Skolan i rörelse : programmet ur lärares perspektiv

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202008113782
Title: Skolan i rörelse : programmet ur lärares perspektiv
Alternative title: Finnish Schools on the Move : from teachers' point of view
Author: Lindgård, Linnea
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteet
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Beteendevetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202008113782
http://hdl.handle.net/10138/318265
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Allmän- och vuxenpedagogik
General and Adult Education (in Swedish)
Allmän- och vuxenpedagogik
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Finnish Schools on the Move is a program with the goal to establish a more physically active school environment for children in the Finnish comprehensive schools. The program was ini-tially piloted in 2010 and by 2018 the program had been expanded to reach 90 percent of all schools in Finland. The teachers play a key role in the process of implementing school re-forms, which is the motivation for this study. The aim of the study is to investigate how prima-ry school teachers experience the program, how it affects their work and their opinion on the effectiveness of the program. Furthermore, this study aims to uncover which details of the implementation that are advantageous and disadvantageous for the success of the program, from the teacher’s perspective. Based on the results of the program’s own assessment on the program the majority of Swedish–speaking primary school teachers in Helsinki experi-enced a lack of competence or the opportunity to develop the competence needed to com-plete the requirements of the program. This study uses educational reform theories as a framework. The methods of implementation, the roles of the concerned parties carrying out the implementation, teachers and principals, and collegiality have in prior research been shown to be key factors in carrying out educational reforms. This study has a qualitative approach and the data-gathering is being done by semi-structured interviews. The study had eight participants, with seven primary school teachers and one principal from five different primary schools in Helsinki. The material will be analyzed through thematic analysis and compared to earlier research. The results showed that the program has had a positive impact on the teachers work, but that the program caused additional work for some teachers. According to the results, the program was successful in schools where the principal’s leadership, collegial support and a perception of competence among the teachers was present. Unlike this, the program did not work as well in schools where is a lack of collegial support and supporting structures needed for the implementation of the program The perceived lack of competence was in other words not a crucial factor if the leadership was functional and the colleague’s attitude towards the program was positive.Skolan i rörelse är ett program som strävar efter att skapa en trivsammare och mera aktiv skoldag för barn. Programmet hade sitt pilotskede år 2010 och 2018 hade programmet expanderat till 90 procent av alla skolor i Finland. I implementeringsprocesser inom utbildningsreformer har lärare en nyckelroll vilket är motiveringen för denna studie. Syftet för studien är att ta reda på hur lärare upplever att programmet Skolan i rörelse inverkat på deras arbete och fungerar. Dessutom söker studien efter att kartlägga vilka faktorer som lärare upplever att har främjat respektive försvagat implementeringen av programmet. På basen av Skolan i rörelse programmets egen utvärdering, där lärare själva fyller i hur verksamheten ser ut i deras skola, kunde man se motsägelsefulla och oroväckande resultat bland svenskspråkiga lärare i Helsingfors. Samtidigt som majoriteten upplevde att de inte har eller erbjuds tillräckligt med kompetens för att genomföra programmet, ansåg de flesta att de ändå till en viss mån förverkligade programmet. Denna studie utgår från teorier om utbildningsreformer. Frågor om vilka faktorer som är de mest avgörande och från vilket håll reformen ska styras har länge debatterats. Implementeringsmetoder, lärares roller i implementeringsprocesser, kollegialt samarbete och rektorers roll har visat sig vara nyckelfaktorer i genomförande av reformer. Studien har en kvalitativ ansats och materialinsamlingen sker med hjälp av semistrukturerade intervjuer. I studien deltog åtta personer, sju stycken lågstadielärare och en rektor från fem olika lågstadieskolor i Helsingfors. Materialet analyseras med hjälp av tema-analys och kopplas till tidigare forskning om utbildningsreformer. Resultaten visade att lärarna upplevde att reformen har haft en positiv inverkan på deras arbete men att programmet delvis skapar merarbete. Enligt resultaten fungerar reformen i skolor där rektorns ledarskap och det kollegiala samarbetet fungerar och det finns en upplevelse av kompetens bland lärarna. Till skillnad från detta fungerar reformen inte lika väl i skolor där det kollegiala samarbetet inte fungerar och strukturer för verksamheten inte skapats. Känslan av brist på kunskap var inte avgörande ifall ledarskapet fungerade och kollegiets attityd till reformen var positiv. Med andra ord bekräftade denna studie tidigare reformforskning; reformer är komplexa fenomen och berör många parter som är beroende av varandra.
Subject: Skolan i rörelse
utbildningsreform
implementering
lärare


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Lindgard_Linnea_Avhandling_2020.pdf 1.132Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record