttateluiden, osallistuvan havainnoinnin sekä palautekyselyiden avulla. Arvioinnin tavoitteena oli tuottaa tietoa yhteiskehittämiskonseptin sekä hankeprosessin kehittämisen tueksi. Tutkielma tehtiin toimeksiantona Helsingin kaupungin omistamalle innovaatioyhtiö Forum Virium Helsingille. Työ tehtiin osana Forum Virium Helsingin koordinoimaa Virtuaalivehreä-hanketta. Hanke oli osa Fiksu Kalasatama -ohjelmaa, jossa kokeillaan älykkään kaupungin toimintoja Kalasataman alueella. Virtuaalivehreä-hankkeen tavoitteena oli yhteiskehittää julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden kanssa toimintamallia vihreän infrastruktuurin suunnitteluun, joka auttaisi huomioimaan kaupungin ekosysteemipalvelut kokonaisvaltaisesti koko kaavoitusprosessin ajan. Uudenmaan liiton rahoittama Virtuaalivehreä-hanke toteutettiin 1.9.2019–31.5.2020. Hankkeen osatoteuttajina toimivat WSP Finland Oy ja Innogreen. Lisäksi hankkeessa oli mukana tiiviisti Helsingin kaupungin Kalasatama-Länsisatama asemakaavoitustiimi. Kehittämisen tapauskohteena toimivat Kalasataman rakentamishankealueen pohjoisosassa sijaitsevat Kyläsaari ja Hermanninranta. Prosessiarvioinnin näkökulmasta Virtuaalivehreä eteni johdonmukaisesti ja saavutti myös pääosan asetetuista tavoitteista. Yhteiskehittämisen arviointi keskittyi hankkeen aikana järjestettyihin kolmeen design sprint -yhteiskehittämistapahtumaan. Design sprint -tapahtumat osoittautuivat toimivaksi tavaksi tuoda yhteen eri alan asiantuntijoita julkiselta ja yksityiseltä sektorilta yhteiskehittämään ratkaisuja ja syvempää ymmärrystä vihreän infrastruktuurin suunnittelusta ja sen tarpeista. Design sprint - tapahtumat toimivat eräänlaisena keskustelun ja luovan ongelmanratkaisun foorumeina, joissa uudenlaista lähestymistapaa suunnitteluun voitiin kokeilla konkreettisen tekemisen kautta. Hankkeen jälkeen kaavoittajien ymmärrys vihreästä infrastruktuurista ja sen suunnittelun tarpeista syveni. Hankkeen yrityspartnerit toivat omaa asiantuntijuutta yhteiskehittämiseen ja samalla saivat parempaa ymmärrystä omien vihreää infrastruktuuria edistävien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Virtuaalivehreä-hankkeessa onnistuttiin myös tuomaan alueellinen viherkerroin -työkalu saataville Suomen suunnittelukontekstiin. Alueellisen viherkertoimen pohjalta tuotettiin Kyläsaaren alueellinen viherkerroinlaskenta, joka tukee alueen ekosysteemipalveluiden huomioimista kaavoituksessa. Virtuaalivehreän lopuksi tuotettiin myös vihreän infrastruktuurin ratkaisuja kuvaavat ohjekortit sekä hankkeen loppujulkaisu, jossa esitellään hankkeen monialaisen yhteiskehittämisen oppeja sekä annetaan suositukset vihreän infrastruktuurin huomioimiseen suunnittelun ja toteutuksen eri vaiheissa. Tutkielman tulosten perusteella voidaan todeta, että kestävän kaupunkikehityksen takaamiseksi tulisi eri asiantuntijoiden ja muiden sidosryhmien yhteiselle tekemiselle ja oppimiselle keskittää enemmän huomioita ja resursseja. Tämä vaatii tiedon ja ymmärryksen viemistä myös poliittisille päättäjille ja strategisen suunnittelun tasolle. Tutkielman tuloksia tullaan myös hyödyntämään Virtuaalivehreä-hankkeen työtä jatkavassa B.Green-hankkeessa, jossa tullaan keskittymään erityisesti digitaalisiin työkaluihin sekä osallistavaan kaupunkisuunnitteluun.Green infrastructure supports biodiversity and vitality of ecosystem services in urban environments. A successful planning and implementation of green infrastructure require, however, cross-sectoral and multidisciplinary collaboration. Yet, the lack of this multidisciplinary collaboration has been identified to be one of the central factors challenging the planning and implementation of green infrastructure. This study aimed to assess the feasibility of design sprint concept in cross-sectoral joint development for green infrastructure used in a Virtual Verdure project. Further, this study assessed the process and the operations in the pursuit of the project’s objectives. The evaluation material was collected by using semi-structured expert interviews, participative observation, and feedback surveys. The evaluation framework used in the study aimed to provide knowledge on the use of design sprint concept in collaborative green infrastructure planning and for the development of similar project processes. This master’s thesis was executed as an assignment for Helsinki City owned innovation company Forum Virium Helsinki. The study was part of the Virtual Verdure project, coordinated by Forum Virium Helsinki. The project aimed to co-create an operating model, that would holistically consider cities’ ecosystem services in the planning process for green infrastructure development with public and private organizations. The Virtual Verdure project, financed by Helsinki-Uusimaa Regional Council, was carried out in 1.9.2019-31.5.2020. Partner companies for the project were WSP Finland Oy ja Innogreen. Further, the project collaborated tightly with Kalasatama area development project, environmental services and city planners of Kalasatama and Western Harbour of the City of Helsinki’s Urban Environment Division. The case areas for the Virtual Verdure project were Kyläsaari ja Hermanninranta, that are located in the northern part of Kalasatama development project area. The evaluation of the co-creation focused on three design sprint events organized during the project. From the perspective of process evaluation, the Virtual Verdure project proceeded logically and achieved most of the set objectives. The design sprint events proved to be a successful practice to bring together experts from different sectors to co-create solutions for the planning of green infrastructure and deepen knowledge on green infrastructure and the multiple benefits it provides in urban environments. The design sprint process facilitated discussion and creative problem-solving by utilizing design thinking, multidisciplinary collaboration and practical workshop methods. As results from the project, planners’ knowledge on green infrastructure and the requirements for its successful planning deepened. The partner companies of the Virtual Verdure project contributed to the project with their expertise, and further gained deeper knowledge on opportunities of their own products and services focused on developing green infrastructure. Four deliverables were produced during the Virtual Verdure project to support the planning and implementation of green infrastructure in Kalasatama and other areas: green area factor tool, that was translated into Finnish and is now available for all the planners, green factor analysis from the Kyläsaari area, info cards, that provide technical and ecological information about different green infrastructure solutions, and a final publication, that showcases the learnings of the joint development in the project and provides recommendations for considering green infrastructure in different phases of planning, execution, and maintenance in urban environment. The results of this study will be utilized in a next project, B.Green, that will continue the work of Virtual Verdure.
Subject: kaupunkisuunnittelu
maantiede
vihreä infrastruktuuri
yhteiskehittäminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Rossi_Annamaria_Pro_gradu_2020.pdf 1.527Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record