Molar-Incisor Hypomineralization : Observations from groups of Finnish children and a treatment practice survey among Finnish dentists

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6374-5
Title: Molar-Incisor Hypomineralization : Observations from groups of Finnish children and a treatment practice survey among Finnish dentists
Author: Wuollet, Emma
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine, Suu- ja leukasairauksien osasto
Doctoral Programme in Oral Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020-08-31
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6374-5
http://hdl.handle.net/10138/317379
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Molar-Incisor Hypomineralization (MIH) is a developmental enamel defect affecting 1-4 of the first permanent molars (FPM) and frequently also permanent incisors. Clinical appearance varies from small, opaque defects in enamel to extensive enamel breakdown. This doctoral thesis investigated the background and effects of MIH in groups of Finnish children, as well as Finnish dentists’ treatment practices concerning symptomatic, severely hypomineralized FPMs. The Study I population was a convenience sample of 818 children aged 7–13 years from different regions of Finland. Their teeth were examined for MIH. The possible associations with factors related to the family’s socio-economic status (SES) and the child’s living environment were assessed using the parent-filled questionnaire. Analyses did not show any significant association between MIH and the studied factors. However, the prevalence of MIH varied regionally, and the difference was greatest between Jalasjärvi (8.0%) and Lappeenranta (25.2%). Study II investigated the association between MIH and childhood illnesses and antibiotics. Patient records of 287 children from two locations, Lammi and Jalasjärvi, were obtained from the local health centers. Occurence of illnesses and exposure to antibiotics during the child’s first three years of life were investigated and the data was combined with the information of the dental examination. The children who were diagnosed with acute otitis media and the children who were prescribed penicillin, amoxicillin, or macrolide antibiotics had increased risk for hypomineralization in FPMs and permanent incisors. In a subset of the patients (Study III) whose caries experience had also been recorded (n = 636), MIH was found to be associated with the occurrence of caries in FPMs (DMFT > 0) as well as with the number of decayed or filled FPMs. MIH was a greater risk factor for caries than low SES. Study IV was a treatment practice survey among Finnish dentists (n = 765). The most common choice for symptomatic, severely affected FPM was restoration with composite resin (45.0%). Pediatric dentists preferred stainless-steel crowns. In addition, treatment practices varied from one area to another, and in the Helsinki-Uusimaa area it was more common than in other areas to refer an MIH patient forward. In summary, the prevalence of MIH seems to vary between regions for a reason that remains unknown. This thesis suggests a potential harmful effect of childhood illness or antibiotics on enamel development. This finding is waiting to be confirmed with further, prospective studies. In addition, MIH is a significant caries risk factor, especially in a low-caries population. However, unsolved issues related to the development and diagnosis of MIH need to be addressed in order to clarify the etiology.Molaari-Inkisiivi Hypomineralisaatio (MIH) on ensimmäisten pysyvien poskihampaiden ja usein myös pysyvien etuhampaiden kiilteen kehityshäiriö. Kiillevaurio voi esiintyä yhdessä tai useammassa hampaassa, ja vaurion vakavuus vaihtelee pienestä laikusta laaja-alaiseen kiilteen värimuutokseen ja mahdolliseen lohkeiluun. Tämä väitöstutkimus koostui neljästä osatyöstä, joissa selvitettiin MIH:n yleisyyttä, taustatekijöitä ja kliinisiä vaikutuksia sekä hoitokäytäntöjä hammaslääkärien keskuudessa. Osatyössä I oli mukana 818 7–13-vuotiasta lasta eri puolilta Suomea. Heidän hampaansa tutkittiin, ja vanhempien täyttämän kyselylomakkeen avulla pyrittiin selvittämään mahdollisia yhteyksiä MIH:n ja perheen sosioekonomisen aseman sekä lapsen elinympäristöön liittyvien tekijöiden välillä. Analyysissä ei tullut esiin tilastollisesti merkittäviä yhteyksiä MIH:n ja tutkittujen tekijöiden välillä. Kuitenkin häiriön yleisyys vaihteli paikkakunnittain, ja ero oli suurin Jalasjärven ja Lappeenrannan välillä, 8,0%–25,2%. Osatyö II selvitti MIH:n yhteyttä lapsuusiän sairauksiin ja lääkityksiin. Kahden paikkakunnan, Lammin ja Jalasjärven, terveyskeskuksista hankittiin tutkimukseen osallistuneiden 287:n lapsen hoitokertomukset. Tiedot ensimmäisen kolmen ikävuoden sairauksista ja lääkityksistä yhdistettiin hammastutkimusaineistoon. Lapsilla, joilla oli diagnosoitu akuutti välikorvantulehdus tai joille oli määrätty penisilliini-, amoksisilliini- ja makrolidi-antibiootteja, oli suurentunut riski ensimmäisten pysyvien poski- ja etuhampaiden kiillehäiriöön. Osajoukolla, joiden hampaiden reikiintyminen oli myös tutkittu (n=636), todettiin MIH:n olevan yhteydessä lisääntyneeseen karies- ja paikkausriskiin (Osatyö III). MIH oli voimakkaampi karieksen riskitekijä kuin alhainen sosioekonominen asema. Osatyö IV selvitti kyselyllä suomalaisten hammaslääkärien hoitokäytäntöjä (n=765). Yleisin valinta oireilevan MIH-hampaan hoitoon oli yhdistelmämuovipaikkaus (45,0%). Lasten hammashoidon erikoishammaslääkärit kuitenkin suosivat ruostumattomia teräskruunuja. Lisäksi hoitokäytännöt vaihtelivat alueittain, ja Uudellamaalla oli muita alueita yleisempää lähettää MIH-potilas eteenpäin sen sijaan, että hoitaisi itse. Yhteenvetona voidaan todeta, että MIH:n esiintyvyys vaihtelee alueittain tuntemattomaksi jääneestä syystä. Väitöstutkimus antaa viitteitä sairauksien tai antibioottien epäsuotuisasta vaikutuksesta kiilteen kehitykseen. Tämä löydös vaatii vahvistuksekseen lisää tutkimuksia. MIH on merkittävä reikiintymisen riskitekijä, mutta häiriön syntyprosessiin ja diagnostiikkaan liittyvien kysymysten selvittäminen on tärkeää, jotta päästäisiin selville MIH:n syistä.
Subject: hammaslääketiede
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
molar-in.pdf 2.483Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record