Maisema vesiluvissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202007013545
Title: Maisema vesiluvissa
Author: Nieminen, Satu
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202007013545
http://hdl.handle.net/10138/317235
Thesis level: master's thesis
Discipline: Ympäristöoikeus
Environmental law
Miljörätt
Abstract: Maisemalla on merkitystä ympäristön virkistyskäytön, viihtyisyyden ja näiden kautta ihmisen hyvinvoinnin kannalta, minkä lisäksi siihen voidaan liittää kulttuurihistoriallisia arvoja. Ympäristössä tapahtuvilla haitallisilla muutoksilla on tapana näkyä lopulta myös maisemassa. Vesimaisema on erityisen herkkä siinä tapahtuville muutoksille. Suomessa maisemaa koskevat säännökset sisältyvät sektoreittain eri lakeihin. Vesitaloushankkeille myönnettävistä luvista säädetään vesilaissa. Tutkielmassa tarkastellaan sitä, miten maisema otetaan huomioon vesilain mukaisissa luvissa eli vesiluvissa ja miten maisemaa arvioidaan vesilupia koskevassa päätösharkinnassa. Tutkielma on lainopillinen tarkastelu vesiluvan myöntämisen edellytyksiä koskevista vesilain säännöksistä ja niihin liittyvästä oikeuskäytännöstä maisema-arvojen huomioon ottamisen näkökulmasta. Yhteiskunnallisen kehityksen ja arvostuksissa tapahtuneiden muutosten seurauksena ympäristöseikkojen huomioon ottaminen ja niiden saama painoarvo oikeudellisessa päätösharkinnassa on kasvanut viime vuosikymmenien kuluessa. Vesioikeudessa kehitys on tapahtunut pitkälti oikeuskäytännön kautta säännösten pysyessä melko muuttumattomina. Tämän on osittain mahdollistanut päätösharkinnassa sovellettavien intressivertailua koskevien säännösten joustavuus. Uusi vesilaki tuli voimaan vuonna 2012 ja kumosi vuoden 1961 vesilain. Uusi laki kuitenkin rakentuu aikaisemman lain perusperiaatteille. Usein lupa vesitaloushankkeelle joko myönnetään tai evätään intressivertailun perusteella. Intressivertailu edellyttää suunnitellun hankkeen arvioitujen hyötyjen ja haittojen punnintaa. Hankkeelle myönnetään lupa, jos hankkeesta saatavat hyödyt ovat huomattavat hankkeesta aiheutuviin haittoihin verrattuna. Maisema on yksi vertailussa huomioon otettavista seikoista. Hyötyjen ja haittojen punninta on tapauskohtaista ja se perustuu hankkeen vaikutusten kokonaisarviointiin. Luvan myöntämisen edellytyksiä pyritään parantamaan lupapäätöksessä annettavilla lupamääräyksillä. Joissain tilanteissa hankkeen aiheuttamista maisemahaitoista on maksettu korvausta. Vaikka jokaisella vesitaloushankkeella ja sen vaikutusalueella on omat erityispiirteensä, tutkielmassa tarkasteltujen oikeustapausten perusteella on havaittavissa, että vesitaloushankkeita koskevissa päätöksissä toistuu samoja kriteerejä, joilla maiseman ja siinä tapahtuvan muutoksen merkittävyyttä arvioidaan luvan myöntämisen edellytysten kannalta. Maiseman merkittävyyteen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa sen luonnontilaisuus ja harvinaisuus. Maisemassa tapahtuvaa muutosta arvioitaessa kiinnitetään puolestaan huomiota muun muassa muutoksen havaittavuuteen ympäristössä ja sen odottamattomuuteen.
Subject: maisema
vesilupa
vesirakentaminen
vesitaloushanke
vesioikeus
intressivertailu


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record