Syyteoikeuden vanhentumisajan alkamispäivän määritteleminen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006303495
Title: Syyteoikeuden vanhentumisajan alkamispäivän määritteleminen
Author: Syvälä, Ilona
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006303495
http://hdl.handle.net/10138/317110
Thesis level: master's thesis
Discipline: Prosessi- ja insolvenssioikeus
Procedural and insolvency law
Process- och insolvensrätt
Abstract: Tutkielman aihe liittyy syyteoikeuden vanhentumiseen, joka on yksi rikosoikeudellisen vanhentumisen muoto. Syyteoikeuden vanhentumisella on olennainen merkitys rikoksesta epäillylle, sillä jos syyteoikeuden vanhentumisaika on kulunut loppuun, ei syytettä rikoksesta voida enää nostaa. Tutkielmassa keskitytään syyteoikeuden vanhentumisajan alkamispäivän määrittelemiseen. Päätutkimuskysymys on se, milloin syyteoikeuden vanhentumisaika alkaa kulua erityyppisten rikosten osalta. Rikoslaissa määritellään neljä erilaista ajankohtaa, joista syyteoikeuden vanhentumisaika voi alkaa kulua. Tutkielmassa selvitetään sitä, minkälaisessa hierarkiajärjestyksessä syyteoikeuden vanhentumisajan alkamista koskevat säännökset ovat keskenään sekä, mitä säännöksen osaa erilaisissa tilanteissa on sovellettava. Lisäksi tutkitaan sitä, mitä säännöksissä mainituilla syyteoikeuden vanhentumisajan alkamista koskevilla ilmauksilla tarkoitetaan. Tutkielmassa otetaan myös selvää siitä, kuinka syyteoikeuden vanhentumisajan alkamiseen vaikuttaa se, että rikoksesta epäilty on tehnyt useampia rikoksia. Tutkimuskysymyksiin vastataan lainopin keinoin. Syyteoikeuden vanhentumisajan alkamista koskevista säännöksistä sovelletaan ensisijaisesti seurausrikoksia koskevaa säännöstä. Jos kyse ei ole seurausrikoksesta, on seuraavaksi arvioitava, soveltuuko tapaukseen varsinaista laiminlyöntirikosta tai jatkuvaa rikosta koskevat säännökset. Jos nämäkään säännökset eivät tule sovellettaviksi, alkaa syyteoikeuden vanhentumisaika kulua syyteoikeuden vanhentumista koskevan pääsäännön mukaan eli rikoksen tekopäivästä alkaen. Syyteoikeuden vanhentumisajan tarkka alkupäivä määräytyy sovellettavan säännöksen mukaan. Kaikille säännöksille yhteisenä seikkana voidaan mainita se, että syyteoikeus ei voi alkaa kulua ennen kuin rikoksen tunnusmerkistö on täyttynyt kokonaan, sillä muutoin rikoksen syyteoikeus saattaisi kulua jo umpeen ennen kuin rikos olisi saatettu loppuun. Kaikissa rikoksissa syyteoikeus ei voi kuitenkaan alkaa vanhentua heti kun tunnusmerkistö on täyttynyt, vaan esimerkiksi jatkuvissa rikoksissa syyteoikeus voi alkaa vanhentua vasta, kun tunnusmerkistön täyttyminen on loppunut. Jos rikoksesta epäilty on tehnyt useampia rikoksia, on syyteoikeuden vanhentumisajan alkamispäivän määrittelemiseksi arvioitava ensin, onko kyse erillisistä rikoksista vai samaksi rikokseksi yksiköitävistä osateoista. Jos kyse on erillisistä rikoksista, on jokaisella rikoksella oma syyteoikeuden vanhentumisaika. Sen sijaan, jos kyse on yhdestä rikoksesta, jossa on monia osatekoja, alkaa syyteoikeuden vanhentumisaika kulua viimeisestä osateosta lukien. Tämä tulkinta ei perustu kirjoitettuun säännökseen vaan oikeuskäytännössä vakiintuneeseen ratkaisukäytäntöön. Onkin syytä arvioida, tulisiko rikoslaissa olla asiasta säännös.
Subject: Syyteoikeus
vanhentuminen
vanhentumisajan alkaminen


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record