The lunatics have taken over the assessment : Utilising summative self-assessment to theorise – and disrupt – the interplay of agency and power in undergraduate mathematics

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6366-0
Title: The lunatics have taken over the assessment : Utilising summative self-assessment to theorise – and disrupt – the interplay of agency and power in undergraduate mathematics
Author: Nieminen, Juuso
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science, The Department of Mathematics and Statistics
Doctoral Programme in Mathematics and Statistics
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020-08-21
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6366-0
http://hdl.handle.net/10138/317937
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: This doctoral thesis adds to the theoretical understanding of the interplay of agency and power in self-assessment in the context of undergraduate mathematics education. This is achieved by utilising the Foucauldian notion of subject positioning, referring to the positions that assessment constructs for students. This thesis addresses summative self-assessment (SSA) that involves the element of self-grading, and the disruptive nature of such practice. The four substudies of this thesis investigate the reflective space that SSA opens for students to renegotiate their positioning of “the assessee” in the examination-driven context of undergraduate mathematics. This doctoral thesis was conducted in the Digital Self-Assessment (DISA) project, in which the SSA model was created for large undergraduate mathematics courses. SSA is an assessment model that includes transparent learning objectives, various forms of feedback regarding those objectives and formative self-assessment practices. At the end of the model students decide their own grade. In this study, the SSA model is examined through the perspective of students. This empirical doctoral thesis consists of four substudies and draws on theoretical and methodological triangulation. Studies I, III and IV were based on an experimental study in which the participants in an undergraduate mathematics course were randomly divided into two groups. Half of the students attended a course exam and half of them self-graded themselves; both groups took part in a formative self-assessment process. After the course, 41 students were interviewed (26 from the summative and 15 from the formative self-assessment group). Furthermore, a survey study (N = 299) was conducted. The data for Study II was collected through a survey in another adaptation of the summative self-assessment model (N = 113). Studies I and II drew on quantitative methodology to examine the quality of studying within the SSA model to shed light on the positioning processes on a broader scale. Study I drew on latent profile analysis to investigate student subgroups in terms of deep and surface approaches to learning. Four profiles were identified and compared between the formative and summative self-assessment groups. Study II, leaning on cluster analysis, examined student subgroups after another course implementation of the SSA model. Both studies connected SSA with a deep approach to learning, while Study I also identified a connection with a higher reported level of self-efficacy. Study III drew on the concept of student agency, aiming to understand the affordances that the self-assessment model offers for agentic learning. The findings of Study III implied that the summative self-assessment model was connected with future-driven agentic behavior. Study IV introduced three different theoretical frameworks for power to understand the socio-cultural nature of SSA as a political practice. As Study III examined pedagogical opportunities for agentic learning, Study IV sought to critically examine whether students could make use of these opportunities in spite of the complex power relations. Both studies drew on interview data. Finally, Studies I-IV were reinterpreted and synthesised through a discursive-deconstructive reading. What was deconstructed was students’ positioning as “the assessee” and whether, and how, SSA disrupted this position. Overall, this thesis raises concerns about non-agentic positions that mathematics assessment tends to produce, calling for teachers and researchers to engage with disruptive practices.Kuinka oppisimme, jos saisimme päättää omat arvosanamme? Tähän kysymykseen pureudutaan tässä yliopistopedagogisessa väitöskirjassa tarkastelemalla itsearviointia matematiikan yliopisto-opinnoissa. Vaikka yliopisto-opetus tähtää kokonaisuuksien hallintaan ja kompetenssien kehittymiseen, on yliopistotasoinen arviointi laajasti opettajajohtoista eikä välttämättä tue tärkeiden tulevaisuustaitojen karttumista. Avuksi on usein tutkimuskirjallisuudessa ehdotettu itsearviointia. Itsearviointi on arviointimenetelmä, jota on usein suositeltu käytettäväksi oppimisen tukena ennemmin kuin arvosanojen määrittelyn välineenä. Tässä väitöskirjassa tutkitaan, kuinka opiskelijoiden opiskeluun vaikuttaa, kun itsearviointia käytetään osana myös arvosanojen määrittämistä. Tutkimus on toteutettu osana Digital Self-Assessment (DISA) -tutkimusprojektia, jossa kehitettiin opiskelijalähtöisen opetuksen tueksi opiskelijalähtöinen arviointimalli. Digitaalinen itsearviointimalli kehitettiin tukemaan oppimista erityisesti suurilla satojen opiskelijoiden kursseilla. Itsearviointimalli perustuu itsearvioinnin harjoitteluun yliopistokurssin aikana, monipuoliseen palautteeseen sekä mahdollisuuksiin vastata tähän palautteeseen. Oppimisprosessin aikana opiskelijoita pyydetään ottamaan vastuu omasta opiskelustaan, ja sen lopuksi he päättävät oman arvosanansa. Väitöstutkimuksen kontekstina toimi yliopistomatematiikka, jossa arviointi perustuu laajasti tenttisuorituksiin. Tämä sekä määrällisiin että laadullisiin menetelmiin pohjautuva väitöskirja koostuu neljästä osatutkimuksesta. Osatutkimuksissa I (N = 299) ja II (N = 113) tutkittiin tilastollisin menetelmin opiskelijoiden opiskelun laatua heidän osallistuttuaan yliopistomatematiikan kurssille, jolla oli käytössä kehitetty itsearvioinnin malli. Kummassakin osatutkimuksessa yhdistettiin itsearviointi syvään oppimisen lähestymistapaan sekä korkeatasoiseen oppimiseen. Lisäksi osatutkimuksessa I havaittiin opiskelijoiden raportoivan korkeaa minäpystyvyyttä kurssin jälkeen. Osatutkimukset III ja IV perustuivat tilastollisia tuloksia syventävään haastattelututkimukseen, jossa kartoitettiin opiskelijoiden näkemyksiä itsearvioinnista ja arvosanan määrittämisestä. Osatutkimuksessa III analysoitiin opiskelijoiden kokemuksia toimijuudesta; tutkimuksessa huomattiin, että opiskelijat raportoivat opiskelevansa itseään eivätkä koetta varten. Osatutkimuksessa IV tarkasteltiin arviointia vallankäyttönä ja tutkittiin niitä keinoja, joilla erilainen itsearviointi haastoi vallitsevia yliopisto-opetuksen ja matematiikan arviointikäytänteitä. Osatutkimusten pohjalta tarkasteltiin opiskelijoiden positiointia itsearvioinnissa. Usein opiskelija positioidaan arvioinnissa passiiviseksi arvioitavaksi, jonka suorituksen arvioi joku muu kuin hän itse. Itsearvioinnin avulla on kuitenkin mahdollista positioida opiskelijaa aktiivisena ja reflektoivana toimijana koko arviointiprosessin ajan. Kun opiskelijoiden roolina oli toimia aktiivisena toimijana läpi arviointiprosessin, näkyi tämä laadukkaana opiskeluna ja korkeina oppimistuloksina. Väitöstutkimus haastaa opettajia ja tutkijoita kaikilla koulutuksen tasoilla tarkastelemaan arviointimenetelmiä siitä näkökulmasta, tukevatko ne toimijuuden kehitystä vai jopa estävät tätä. Itsearvioinnin avulla on siis mahdollista tukea opiskelijoiden toimijuutta, mutta onnistuakseen tämä tavoite vaatii kuitenkin opettajajohtoisissa konteksteissa rohkeita ja uusia avauksia. Jos yliopisto-opetuksen tavoitteena on laadukas ja aktiivinen oppiminen, onko oman arvosanan määrittäminen ajatuksena lopulta niinkään radikaali?
Subject: kasvatustiede
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
THELUNAT.pdf 1022.Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record