Småbarnspedagogernas upplevelser av småbarnspedagogiken på gräsrotsnivå

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202008113787
Title: Småbarnspedagogernas upplevelser av småbarnspedagogiken på gräsrotsnivå
Alternative title: Early Childhood educators´ experiences of ECEC at a grassroots level
Author: Christiansen, Emilia
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteet
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Beteendevetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202008113787
http://hdl.handle.net/10138/318266
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: There is a shortage of staff in the Early Childhood Education and Care (ECEC) in Finland in the time of this study. A shortage of qualified workers and the revised Act on Early Childhood Education and Care (580/2018) have created dissatisfaction as eligibility requirements have been tightened. The vocational designations have also been changed, and the title kindergarten teacher has been changed to Early Childhood Education (University, bachelor’s degree) or Bachelor of Social Services (University of Applied Sciences). The purpose of this study was to investigate the factors (challenges and resources) that influence a change of work field from ECEC based on the theoretical model Job Demands-Resources (JD-R) and previous research in subjects such as educational leadership, work communities and the Finnish ECEC control documents. The data was collected in the spring of 2018 with an online survey that was sent to trade unions Talentia, SuPer and the Early Childhood Education Teacher’s Union of Finland (ECE Teachers Union). The survey was forwarded to 3635 people working in ECEC in Finland. The survey was answered by N = 643 persons which gave a response rate of 17.6%. The material was part of a pilot study for the research project ENJOY your work! which is conducted at the University of Helsinki. For this study, the material was limited from eight (8) to two (2) open questions, 749 individual responses were analysed, and qualitative content analysis was used as a method in this final thesis. The results showed that regardless of professional designation or plans to change the working field, the demands and resources of the respondents in the early childhood education were similar. The educators saw the children, good cooperation within the work team, positive feedback from the supervisors (day care managers) as energizing resources in the work. The requirements in ECEC were physically heavy work, incompetent foremen, unauthorized staff, time pressure, no opportunities for planning and a lack of appreciation from society. The demands were physically heavy work, incompetent supervisors, unauthorized staff, time pressure, no opportunities for planning and a lack of appreciation from society.När studien skrivs råder det personalbrist inom småbarnspedagogiken i Finland. Många tjänster inom småbarnspedagogiken är obemannade och den uppdaterade Lagen om småbarnspedagogik (540/2018) har skapat missnöje på fältet eftersom behörighetskraven har skärpts. Även yrkesbeteckningarna har ändrats och titeln barnträdgårdslärare har bytts ut till lärare (ped. kand.) eller socionom inom småbarnspedagogik. Syftet med denna studie var att undersöka vilka faktorer (krav och resurser) som påverkar ett branschbyte från småbarns-pedagogiken med avstamp i den teoretiska modellen Job Demands-Resources (JD-R) och tidigare forskning i ämnen som pedagogiskt ledarskap, arbetsgemenskap och de finländska styrdokumenten inom småbarnspedagogiken. Materialet samlades in våren 2018 med en elektronisk enkät som skickades till fackförbun-den Talentia, SuPer och till Småbarnspedagogikens Lärarförbund (SLF, tidigare BTLF) som vidarebefordrades till 3635 personer som jobbar inom småbarnspedagogiken på daghem i Finland. Enkäten besvarades av N = 643 personer som gav en svarsprocent på 17,6 %. Materialet ingick i en pilotstudie för forskningsprojektet Gilla ditt jobb! som utförs vid Helsingfors universitet. Till studien avgränsades materialet från åtta (8) till två (2) öppna frågor, 749 enskilda svar analyserades och kvalitativ innehållsanalys användes som metod i avhandlingen. Det framgick i resultaten att oberoende av yrkesbeteckning eller planer på att byta bransch var kraven och resurserna hos respondenterna inom småbarnspedagogiken likartade. Pedagogerna upplevde barnen, ett gott samarbete inom arbetsteamet, positiv feedback av förmännen (daghemsföreståndaren) som energigivande resurser inom arbetet. Krav inom småbarnspedagogiken var fysiskt tungt arbete, inkompetenta förmän, obehörig personal, tidspress, inga möjligheter till planering och en bristande uppskattning från samhället.
Subject: Pedagogie kandidat
småbarnspedagogik
styrdokument
Lag om småbarnspedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record