Verkkoalustan ylläpitäjän vastuu alustalla tapahtuvista rikoksista - Erityistarkastelussa huumausaineiden verkkomarkkinapaikat

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006303511
Title: Verkkoalustan ylläpitäjän vastuu alustalla tapahtuvista rikoksista - Erityistarkastelussa huumausaineiden verkkomarkkinapaikat
Author: Alasentie, Annariina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006303511
http://hdl.handle.net/10138/317135
Thesis level: master's thesis
Abstract: Digitalisaation seurauksena on syntynyt uudenlainen taloudellisen ja sosiaalisen yhteistoiminnan muoto, alustatalous. Alustataloudella tarkoitetaan digitaalisia palveluja, jotka ovat internetissä eri toimijoiden käytössä. Alustataloudessa eri toimijat luovat, tarjoavat ja ylläpitävät tuotteita ja palveluita verkkoalustoilla. Alustatalouden keskeisin toimija on verkkoalusta. Verkkoalustoilla viitataan digitaalisiin toimijoihin, jotka yhdistävät henkilöitä eri tarkoituksissa. Verkkoalustat voivat mahdollistaa hyödykkeiden myyntiä, kommunikointia tai vaihdantaa. Hyödykkeiden myynnin mahdollistavia alustoja ovat esimerkiksi eBay ja Amazon. Kommunikointialustoja ovat esimerkiksi Twitter ja Snapchat sekä tavalliset keskustelupalstat. Vaihdannan mahdollistavia alustoja taas ovat esimerkiksi Uber ja Airbnb. Lisäksi alustat kattavat myös muita toimintoja, kuten hakukoneiden tarjoamisen ja sovellusten jakelun. Alusta mahdollistaa käyttäjien välisen interaktion, osallistumatta esimerkiksi hyödykkeen siirtämiseen osapuolelta toiselle siten, että hyödyke välissä olisi alustayrityksen omistuksessa. Verkkoalustojen ominaisuudet aiheuttavat ongelmia alustatalouden ja voimassa olevan oikeuden yhteensovittamisessa. Alustojen ylläpitäjät toimivat välittäjän roolissa, minkä vuoksi niiden oikeudellista asemaa voi olla hankala määrittää. Varsinainen palvelun tai hyödykkeen tuottaminen ja tarjoaminen tai muu interaktio tapahtuvat alustan käyttäjien välillä, joten alustojen ylläpitäjät eivät itse suorita sääntelyn kohteena olevaa toimintaa. Alustojen omaksuma välittäjän rooli aiheuttaa haasteita myös alustojen rikosoikeudellisen vastuuaseman määrittämisessä. Alustoilla on mahdollista tehdä rikoksia siinä missä reaalimaailmassakin. Verkkoalustoilla tehtäviä rikoksia ovat esimerkiksi toisen yksityisyyden ja kunnian loukkaaminen sosiaalisen median alustalla, kiihottaminen kansanryhmää vastaan ja tekijänoikeuden suojaaman aineiston oikeudeton levittäminen keskustelualustalla sekä olemattoman tavaran myynti petostarkoituksessa kaupankäyntialustalla. Myös huumausainerikollisuus hyödyntää verkkoalustoja. Huumausainekauppaa käydään internetissä sitä varten perustetuilla verkkomarkkinapaikoilla. Ylläpitäjätaho tarjoaa digitaalisen alustan, joka yhdistää huumausaineiden myyjiä ja ostajia. Huumausaineiden verkkomarkkinapaikat voidaan pääpiirteissään jaotella kahteen eri alustatyyppiin, keskustelualustoihin ja kaupankäyntialustoihin. Tässä tutkielmassa pyrin lainopillista tutkimusmetodia hyödyntäen selvittämään, voiko alustan ylläpitäjä joutua vastuuseen alustalla tapahtuvista rikoksista. Tarkastelen ylläpitäjän vastuuta erityisesti huumausaineiden verkkomarkkinapaikoilla, tarkoituksenani selvittää miten alustan ylläpitämistä huumausainekauppaa varten tulisi rikosoikeudellisesti arvioida. Kummankin tutkimuskysymykseni tarkastelussa yhdistyvät tunnusmerkistönmukaisuus, rikosvastuun yleiset edellytykset, sekä vastuuvapaus. Verkkoalustat voivat tietyin edellytyksin saada sähköisen viestinnän palveluista annetun lain mukaisen vastuuvapauden alustalla olevan lainvastaisen materiaalin osalta. Mikäli vastuuvapaus ei tule sovellettavaksi, rikosvastuun kohdentumista ylläpitäjiin arvioidaan rikoslain perusteella. Ylläpitäjä voi joutua tekijävastuuseen ainakin kiihottamisrikoksesta. Muiden tunnusmerkistöjen perusteella tällaista välittäjäroolin omaavaa ylläpitäjää on vaikea asettaa tekijävastuuseen. Sen sijaan ylläpitäjä voidaan katsoa alustan käyttäjien rikoskumppaniksi tai avunantajaksi alustan käyttäjien tekemiin rikoksiin. On myös teoreettinen mahdollisuus sille, että ylläpitäjä voi joutua vastuuseen lainvastaisen aineiston poistamisen laiminlyönnistä. Huumausaineiden verkkomarkkinapaikat eroavat laillisista alustoista siten, että ne ovat jo lähtökohtaisesti perustettu laitonta toimintaa varten. Koska alustan ylläpitäjä ei missään vaiheessa osallistu huumausaineiden käsittelyyn tai käytä määräysvaltaa huumausaineisiin, ei alustan ylläpitäminen vaikeuksitta täytä huumausainerikoksen tunnusmerkistöä. Sen sijaan menettelyä on mahdollista arvioida esimerkiksi avunantona alustojen välityksellä tapahtuneisiin huumausainerikoksiin.
Subject: Alustatalous
Verkkoalusta
Keskustelualusta
Verkkomarkkinapaikka
Internetvälittäjä
Ylläpitäjän vastuu
Rikosvastuu
Huumausainerikos
Huumausaineen välittäminen
Vastuuvapaus
Yleiset opit
Osallisuus
Rikoskumppanuus
Avunanto
Tahallisuus
Laiminlyönti
Discipline: Rikosoikeus
Criminal law
Straffrätt


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record