The Active Agency of Ordinary People in Mediatized Crises

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3456-1
Title: The Active Agency of Ordinary People in Mediatized Crises
Author: Tikka, Minttu
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Doctoral Programme in Social Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020-08-14
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3456-1
http://hdl.handle.net/10138/317897
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: This doctoral dissertation investigates the changing communicative role of ordinary people in times of crisis and disasters in the context of hybrid media environment and develops related methodology. The dissertation is motivated by the phenomenon of vast and creative employment of digital media platforms by ordinary people as a response to societal adversity. The research problem is two-fold: first, to study the participation of ordinary people in crises on digital platforms, and second, to explore how qualitative and computational methods can be employed and combined for the study of crises in the context of the hybrid media environment. Theoretically, the dissertation provides novel insights on the ways in which ordinary people, as non-professionals, engage in the construction of contemporary crises via particular crises-related media practices. Methodologically, it offers a nuanced understanding of how to investigate these practices. Theoretically, this dissertation combines media and communication studies and crisis and disaster research. The theoretical framework draws on mediatization, which highlights the role of mediated communication in the construction of contemporary crises. While crisis research has traditionally focused mainly on organizational actors, the communicative actions of other social actors have not received as much attention. In order to guide attention to the ordinary people who are participating in crises within mediatized conditions, this dissertation engages with a mediatization-from-below approach and focuses on the agency and practices of ordinary people in the context of a hybrid media environment. The concept of hybridity helps to situate newer forms of media and related practices and actors in relation to older ones, stressing the continuities between them. Hence, the hybrid media environment presents a context in which the connected individuals operating on digital platforms can respond to crises and disasters alongside established actors. The dissertation is a compilation of a synopsis chapter and four articles, of which three are empirical and one methodologically focused. It applies a mixed methods approach to the collection and analysis of four different data sets that consist primarily of YouTube and Twitter materials. The mixed methods approach in this dissertation prioritizes qualitative research strategies – most prominently digital media ethnography – that is complemented by content analysis, close-reading and computational methods. Theoretically, the dissertation also contributes to the mediatization-from-below approach by developing a framework of three crisis-related media practices: witnessing a crisis, volunteering in a crisis and building crisis communities. By applying the mediatization-from-below approach, the dissertation argues that the media practices of ordinary people have become an important feature that contributes in ambiguous ways to the making and shaping of contemporary crises. The results from the empirical sub-studies show that crisis-related media practices allow ordinary people to assume active agency, new roles and moral responsibility in contemporary crises and disasters. The dissertation argues that the agency of ordinary people changes the hierarchies associated with roles in crises in the hybrid media environment by creating new relations and interdependencies between the actors. However, while ordinary people can act more independently during a crisis, these practices are still connected with other actors of the hybrid media environment, and they reflect and represent pre-existing cultural and physical social conditions. Further, the dissertation argues that digital media platforms encourage ordinary people to become socialized in the construction of crises. This creates ephemeral and complex social dynamics in crises and disasters which can be grasped with a methodological approach where digital media ethnography is complemented by computational analytics. This approach enables researchers to bridge the gap between particular and in-depth understanding of the crisis-related practices of ordinary people and their interpretation in the context of a more global communication scale. By applying the mediatization-from-below approach, this dissertation illuminates the ways in which the media practices of ordinary people are reshaping contemporary crises.Tämä väitöskirja tutkii tavallisten ihmisten muuttuvaa kommunikatiivista roolia kriiseissä ja katastrofeissa hybridin mediaympäristön kontekstissa sekä kehittää aiheen tutkimukseen liittyvää metodologiaa. Väitöskirjassa esitetään, että tavallisten ihmisten aktiivinen toimijuus digitaalisilla media-alustoilla on nykyisten kriisien tärkeä piirre, joka muovaa sekä niiden kehittymistä että lopputulemia. Väitöskirja yhdistää mediatutkimusta ja kriisi- ja katastrofitutkimusta. Väitöskirjan teoreettisena viitekehyksenä toimii keskustelu medialisaatiosta, joka tarkastelee mediavälitteisyyden merkitystä yhteiskunnallisissa muutoksissa. Kriisi- ja katastrofitutkimus on perinteisesti painottunut organisaatioiden ympärille, jolloin muiden sosiaalisten toimijoiden kommunikatiivinen rooli jäänyt vähemmälle huomiolle. Huomion kiinnittämiseksi tavallisten ihmisten mediakäytänteisiin ja toimijuuteen kriiseissä, tämä väitöskirja kytkeytyy alhaalta käsin nousevan medialisaation käsitteeseen hybridin mediaympäristön kontekstissa. Väitöskirja esittää, että hybridi mediaympäristö muodostaa kontekstin, jossa digitaalisilla media-alustoilla toimivat tavalliset ihmiset vastaavat kriiseihin perinteisten organisatoristen toimijoiden rinnalla. Tämä väitöskirja koostuu yhteenvetoluvusta ja neljästä osatutkimuksesta, joista kolme on painotukseltaan empiiristä ja yksi metodologinen. Aineisto koostuu neljästä erilaisesta, pääosin Twitteriin ja YouTubeen keskittyvästä aineistosta. Väitöskirjan monimenetelmällinen tutkimusasetelma painottaa laadullisia tutkimusmenetelmiä ja erityisesti digitaalista mediaetnografiaa, jota täydennetään laadullisella sisällönanalyysillä, lähiluvulla sekä laskennallisilla menetelmillä. Väitöskirjassa kehitetään kolmen kriisiliitännäisen mediakäytänteen viitekehys: todistaminen kriisissä, vapaaehtoisuus kriisissä ja kriisiyhteisön rakentaminen. Väitöskirja esittää, että sivusta seuraamisen sijaan tavalliset ihmiset voivat näiden käytänteiden avulla omaksua aktiivisen toimijuuden, uusia rooleja sekä moraalista vastuuta kriiseissä ja katastrofeissa. Loppupäätelmissä tuodaan kuitenkin esille, että vaikka tavallisten ihmisten toimijuus ja käytänteet voivat muuttaa kriiseihin liittyviä hierarkioita, heijastavat ne silti olemassa olevia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia olosuhteita. Lisäksi väitöskirja toteaa, että digitaaliset media-alustat rohkaisevat tavallisia ihmisiä osallistumaan kriisien sosiaaliseen rakentamiseen ja tuottamiseen. Tämä luo kriiseihin monimutkaista ja hetkellistä dynamiikkaa. Väitöskirja esittää, että tähän dynamiikkaan on mahdollista tarttua metodologisella otteella, jossa digitaalista mediaetnografiaa täydennetään laskennallisella analytiikalla. Tämä lähestymistapa auttaa tutkijaa tarkastelemaan tavallisten ihmisten toimintaa digitaalisilla media-alustoilla yhtäältä tarkasti ja yksityiskohtaisesti, ja toisaalta suhteessa laajempaan viestintäympäristöön, sekä rakentamaan sillan näiden kahden eri tarkasteluskaalan välille. Soveltamalla alhaalta käsin nousevan medialisaation käsitettä, tämä väitöskirja valottaa niitä tapoja, joilla tavallisten ihmisten mediakäytänteet uudelleen muovaavat nykyisiä kriisejä ja katastrofeja.
Subject: media and Communication Studies
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
THEACTIV.pdf 633.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record