Algoritmin vaikutusarvioprosessi : vaikutusarvioiprosessin avoimuus algoritmisen päätöksenteon oikeudellisena reunaehtona

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006303500
Title: Algoritmin vaikutusarvioprosessi : vaikutusarvioiprosessin avoimuus algoritmisen päätöksenteon oikeudellisena reunaehtona
Author: Kantonen, Silja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006303500
http://hdl.handle.net/10138/317115
Thesis level: master's thesis
Discipline: Prosessi- ja insolvenssioikeus
Procedural and insolvency law
Process- och insolvensrätt
Abstract: Algoritmisen päätöksenteon hyödyntämisen mahdollisuuksiin julkisella sektorilla kohdistuu kasvavaa mielenkiintoa, mutta oikeudellisissa käytännöissä hyödynnettävän algoritmisen päätöksentekoa sääntelevä lainsäädäntö on Suomessa tällä hetkellä melko jäsentymätöntä. Useissa julkishallinnon algoritmista päätöksentekoa koskevissa kansainvälisissä suosituksissa on esitetty, erilaisten algoritmin vaikutusarvioinstrumenttien (AVA) käyttöön ottamista julkisella sektorilla. Vuonna 2019 valtioneuvoston kanslian julkaisemassa Algoritmi päätöksentekijänä? Tekoälyn hyödyntämisen mahdollisuudet ja haasteet kansallisessa sääntely-ympäristössä -tutkimusraportissa niin ikään esitettiin AVA-prosessin käyttöön ottoa Suomessa. Tutkielmassa tarkastellaan suositusten mukaista AVA-prosessia julkisen sektorin algoritmisen päätöksenteon oikeudellisena reunaehtona keskittyen erityisesti prosessissa keskeiseen hallinnon avoimuuteen. Eri suosituksissa AVA:n katsotaan lisäävän julkishallinnon algoritmisten järjestelmien avoimuutta. Tutkielmassa tarkastellaan AVA-prosessin asettumista suomalaiseen oikeusjärjestelmään tarkastelemalla julkisuusperiaatteen toteuttamistapojen muutoksia keskittyen erityisesti sen toteutustapoihin lukeutuvaan vaatimukseen hallinnon avoimuudesta, joka edellyttää viranomaiselta aktiivisia toimenpiteitä julkisuusperiaatteen toteuttamiseksi. Tutkielmassa systematisoidaan hallinnon avoimuuden käsitettä suomalaisessa oikeusjärjestelmässä hyödyntäen James C. Scottin ajattelua. Systematisointi toteutetaan käsittelemällä viranomaisen roolin muutosta julkisuusperiaatteen toteuttajana sekä algoritmisen päätöksen tekoon liittyviä julkisuusperiaatteen toteutumista rajoittavia tekijöitä. AVA-prosessin avoimuutta käsitellään sekä laajan yleisön että asiantuntijoille tuotetun avoimuuden näkökulmasta. Tutkielman keskeisin johtopäätös lienee se, että vaikka AVA-prosessilla voi olla toivottavia vaikutuksia algoritmisten järjestelmien lainalaisuuskontrollin näkökulmasta, voidaan sillä tavoitellun laajan yleisön osallistuminen algoritmisten järjestelmien suunnitteluun kyseenalaistaa algoritmisten järjestelmien ja oikeudellisten prosessien ymmärtämisen edellyttävän erityisasiantuntemuksen vuoksi.
Subject: Avoimuus
Prosessiavoimuus
Julkisuusperiaate
Algoritminen päätöksenteko
Riskiperusteinen lähestymistapa
Vaikutusarvioprosessi
Seeing like a State


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record