På jakt efter yrkesidentitet : Konstruktion av yrkesidentitet bland branschbytare

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202008113786
Title: På jakt efter yrkesidentitet : Konstruktion av yrkesidentitet bland branschbytare
Author: Paro, Anni
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202008113786
http://hdl.handle.net/10138/318263
Thesis level: master's thesis
Abstract: Since the nature of work is constantly changing, many people might have to educate them-selves again or even change their career. Up to 60% of Finland’s working population has changed their profession or branch of industry during their career and about half of those have re-educated themselves. When changing the career or work, one has to acquire a new professional identity. Construction of a new professional identity is a long process and is affected by many different factors. Since the change of career is common and the construction process of professional identity long and complex, it is important to study this topic. The aim for this study is to examine how career changers can acquire a new professional identity. In addition, I will examine how education provider and workplaces can support the development of a new professional identity among career changers. The data was collected by using qualitative research methods and a phenomenographic approach was used. The data was collected between December 2019 and January 2020. The sample consisted of seven interviewees, who all had changed careers and participated in a short training within IT- industry. The data was collected through semi-structured interviews and was analyzed through thematic analysis. The results showed that the interviewees could easily acquire their new professional identity after changing their career. Affecting factors were weak engagement with the previous career, motivation for and engagement in the new career as well as support from both the edu-cation provider and workplace. The education provider was able to support the identity pro-cess through offering an education with clear structure and aim, a comfortable atmosphere and activities which prepared the participants for working life. Furthermore, the education provider was able to support participants in recognizing their own strengths and weakness-es, which supported the construction of the new professional identity. Workplaces could support the process by providing opportunities for discussion, a supportive team and a clear structure in the work. Colleagues attitudes played a big part as well.Eftersom arbetets karaktär ändras konstant, kan det för många betyda att man måste utbilda sig på nytt eller helt och hållet byta bransch. I Finland har till och med 60% av den arbetande befolkningen bytt yrke eller bransch under sin karriär och ungefär hälften av dessa har utbildat sig på nytt. Då man byter bransch, måste man också tillägna sig en ny yrkesidentitet. Konstruktionen av yrkesidentitet är en lång process som påverkas av flera olika faktorer. Eftersom bytet av bransch är allmänt och konstruktionsprocessen av den nya yrkesidentiteten lång och komplicerad, finns det ett skäl att undersöka detta. Studiens syfte är att undersöka hur branschbytare kan tillägna sig en ny yrkesidentitet. Jag vill även undersöka vilken roll ut-bildningsarrangören och arbetsgivaren har i att främja utvecklingen av yrkesidentiteten bland branschbytare. Materialet samlades in genom kvalitativa forskningsmetoder, från ett fenomenografiskt perspektiv. Materialinsamlingen skedde mellan december 2019 och januari 2020 och samplet bestod av sju informanter, som hade bytt bransch och deltagit i en kort utbildning inom IT. Materialet samlades in genom semistrukturerade intervjuer och analyserades med hjälp av tema-analys. I resultaten framgick det att informanterna kunde lätt tillägna sig den nya yrkesidentiteten efter bytet av bransch. Faktorer som påverkade detta var svagt engagemang i det gamla yr-ket, motivation för och engagemang i det nya yrket samt stöd både från utbildningsarrangören och arbetsplatsen. Utbildningsarrangören kunde stöda identitetsprocessen genom att erbjuda en utbildning med tydlig struktur och målsättning, trygg och trevlig atmosfär och aktiviteter som förberedde deltagarna inför yrkeslivet. Dessutom kunde utbildningen stöda deltagarna att känna till sina egna förmågor, vilket främjade konstruktionen av den nya yrkesidentiteten. Arbetsplatserna kunde främja processen genom att erbjuda diskussionsstöd, ett stödande team och en tydlig struktur på arbetet. Även kollegornas attityder spelade en stor roll.
Subject: yrkesidentitet
förändring
branschbyte
utbildning


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Paro_Anni_Pro_Gradu_2020.pdf 510.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record