The Hunters of Lost Parcels : An activity-theoretical study of the emergence and sustainability of workers’ transformative agency

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6386-8
Title: The Hunters of Lost Parcels : An activity-theoretical study of the emergence and sustainability of workers’ transformative agency
Author: Haapasaari, Arja
Other contributor: Helsingin yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta
Helsingfors universitet, pedagogiska fakulteten
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Psykologian, oppimisen ja kommunikaation tohtoriohjelma
Doktorandprogrammet i psykologi, lärande och kommunikation
Doctoral Programme in Psychology, Learning and Communication
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020-08-28
Language: en
Belongs to series: URN:ISSN:2489-2297
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6386-8
http://hdl.handle.net/10138/317685
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: The study examines the emergence, evolution and sustainability of workers’ transformative agency in organizational change efforts. Traditionally, changes and transformations in organizations are initiated by the management and special development units, and the voices, experience and knowledge of all the involved parties are not listened to or taken into consideration. This study challenges the traditional way of conducting development projects and presents the special interventionist methodology of the Change Laboratory (CL). Development projects often utilize models and practices invented in different contexts and organizations, and thus do not necessarily pay enough attention to specific local circumstances. The CL engages the actors themselves in work development and supports the emergence of transformative agency. The transformative agency of the actors examines the current local activity and the historical roots behind the problems and contradictions caused by the clash between the past, present and possible future forms of activity. This study focuses on how transformative agency emerges, how it can be sustained, how actions of transformative agency support the construction of innovation paths, and how power relations in particular impact on the implementation or termination of innovative ideas. The study positions its theoretical framework in the field of previous studies focusing on agency, learning and work development in organizational changes and transformations. Social and organizational theories have widely discussed the key theoretical conceptions applied in this study. The most promising theoretical approaches in the field from the viewpoint of this study are the Cultural-historical activity theory (CHAT), the Institutional theory (IT), the Actor-network theory (ANT) and the Material engagement theory (MET). The study reviews the central scholarly literature concerning IT, ANT and MET and places it in dialogue with CHAT, on which its theoretical and methodological principles are based. CHAT is a specific qualitatively-oriented theory that examines collective human activity in local settings and offers a theoretical and methodological framework for studying transformative agency and work development as learning processes. The study consists of a CL intervention conducted in a work unit at one of the sorting centres of a postal and logistics services company in Finland, and an extensive follow-up during which the sustainability of transformative agency and the constructed innovation paths were examined. The empirical data were collected over three years, from 2010 to 2013. The findings of this study contribute to CHAT and further develop its methodological principles. This study contributes in particular to the analysis of transformative agency by extending the methods for analysing discursive expressions of transformative agency. The analysis of innovations and power relations also push the boundaries of knowledge in CHAT a little bit further. The findings indicate that when people are provided with opportunities, forums and tools for participating, they take agentive actions and initiate innovative solutions to collaboratively develop joint activity. Transformative agency emerges in situations of conflicting stimuli in local activity. It manifests itself in the examination of problems, conflicts and contradictions in an activity, and develops existing ways of action. Agentive actions are initiated by individuals but require joint forums to evolve in collective activity. The emergence and evolution of transformative agency is a long, collective learning process which needs to be nurtured by new practices and tools if it is to endure practical day-to-day working life. The findings of this study show that innovative ideas and solutions can arise from problems, tensions and contradictions in an activity system when people collaboratively analyse their practices. These can be either incremental developmental steps, radical changes in tools, processes and practices, or system-level changes that transform the entire course of action. As well as separate product or service embodiments, innovations can be ongoing processes that continuously develop the activity. By definition, transformative agency breaks away from the existing frame of action and takes initiatives to transform it. Thus, transformative agency opens up new opportunities and supports the emergence of new power. Power emerges from the activity of practitioners. It is not only a medium; it is also an effect of collective activity. The new power breaks the existing power structures and empowers the parties involved in collaborative work development.Kadonneiden pakettien metsästäjät: Toiminnanteoreettinen tutkimus työntekijöiden muutostoimijuuden syntymisestä ja kestävyydestä Tämä tutkimus tarkastelee työntekijöiden muutostoimijuuden syntymistä, kehitystä ja kestävyyttä organisaatiomuutoksissa. Tutkimus haastaa perinteisen projekteilla kehittämisen tavan ja esittelee erityisen interventionistisen Muutoslaboratorion (ML) metodologian. ML osallistaa itse toimijat työn kehittämiseen ja tukee muutostoimijuuden syntymistä. Tutkimus keskittyy kysymyksiin miten muutostoimijuus syntyy, miten sitä voidaan ylläpitää, miten muutostoimijuuden teot tukevat innovaatiopolkujen rakentamista ja miten erityisesti valtasuhteet vaikuttavat uusien innovatiivisten ideoiden toteutukseen tai lopettamiseen. Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä instituutioteoria (IT), toimija-verkkoteoria (ANT) ja materiaalisen sitoumuksen teoria (MET) asetetaan vuoropuheluun kulttuuri-historiallisen toiminnan teorian (CHAT) kanssa. Tutkimus koostuu ML interventiosta, joka toteutettiin posti- ja logistiikkapalveluja tarjoavan suomalaisen yhtiön lajittelukeskuksessa sijaitsevassa työyksikössä ja pitkäkestoisesta seurantajaksosta, jonka aikana muutostoimijuuden ja rakennettujen innovaatiopolkujen kestävyyttä tutkittiin. Tutkimuksen aineisto on kerätty vuosina 2010–2013. Tulokset osoittavat, että muutostoimijuus syntyy ja ilmenee toiminnassa esiintyvien ongelmien, konfliktien ja ristiriitojen tarkastelussa ja olemassa olevan toiminnan kehittämisessä. Toimijuuden teot ovat yksilöiden alulle panemia, mutta vaativat yhteisiä keskustelufoorumeita kehittyäkseen kollektiivisessa toiminnassa. Muutostoimijuuden syntyminen ja kehittyminen ovat pitkä ja kollektiivinen oppimisprosessi, jota täytyy ruokkia uusilla käytännöillä ja työkaluilla, jotta se kestää päivittäisessä käytännön työelämässä. Tämän tutkimuksen tuloksiin pohjautuen voidaan väittää, että innovatiiviset ideat ja ratkaisut syntyvät toimintajärjestelmän ongelmista, jännitteistä ja ristiriidoista, kun ihmiset yhdessä analysoivat omia käytäntöjään. Ne voivat olla vähittäisiä kehitysaskeleita tai radikaaleja muutoksia työkaluissa, prosesseissa ja käytännöissä tai järjestelmätason muutoksia, jotka muuttavat koko toiminnan suuntaa. Yksittäisten tuotteiden tai palveluiden lisäksi innovaatiot voivat olla jatkuvia prosesseja, jotka yhtäjaksoisesti kehittävät toimintaa. Muutostoimijuus avaa uusia mahdollisuuksia ja tukee uuden vallan syntymistä alhaalta ylöspäin. Valta ei ole vain väline vaan kollektiivisen toiminnan seuraus. Uusi valta rikkoo olemassa olevia valtarakenteita ja valtuuttaa osapuolet kollektiiviseen työn kehittämiseen.
Subject: kasvatustiede
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
TheHunte.pdf 1.462Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record