Self-report dieting attempts and intentional weight loss in a general adult population : Associations with long-term weight gain and risk of type 2 diabetes

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6346-2
Title: Self-report dieting attempts and intentional weight loss in a general adult population : Associations with long-term weight gain and risk of type 2 diabetes
Author: Sares-Jäske, Laura
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Doctoral Program in Population Health
Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta
Väestön terveyden tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, medicinska fakulteten
Doktorandprogrammet i befolkningshälsan
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020-08-13
Language: eng
Belongs to series: Dissertationes Scholae Doctoralis Ad Sanitatem Investigandam Universitatis Helsinkiensis - URN:ISSN:2342-317X
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6346-2
http://hdl.handle.net/10138/317833
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Obesity is a worldwide, major public health problem. It contributes to the risk of several noncommunicable diseases (NCDs), health conditions, and mortality; impairs functional capacity and the quality of life, and places substantial burden on health care systems and economies. Along with the obesity epidemic, dieting has become popular, and indeed successful weight loss has been demonstrated to decrease the risk of many NCDs. Weight loss, however, is difficult, and further, weight maintenance after weight loss appears to be nearly impossible for the majority of individuals. Accordingly, self-report dieting attempts and intentional weight loss (IWL) have been indicated to predict subsequent weight gain in the long term. Weight loss is not limited solely to individuals with obesity, but dieting is common among individuals within each weight category. Despite dieting being common at the population level, the research on its associations in general adult populations is scarce. The aims of this thesis were to study which factors (sociodemographic, lifestyle, metabolic, somatic health, and mental health) are associated with dieting; whether dieting modifies the association between quality of diet and obesity; whether dieting predicts long-term changes in body mass index (BMI) and waist circumference (WC), and the incidence of type 2 diabetes (T2D); and whether several background factors modify these associations. The study was based on data from the nationally representative Health 2000 Survey and on its follow-up, the Health 2011 Survey, 11 years later. The study sample consisted of participants aged 30 and older at baseline (n=8028). Of this sample, 6771 individuals participated in health examinations in 2000. Of the individuals invited to participate in Health 2000, 6319 were invited to participate in Health 2011. Of this sample, 4006 participated in health examinations in 2011. In Health 2000/2011, information on health, wellbeing and functional capacity was collected through health examinations (including measurements and blood samples), interviews and questionnaires. Information on dieting attempts (having tried to lose weight), IWL (having tried and having lost weight), and changes in weight during the previous year was collected via a questionnaire at baseline. A validated food frequency questionnaire (FFQ) was used to measure the habitual diet of the participants, and dietary data were used to form a modified Alternate Healthy Eating Index (mAHEI), representing quality of diet. Height, weight and WC were measured during the health examinations in both Health 2000 and Health 2011. Information on incident T2D during a 15-year follow-up was drawn from national health registers. The statistical analyses were based on linear and logistic regression models, and on Cox's proportional hazards model. In all, at baseline, 39% of women and 24% of men had attempted to diet and 15% of women and 10% of men had achieved IWL during the previous year. The dieters (BMI 29.1 [SD 4.97] kg/m2) were more obese than the non-dieters (BMI 25.7 [SD 4.17] kg/m2). Dieting attempts and IWL were associated with several sociodemographic, lifestyle, somatic health and psychological factors. Most of the factors had parallel associations among both sexes. However, dieting and BMI showed a stronger direct gradient in men than in women. Moreover, dieting was positively associated with having diabetes, hip or knee osteoarthritis, and short habitual sleep only among men. Dieting attempts modified the association between quality of diet and obesity; while among the non-dieters, no association emerged, among the dieters, higher quality of diet was indicatively associated with a higher likelihood of overweight or obesity. Dieting attempts, weight loss, and weight fluctuation during the previous year were associated with an increase in BMI and WC during an 11-year follow-up. The increase was greater among dieters with normal weight than among non-dieters with normal weight. Conversely in those with initial obesity, the increases among dieters and non-dieters did not differ. During a 15-year register follow-up, 417 individuals developed T2D. IWL during the previous year predicted an increased risk of T2D during the follow-up. The association was indicatively accentuated in men, younger individuals, individuals with a lower educational level, individuals with some unfavorable lifestyle habits (low quality diet, low physical activity, and short habitual sleep), and in individuals with low energy intake. The results suggest that at the population level, self-report dieting may be associated with greater subsequent weight gain and an increased risk of developing T2D in the long term. These findings may derive from dieting-activated biological mechanisms (e.g. lowered resting energy expenditure and increased appetite) that promote weight gain. Failed dieting may lead to repeated weight loss attempts and thus, to weight cycling. Alternatively, it is possible that dieters differ from non-dieters and are initially at an elevated risk of weight gain and of developing T2D due to other factors. The results that the risk of T2D is tentatively pronounced among those with IWL and some unfavorable lifestyle habits suggest that poorly conducted dieting in conjunction with unhealthy lifestyle habits in particular may be associated with disadvantageous consequences. In spite of these results, individuals with obesity and medical needs for weight loss should not avoid dieting. Dieting, however, should be conducted properly with evidence-based strategies and an emphasis on weight maintenance after weight loss. Among individuals with normal weight, on the other hand, unnecessary dieting attempts should be avoided and instead, focus should be targeted to learning healthy lifestyle habits in order to maintain normal weight and to prevent weight gain in the future.Lihavuus on merkittävä maailmanlaajuinen kansanterveysongelma. Lihavuusepidemian myötä myös laihduttaminen on yleistynyt, ja onnistuneen laihtumisen onkin todettu olevan yhteydessä useiden kansantautien pienentyneeseen riskiin. Laihduttaminen ja laihduttamisen jälkeinen painonhallinta on suurimmalle osalle kuitenkin haastavaa. Havainnoivissa pitkittäistutkimuksissa on osoitettu, että laihduttamisyritykset ja tarkoituksellinen laihtuminen ovat yhteydessä myöhempään lihomiseen pitkällä aikavälillä. Laihduttaminen ei rajoitu pelkästään ylipainoisiin ja lihaviin, vaan se on yleistä myös normaalipainoisilla. Vaikka laihduttaminen on yleistä, sen yhteyksiä eri tekijöihin on tutkittu väestötasolla melko vähän. Tämän väitöskirjan tavoitteena oli tutkia, mitkä taustatekijät ovat yhteydessä itseraportoituun laihduttamiseen. Tavoitteena oli myös tutkia, eroaako ruokavalion terveellisyyden ja lihavuuden välinen yhteys niiden välillä, jotka olivat laihduttaneet ja eivät olleet laihduttaneet edellisen vuoden aikana. Lisäksi tutkittiin, ennustaako laihduttaminen painoindeksin (BMI) ja vyötärönympäryksen muutoksia ja tyypin 2 diabeteksen (T2D) ilmaantuvuutta pitkällä aikavälillä. Tutkimuksessa selvitettiin myös, onko taustatekijöillä vaikutusta laihduttamisen ja lihavuusmittareiden muutosten tai T2D:n ilmaantuvuuden välisiin yhteyksiin. Tutkimus perustui kansallisesti edustavaan Terveys 2000 -tutkimukseen ja sen seurantatutkimukseen, Terveys 2011 -tutkimukseen. Tässä tutkimuksessa käytettiin Terveys 2000 -tutkimuksessa 30 vuotta täyttäneiden otosta (n=8028). Tieto laihduttamisyrityksistä (yrittänyt laihduttaa), tarkoituksellisesta laihtumisesta (onnistunut laihduttamisessa) ja painonmuutoksista edellisen vuoden aikana kerättiin kyselylomakkeen avulla lähtötilanteessa. Validoidun frekvenssityyppisen ruoankäyttökyselyn (FFQ) avulla arvioitiin tutkittavien tavanomaista ruoankäyttöä ja ravintoaineiden saantia. Näihin tietoihin pohjautuen muodostettiin ruokavalion terveellisyyttä kuvaava ’terveellisen syömisen indeksi’ (modified Alternate Healthy Eating Index, mAHEI-indeksi). Tutkittavien pituus, paino ja vyötärönympärys mitattiin molemmilla tutkimuskerroilla terveystarkastusten yhteydessä. T2D:een sairastuneet 15 vuoden seurannan aikana tunnistettiin käyttäen kansallisia terveyttä koskevia rekistereitä. Tilastolliset analyysit perustuivat lineaarisen ja logistiseen regressiomalliin sekä Coxin malliin. Lähtötilanteessa kaikkiaan 39 % naisista ja 24 % miehistä oli yrittänyt laihduttaa ja 15 % naisista ja 10 % miehistä oli laihtunut tarkoituksellisesti edellisen vuoden aikana. Laihduttamisyritykset ja tarkoituksellinen laihtuminen olivat yhteydessä useisiin sosiodemografisiin, elintapa-, terveyteen liittyviin ja psykologisiin tekijöihin. Laihduttamisyritykset vaikuttivat ruokavalion terveellisyyden ja lihavuuden väliseen yhteyteen; ei-laihduttajilla yhteyttä ei ilmennyt, kun taas laihduttajilla terveellisempi ruokavalio oli yhteydessä suurempaan todennäköisyyteen olla ylipainoinen tai lihava. Laihduttamisyritykset, laihtuminen ja painon vaihtelu edellisen vuoden aikana olivat yhteydessä BMI:n ja vyötärönympäryksen kasvuun 11 vuoden seurannan aikana. Kasvu oli suurempaa alun perin normaalipainoisilla laihduttajilla verrattuna normaalipainoisiin ei-laihduttajiin. Sen sijaan lihavien kohdalla samanlaista eroa ei havaittu. T2D:een 15 vuoden rekisteriseurannan aikana sairastui 417 henkilöä. Edellisen vuoden aikainen tarkoituksellinen laihtuminen oli yhteydessä suurentuneeseen riskiin sairastua seurannan aikana. Tarkoituksellisen laihtumisen ja T2D:n ilmaantuvuuden välinen yhteys oli suuntaa antavasti korostunut mm. henkilöillä, joilla oli epäterveellisiä elintapoja. Tulosten perusteella itseraportoitu laihduttaminen voi olla väestötasolla yhteydessä suurempaan riskiin lihoa ja sairastua T2D:een pitkällä aikavälillä. Tuloksia voivat selittää laihduttamisen aktivoimat biologiset mekanismit (mm. madaltunut aineenvaihdunta, näläntunteen lisääntyminen), jotka pyrkivät ehkäisemään laihtumista ja edesauttamaan lihomista. Epäonnistunut laihduttaminen voi johtaa toistuviin laihduttamisyrityksiin ja painon ”jojoiluun”. Vaihtoehtoisesti on mahdollista, että laihduttajat eroavat ei-laihduttajista ja ovat alun perin muista tekijöistä johtuen suuremmassa vaarassa lihoa ja sairastua T2D:een. Tarkoituksellisen laihtumisen ja T2D:n ilmaantuvuuden suuntaa antavasti korostunut yhteys henkilöillä, joilla oli epäterveellisiä elintapoja viittaa siihen, että etenkin kehnosti toteutettu laihduttaminen voi olla yhteydessä haitallisiin seurauksiin. Huolimatta tämän tutkimuksen tuloksista, henkilöiden, joille on laihtumisesta terveydellistä hyötyä, ei tule välttää laihduttamista. Laihduttaminen tulee kuitenkin toteuttaa suunnitelmallisesti myönteisiin elintapamuutoksiin perustuen painottaen laihduttamisen jälkeisen painonhallinnan tärkeyttä. Normaalipainoisten henkilöiden tulisi välttää turhia laihduttamisyrityksiä, ja sen sijaan keskittyä terveellisten elintapojen omaksumiseen säilyttääkseen normaalipainonsa ja ehkäistäkseen painon nousu tulevaisuudessa.
Subject: kansanterveystiede
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Sares-Jäske verkkoversio.pdf 2.747Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record