Not Equal : Towards an International Law of Finance

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6211-3
Title: Not Equal : Towards an International Law of Finance
Author: Zhang, Kangle
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Doctoral Programme in Law
Publisher: Picaset
Date: 2020-08-17
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6211-3
http://hdl.handle.net/10138/317378
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: The workings of the financial market contribute greatly to the exacerbation of income and wealth inequality. The rate of return from capital is significantly higher compared to labour and the extreme structural biases at the global level among states and at the domestic level among different groups of people systemically benefit the haves at the cost of the have-nots. The law is central in enabling these operations. Finance as the architecture that structures economic arrangements (so as to achieve goals by stewarding the assets needed) operates through legal arrangements and, perhaps even more importantly, international legal arrangements have normalized economic disparity. The dissertation starts by describing the link between the international financial market and economic inequality. From there, it [i] examines the law of international finance and its relation to inequality, [ii] suggests an explanation for the nonchalance of the financial system and rules therein towards enlarging inequality, and [iii] proposes the inclusion of international financial market into the purview of international law research—the nexus of an international law of finance. The dissertation suggests that an international law of finance would be a field where international lawyers actively engage with the intertwined network of actors and rules in the financial market, where they master the vocabulary and grammar of finance, dissect the distributive significance of the legal design of the financial market, and make good use of their toolbox by examining the role of state in enabling financial market operations. As a performance of such engagement, the dissertation carries out a case study on credit rating agencies. The study examines the source of authority of this small but ubiquitous group of private actors, the significance of their ratings in both domestic and international financial markets, and their role as a cornerstone in the architecture of international finance—largely constructed by only a small number of states. With the state as the central unit of analysis, the international law of finance could shed light on the various ways in which states contribute to, maintain and reproduce the problems of international finance, thereby broadening the imagination needed to deal with global economic inequality.Rahoitusmarkkinoiden toiminta edistää suuresti tuloerojen ja omaisuuden jakaantumisesta koskevan eriarvoisuuden pahenemiseen. Työvoimaan verrattuna pääoman tuottoaste on merkittävästi suurempi, ja äärimmäinen rakenteellinen puolueellisuus hyödyttää systemaattisesti etuoikeutettuja vähemmän etuoikeutettujen kustannuksella niin globaalisti valtiotasolla kuin kansallisesti eri ihmisryhmien välillä. Oikeudella on keskeinen rooli näiden toimintojen mahdollistajana. Rahoitusarkkitehtuuri, joka jäsentää taloudellisia järjestelyjä (hoitamalla tarvittavia varoja haluttujen päämäärien saavuttamiseksi), operoi oikeudellisten järjestelyjen kautta, ja nämä oikeudelliset järjestelyt ovat normalisoineet taloudellista eriarvoisuutta. Aivan ensimmäiseksi tämä väitöskirja tarjoaa kuvauksen kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden ja taloudellisen eriarvoisuuden välillä vallitsevasta yhteydestä. Tämän jälkeen se [i] tutkii kansainvälisen rahoituksen oikeutta ja sen suhdetta eriarvoisuuteen, [ii] ehdottaa selitystä sille, miksi rahoitussysteemi ja siihen liittyvät säännöt eivät piittaa eriarvoisuuden kasvusta, ja [iii] esittää, että kansainväliset rahoitusmarkkinat tulisi sisällyttää kansainvälisen oikeuden tutkimukseen erillisenä alana, jota kutsutaan kansainväliseksi rahoitusoikeudeksi. Väitöskirja esittää, että kansainvälinen rahoitusoikeus on ala, jolla kansainvälisen oikeuden juristit toimivat aktiivisesti muista toimijoista ja säännöistä koostuvan toisiinsa liittyvän verkoston kanssa, jolla juristit hallitsevat rahoituksen sanaston ja kieliopin ja analysoivat rahoitusmarkkinoiden juridisen rakenteen merkitystä tulonjaossa ja jolla he hyödyntävät osaamistaan tutkimalla valtion roolia rahoitusmarkkinoiden toimintojen mahdollistamisessa. Esimerkkinä tällaisesta toiminnasta väitöskirja toteuttaa luottoluokituslaitoksia koskevan tapaustutkimuksen, joka analysoi tämän pienen mutta kaikkialla läsnä olevan yksityisen toimijaryhmän auktoriteetin lähdettä, toimijoiden tekemien luokitusten merkitystä niin kansallisilla kuin kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla ja niiden keskeistä roolia kansainvälisen rahoituksen arkkitehtuurissa, joka on suurelta osin muutamien valtioiden rakentamaa. Ottaen huomioon valtion aseman keskeisenä analyysiyksikkönä kansainvälinen rahoitusoikeus voisi selventää erilaisia tapoja, joilla valtiot myötävaikuttavat, ylläpitävät ja uudelleentuottavat kansainvälisen rahoituksen ongelmia, siten laajentaen mahdollisuuksia tarttua globaaliin taloudelliseen eriarvoisuuteen.
Subject: law
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record