Meningsfullt lärande i digital kontext

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202008113783
Title: Meningsfullt lärande i digital kontext
Author: Schultz, Melinda
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202008113783
http://hdl.handle.net/10138/318264
Thesis level: master's thesis
Abstract: Digital learning environments were introduced in the 1990s and have since then become a well-established part of today´s education. This study is written as the use of virtual learning environments increases rapidly, although it is still surrounded by challenges and uncertainty in regard to experiences, results and efficiency. Simultaneously, our society demands more of Finland´s educators than ever before, and the teaching staff is in greater need of support to manage the complexity of their work. The need for flexible, well-functioning in-service training was evident already at the beginning of the 2000s, which this study and the larger project are a response to. The aim of this study was to examine the efficiency of in-service training in a virtual context, to bring light to the challenges the participants still face, and to examine how the participants experience meaningful learning. The theoretical basis was Ausubel´s theory of meaningful learning, with additions by Jonassen as well as Ruokamo and Pohjolainen. The experience of meaningful learning was examined by five categories: commitment to teamwork, interest for the subject, discussion, professionalism and evaluation. The study is a part study in the LUMATIKKA-project, which is a cooperation between the Finnish National Agency for Education and a large number of universities. The data used in this study was gathered in 2018, through a survey sent out to participants in five courses within the project. The survey was completed three times per course to measure the experience of the participants and was filled out by N= 102 individuals. The statistical programme SPSS was used to process and analyse the material. The results showed that the participants had a positive experience in the LUMATIKKA-project, although the means of the categories commitment to teamwork and discussion declined during the courses. The participants who took part in the courses targeted at their specific school level were more satisfied than their colleagues in the general courses. No differences were found between the sexes. Differences were found in regard to age, showing that the younger participants were more negative than their older colleagues. Differences were found in regard to educational stage, stating that the teachers in grades 7-9 were more negative than their colleagues. Despite the differences in the sample, all participants were overall positive and stated that the courses felt meaningful to them. By offering well-functioning in-service training to teachers, we can support them in their profession and increase their competencies needed to educate the people of tomorrow.Digitala lärmiljöer presenterades på 1990-talet, och har sedan dess blivit en etablerad del av undervisningen i dagens utbildningsvärld. Då den här avhandlingen skrivs används digitala lärmiljöer allt mer, men präglas fortfarande av utmaningar och ovisshet i förhållande till upplevelser, resultat och effektivitet. Samtidigt ökar kraven på Finlands utbildningspersonal konstant och lärarkåren behöver stöd i den komplexa vardag som omger dem. Behovet av smidiga, välfungerande fortbildningar uttrycktes redan i början av 2000-talet, vilket den här avhandlingen och projektet den behandlar är ett svar på. Syftet med studien var att undersöka fortbildning i digital kontext, att belysa de områden som känns utmanande för deltagarna och att undersöka hur deltagarna upplever meningsfullheten under kurserna. Den teoretiska utgångspunkten låg i Ausubels teori om meningsfullt lärande, med tillägg av Jonassen samt Ruokamo och Pohjolainen. Hur meningsfullt deltagarna upplevde sitt lärande mättes i förhållande till faktorerna förbindelse till grupparbete, intresse för ämnet, diskussion, professionalitet och utvärdering. Avhandlingen bör ses som en delstudie för projektet LUMATIKKA, ett samarbetsprojekt mellan utbildningsstyrelsen och ett stort antal högskolor i Finland. Materialet i avhandlingen samlades in år 2018 och består av insamlade enkäter från fem kurser. Enkäterna fylldes i tre gånger per kurs för att mäta deltagarnas upplevelser under kursens gång och fylldes i av N = 102 personer. Materialet bearbetades och analyserades med programmet SPSS. I resultaten framkom att deltagarnas upplevelser av meningsfullhet i projektet var genomgående positiva, trots att framför allt meningsfullhet i de faktorer som mätte förbindelse till grupparbete och diskussion sjönk under kursernas lopp. De deltagare som deltog i de stadiespecifika kurserna var nöjdare än sina kolleger som gick de allmänna, fördjupade kurserna. Det fanns inga skillnader könen emellan. Det fanns skillnader grupperna emellan i förhållande till ålder, så att de yngre deltagarna var mer negativt inställda än sina äldre kolleger. Skillnader uppfattades också i förhållande till undervisningsstadium, så att högstadielärarna över lag var mer negativt inställda än sina kolleger. Trots skillnaderna var alla deltagare över lag positiva och kändes meningsfulla för dem. Genom att erbjuda välfungerande och flexibla fortbildningar, kan man stödja lärarna i sitt yrke och genom det öka lärarnas kompetens att utbilda morgondagens människor.
Subject: Meningsfullt lärande
e-lärande
digitalt lärande
fortbildning


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record