Russian Renewable Energy Politics in the Arctic : National Priorities and Local Realities

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6370-7
Title: Russian Renewable Energy Politics in the Arctic : National Priorities and Local Realities
Author: Salonen, Hilma
Other contributor: Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta
Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Social and public policy
Poliittisten, yhteiskunnallisten ja alueellisten muutosten tohtoriohjelma
Doktorandprogrammet i politisk, samhällelig och regional förändring
Doctoral Programme in Political, Societal and Regional Changes
Aleksanteri institute
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020-09-05
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6370-7
http://hdl.handle.net/10138/318225
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: The Russian Arctic is known of its vastness of space, unrelenting weather and natural resources. Renewable energy, however, is rarely linked with developing the country’s Arctic regions. This dissertation explores what kind of importance could de-centralized energy sources have in a setting dominated by fossil fuel revenues Initiatives launched by private actors are mainly absent in the Russian Arctic, butthis does not mean that the local level does not have agency of its own, nor does it rule out interesting side trajectories developed in the regions. This study examines these issues with the help of three case studies, which explore (i) the key priorities of national renewable energy policies, (ii) the enabling and restricting factors behind the use of biomass for energy in Arkhangelsk, and (iii) the relation between existing power structures and new energy projects in the Republic of Sakha. In addition to increasing knowledge on renewable energy use in the Russian Arctic regions, this study contributes to the theoretical discussions on public justification sociotechnical (energy) transitions and the multi-level perspective approach, and carbon lock-ins. With the help of these theoretical concepts, it is possible to analyze Russian energy politics not only as a special case but as a part of a bigger continuum of sociotechnical transitions. Since literature on energy transitions has mainly discussed transition cases in market-led, energy-importing countries, evaluating its key notions in the context of the Russian Arctic offers new viewpoints on their adaptability. The results of this dissertation state that the Russian official discourse promoting renewable energy use favors concrete, technical objectives at the expense of a more ambitious long-term vision. Various lock-ins restrict the possibility of alternative energy forms to develop, and while new actors work alone, existing lock-ins reinforce each other. However, even the current situation holds many possibilities for alternative practices to find niches and develop. Energy policy-making and regional development are neither top-down nor bottom-up affairs, but instead happen in a dynamic interaction between local, regional, and national actors — despite the highly centralized character of the current political system. These realities offer possibilities for renewable energy projects to take root in the Russian Arctic, albeit as a part of the great power politics related to fossil fuel exports.Venäjän Arktis tunnetaan laajuudestaan, säälimättömistä sääolosuhteistaan ja valtavista luonnonvaroistaan, mutta uusiutuvaa energiaa harvoin yhdistetään näiden alueiden kehitykseen. Tämän väitöskirjan keskeisenä tavoitteena on valottaa hajautettujen energialähteiden hyödyntämisen merkitystä fossiilisista polttoaineista saatavien tulojen määrittämissä olosuhteissa. Vaikka Venäjän pohjoisilta alueilta puuttuvat suurelta osin yksityisten toimijoiden aloitteet ja sijoitukset, paikallistaso voi joiltain osin toimia oma-aloitteisesti ja yleisistä kehityssuunnista poikkeavia ilmiöitä voi näin ollen esiintyä. Tämä tutkimus syventyy näihin kysymyksiin kolmen tapaustutkimuksen kautta, jotka kartoittavat (i) valtiollista uusiutuvaa energiapolitiikkaa koskevia linjauksia, (ii), biomassan hyödyntämisen mahdollistavia ja rajoittavia tekijöitä Arkangelin alueella sekä (iii) olemassaolevien valtarakenteiden ja uusiutuvia energianlähteitä hyödyntävien hankkeitten suhdetta Sahan tasavallassa. Venäjän arktisten alueiden uusiutuvan energiankäytön nykytilan selvittämisen lisäksi tutkimus osallistuu yhteiskuntatieteelliseen teoreettiseen keskusteluun julkisesta oikeuttamista, sosio-teknisten (energia)murroksista sekä monitasoperspektiivin ja hiililukkojen periaatteista. Näiden teoreettisten välineiden keinoin venäläistä energiapolitiikkaa on mahdollista analysoida osana laajempaa sosio-teknisten murrosten jatkumoa. Koska energiatuotannon murrosta käsittelevä tutkimuskirjallisuus on toistaiseksi keskittynyt lähinnä vakiintuneen markkinatalouden oloissa toimiviin, energiaa maahantuoviin yhteiskuntiin, keskeisen tutkimuskäsitteistön arviointi Venäjän arktisten alueitten yhteydessä on merkittäväksi hyödyksi niiden yleisen sovellettavuuden arvioinnissa. Väitöskirja osoittaa, että Venäjän virallinen energiapolitiikka suosii uusiutuvien energialähteiden käytössä konkreettisia ja teknisiä tavoitteita kunnianhimoisempien tai pitkäjänteisimpien suunnitelmien sijaan. Moninaiset hiililukot rajoittavat vaihtoehtoisten energiamuotojen kehitystä, ja samalla kun uudet toimijat toimivat yksin ja erillisesti, olemassaolevat esteet vahvistavat toinen toisiaan. Tästä huolimatta nykyisetkin olosuhteet paljastavat markkinarakoja, joiden kautta vaihtoehtoiset käytännöt voivat mahdollisesti vallata alaa. Venäjän poliittisen järjestelmän erittäin keskitetystä luonteesta huolimatta maan energiapolitiikka ja alueellinen kehitys eivät ole tiukasti ylhäältä alaspäin tai alhaalta ylöspäin määräytyviä ilmiöitä, vaan muotoutuvat vuorovaikutussuhteessa paikallisten, alueellisten ja kansallisten toimijoiden välillä. Tällöin myös uusiutuvilla energianlähteillä on mahdollisuuksia saada jalansijaa maan pohjoisilla alueilla, joskin todennäköisesti vielä yksinomaan osana fossiilisten polttoaineiden hyödyntämisen politiikkaa.
Subject: yhteiskuntapolitiikka
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
russianr.pdf 2.149Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record