Hur uttrycks genus i skolors jämställdhetsplaner? : en kritisk diskursanalys

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202008113785
Title: Hur uttrycks genus i skolors jämställdhetsplaner? : en kritisk diskursanalys
Author: Mansner-Lönnqvist, Anna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202008113785
http://hdl.handle.net/10138/318261
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Klasslärare
Class Teacher (in Swedish)
Klasslärare
Abstract: Purpose. The law on equality between women and men forms the basis of the schools' gender equality work. The law also aims to prevent discrimination on the grounds of gender identity or expression. Previous research has shown that to conduct successful gender equality work it is not sufficient that teachers have a personal interest in gender equality since this often leads to temporary and random efforts and great confusion about how gen-der equality work should be done. The purpose of the study is to describe, analyze and interpret how gender is expressed in schools' gender equality plans, as both the Act on Gender Equality and the curriculum foundations can be considered to require a diverse gender perspective in all school activities. Methods. The survey was conducted as a critical discourse analysis by analyzing the gender equality plans of seven Finnish Swedish primary schools. As an analysis model, Fairclough's three-dimensional analysis model was used. Results and conclusions. The survey culminated in three gender discourses: the gender inequality discourse, the two-gender discourse and the discourse of fear. The texts showed a clear division between girls and boys and a lack of gender diversity. A fear of making mistakes in the work on gender equality also emerged. The survey shows that gender equality work focuses on girls and boys and that those who do not identify themselves as girls or boys remain invisible.Mål. Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män ligger som grund för skolornas jämställdhetsarbete. Lagen syftar också till att förebygga diskriminering på grund av könsidentitet eller könsuttryck. Tidigare forskning har visat att lärarnas eget intresse för jämställdhet inte är tillräckligt för att bedriva ett framgångsrikt jämställdhetsarbete utan att insatserna då tenderar att bli tillfälliga och slumpmässiga samt att det råder en stor oklarhet kring hur jämställdhetsarbetet ska se ut. Syftet med undersökningen är att beskriva, analysera och tolka hur genus uttrycks i skolors jämställdhetsplaner eftersom såväl lagen om jämställdhet som läroplansgrunderna kan anses förutsätta ett mångsidigt genusperspektiv i all skolverksamhet. Metoder. Undersökningen genomfördes som en kritisk diskursanalys genom att analysera sju finlandssvenska lågstadieskolors jämställdhetsplaner. Som analysmodell användes Faircloughs tredimensionella analysmodell. Resultat och slutsatser. Undersökningen utmynnade i tre genusdiskurser: den ojämställda jämställdhetsdiskursen, tvåkönsdiskursen och rädslans diskurs. Texterna visade på en tydlig uppdelning mellan flickor och pojkar och en avsaknad av könsmångfald. Även en rädsla för att göra fel i jämställdhetsarbetet framkom. Undersökningen visar att jämställdhetsarbetet fokuserar på flickor och pojkar och att de som inte identifierar sig som någondera förblir osynliga.
Subject: genus
kön
jämställdhet
jämställdhetsplan
kritisk diskursanalys


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
MansnerLonnqvist_Anna_Pro_gradu_2020.pdf 605.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record