Smart heating in small apartments : factors affecting the use of smart thermostats and comfort

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006233417
Title: Smart heating in small apartments : factors affecting the use of smart thermostats and comfort
Alternative title: Smart uppvärmning i små lägenheter : faktorer som påverkar användningen av smarta termostater och komfort
Author: Dristig, Amica
Other contributor: Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Science
Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006233417
http://hdl.handle.net/10138/316956
Thesis level: master's thesis
Degree program: Maantieteen maisteriohjelma
Master's Programme in Geography
Magisterprogrammet i geografi
Specialisation: Ihmis- ja kaupunkimaantiede ja alueellinen suunnittelu
Human & Urban Geography and Spatial Planning
Kultur-, stads- och planeringsgeografi
Discipline: none
Abstract: The reduction of greenhouse gas emissions is one of the EU's top priorities for climate goals as it is for Helsinki. Emissions from heating alone stand for over half of the total emissions in Helsinki, presenting smart heating as an excellent opportunity to reduce both energy consumption and greenhouse gas emissions. Smart heating has gained attention as a means for reducing energy consumption due to its increased energy efficiency and automatic function. Previous studies confirm users having a more significant impact on residential heating consumption than previously considered. However, there is less understanding of what factors influences the user while using smart heating and how smart heating impacts the user. This study aims to contribute to better understand the different influencing factors by focusing on heating behavior and user experience with smart heating thermostats in a residential apartment building in Lauttasaari, Helsinki. A modified version of the Unified Theory of Acceptance of Technology (UTAUT) is used as a base. The model uses the original categories along with two added categories. Instead of using the traditional questionnaire as a method, this research uses semi-structured interviews to get a deeper perspective on the experiences in the post-implementation stage. The results indicate the most evident user experience influences to be information, trust, and the use of itself. Each user's life situation has an impact on the indoor temperature and the heating schedule. The smart thermostat increases control over indoor temperatures and individual heating possibilities due to more setting options. By gaining more control, the smart thermostat enabled the user to disregard the heating by letting the smart thermostat work in the background. Even with an increase of control, some of the participants experienced difficulties using the mobile application. Since this study is limited due to short follow-up time and small sample size, more comprehensive and in-depth research is required for the results to apply to a general population. This study shows a new point of view for influences towards the use of smart thermostats and brings up the potential benefits it can have for the city of Helsinki.Minskning av växthusgaser hör till de viktigaste klimatmålen för både EU och Helsingfors stad. Uppvärmning av byggnader står för hälften av de totala utsläppen i Helsingfors, vilket medför att smart värme utgör en ypperlig möjlighet till minskning av både energikonsumtion och utsläpp av växthusgaser. Smart värme har fått mera uppmärksamhet som ett medel för minskning av energiförbrukning på grund av ökad energieffektivitet och automatisk funktion. Tidigare undersökningar bekräftar att ha ett större inflytande på förbrukning av värme i bostäder än vad tidigare ansetts. Det förekommer mindre förståelse för vad som påverkar användaren i användning av smart värme och hur den nya teknologin påverkar användaren. Syftet med denna undersökning är att bidra till en bättre förståelse över olika påverkande faktorer genom att fokusera på uppvärmnings beteenden och användarupplevelser vid användning av smarta värmetermostater i ett höghus i Drumsö, Helsingfors. En modifierad modell av Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) används som grund för hela undersökningen. Två kategorier är lagt till utöver modellens ursprungliga huvudkategorier. Den här undersökningen använder sig av semistrukturerade intervjuer för att få en bättre förståelse över erfarenheterna i användningsfasen. Resultaten indikerar att information, förtroende för teknologin och användarupplevelse påverkar hur smarta värmetermostater används. Varje användares livssituation har inverkar på temperaturinställningen och uppvärmnings schemat. Den smarta värmetermostaten ökar kontroll över inomhus temperaturen och uppvärmningsmöjligheterna tack vare flera alternativ för temperaturinställningar. En del deltagare upplevde användningssvårigheter, speciellt med mobilapplikationen. Eftersom studien har ett litet urval och är kortvarig, behövs det en mera grundlig studie för att resultatet skall kunna generaliseras till en bredare population. Denna undersökning påvisar nya synpunkter på faktorer som påverkar användning av smarta värmetermostater samt illustrerar deras potential för en bredare användning för Helsingfors stad.
Subject: smart heating
user impact
smart thermostats
user experience
user comfort
energy efficiency


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record