The Construction, Consolidation and Transformation of the Ethnic, Collective Identity Finland-Swede in The Context of Swedish and Bilingual Voluntary Associations

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3457-8
Title: The Construction, Consolidation and Transformation of the Ethnic, Collective Identity Finland-Swede in The Context of Swedish and Bilingual Voluntary Associations
Author: Saaristo, Maria
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Political science
Doctoral Programme in Political, Societal and Regional Changes
Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta
Poliittisten, yhteiskunnallisten ja alueellisten muutosten tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten
Doktorandprogrammet i politisk, samhällelig och regional förändring
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020-08-20
Language: eng
Belongs to series: Publications of the Faculty of Social Sciences (121) 2020, Political science - URN:ISSN:2343-273X
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3457-8
http://hdl.handle.net/10138/317789
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: Collective identities, such as ethnic identities, are powerful mobilisers of human social action that can be manipulated for political purposes. Therefore, the importance of increasing the understanding of collective identification has been stressed by many social scientists (Todd & Rumelili 2018; Allardt 1989; Fishman 1977/1989). This dissertation contributes to the debate on identities in political science by developing a conceptual, theoretical framework defining the content and logical interconnectedness of the concepts identity, collective identity, ethnic identity and language-minority identity. The conceptual framework is used to analyse the construction, consolidation and transformation of the collective, ethnic identity Finland-Swede. Collective identities, as understood in this dissertation, consist of practical and theoretical normative expectations collectively assigned to carriers of the distinguishing feature of an identity status. Due to the behavioural character of collective identities, social scientists can distinguish practices where a given collective identity rationalises the action of carriers of the identity, and can measure a possible change in the pattern of collective identification over time (Todd & Rumelili 2018). This dissertation shows how founding and participating in Swedish voluntary associations became an identity-specific behavioural practice of the Finland-Swedes in the late 19th and early 20th century Finland. Following an interpretive approach to political science, as defined by Mark Bevir (1999), the dissertation analyses how Swedish-language-based ethnic identification was constructed and consolidated, and assesses a possible transformation of the identity status based on data on the development of Swedish and bilingual voluntary associations during 1919–2018. The main empirical contribution of this dissertation consists in producing data on the development of Swedish and bilingual voluntary associations during 1966–2018. Each part of the narrative also describes the general political development, the state of Finnish nationalism and the role of language in the electoral behaviour of Finland-Swedes. The electoral behaviour of Swedish speakers is another practice to which identity-specific normative expectations became associated during the construction of the identity status. The study shows a continuity in the role of the Swedish language within the field of associations and in the electoral behaviour of Finland-Swedes throughout the 20th century and during the first decades of the 21st century. The most noteworthy change has occurred in the registration activity of bilingual associations, where registrations increased gradually during the second half of the 20th century and decreased in the 21st century. Looking at the registration activity of bilingual associations in the 20th and 21st century, one can conclude that the registration activity has tended to be moderate at times when the language issue has been an activated, antagonistic societal issue, and has increased when the language issue has been latent.Kollektiva identiteter består av identitetsspecifika beteendenormer som kopplas till något mänskligt särdrag. De identitetsspecifika beteendenormerna riktas mot individer som igenkänns som bärare av det identitetsspecifika särdraget. Då bärare av kollektiva identiteter tar ställning till hur identitetsspecifika beteendenormer påverkar deras agerande reproducerar de och påverkar de den kollektiva identitetens fortsatta utformning. Genom att igenkänna beteendenormer kopplade till specifika kollektiva identiteter går det att analysera i vilken grad normerna rationaliserar beteende över tid och huruvida identiteterna i det hänseendet förändras eller uppvisar en kontinuitet. I början av 1900-talet kunde två områden urskiljas till vilka identitetsspecifika beteendenormer associerades i samband med individer som talade svenska som modersmål i Finland. 1. Från och med de första valen med allmän rösträtt år 1907 röstade svensktalande på basen av språk (på svenskspråkiga medlemmar av vänsterpartier eller SFP). 2. Kring de här tiderna uppdelades det expanderande föreningsnätverket på basen av språk i en finskspråkig och svenskspråkig parallell sfär. Det primära undantagen bestod av intresseorganisationer samt centralorganisationer. Svenskspråkiga grundade svenskspråkiga föreningar och deltog i svenskspråkig föreningsverksamhet. Sedan slutet av 1800-talet fungerade elitstyrda svenska föreningar som arenor där den svensksinnade eliten utvecklade tanken om etnisk tillhörighet på basen av språk och där en svenskspråkig nationell kultur utvecklades. Tanken om samhörighet, intressen och ett gemensamt öde på basen av modersmål samt den framväxande finlandssvenska kulturen introducerades till den svenskspråkiga ”vanliga” befolkningen på föreningsmöten och på fester som arrangerades för alla svenskspråkiga av elitdrivna föreningar från och med slutet av 1800-talet. Avhandlingens historiska narrativ visar att det svenska språket i mycket hög grad har rationaliserat de svenskspråkigas valbeteende (riksdagsval) och föreningsbeteende under hela 1900-talet och under de första decennierna av 2000-talet. På basen av dessa indikatorer uppvisar finlandssvenskheten som en kollektiv, etnisk identitet en kontinuitet. Över 80 % av finlandssvenskarna röstade på SFP eller vänsterpartierna i riksdagsvalen 2003, 2007 och 2011. Den finländska föreningssektorn består fortsättningsvis av en svenskspråkig och en finskspråkig parallell sfär (5.8 % svenskspråkiga föreningar, 5.2 % svenskspråkiga av befolkningen år 2017). Över 1000 svenskspråkiga föreningar har registrerats per decennium sedan 1980-talet. Svenskspråkiga föreningar registreras inom alla föreningstyper och inom alla regioner av Svenskfinland. Majoriteten av föreningarna som har registrerats under 2000-talet är specifika kulturella, hobby eller idrottsföreningar. Svenskspråkiga föreningar på 2000-talet fungerar som arenor där individer sammankommer på svenska och där den finlandssvenska kulturen utvecklas och reproduceras. Fram till medlet av 1900-talet var tvåspråkiga föreningar relativt ovanliga. Registreringen av tvåspråkiga föreningar ökade gradvis under andra hälften av 1900-talet och mellan 1970 och 2000 registrerades fler tvåspråkiga än svenskspråkiga föreningar. Under 2000-talet har registreringen av tvåspråkiga föreningar minskat. När man ser på registreringen av tvåspråkiga föreningar över tid kan man konstatera att färre tvåspråkiga föreningar har registreras under tider då språkfrågan har varit en aktiverad samhällelig tvistefråga, under tider då språkfrågan har varit latent har registreringen av tvåspråkiga föreningar ökat.
Subject: statskunskap
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
THECONST.pdf 868.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record