Non-Governmental Elderly Care in Russia : Participation or Objectification?

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-9515164896
Title: Non-Governmental Elderly Care in Russia : Participation or Objectification?
Author: Holavins, Arturs
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Doctoral Programme in Social Sciences
Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta
Sosiaalitieteiden tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten
Doktorandprogrammet i socialvetenskap
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020-09-24
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-9515164896
http://hdl.handle.net/10138/318419
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: This thesis is a qualitative ethnographic study on the intersection of care, social work and third sector research. It aims to provide an in-depth analysis of the organisation of elderly care provision by NGOs in St. Petersburg, the second-largest city in Russia, and its surroundings, in the context of the global trends of third-sector NGO-isation, recent Russian social policy transformations and the rise of the ideology of active ageing. Altogether, I studied 16 NGOs that provide elderly care, including state-dependent veteran organisations, independent third-sector organisations, self-help support groups as well as several volunteer movements, all of which are involved in providing care services to older people. The key analytical concepts regarding non-governmental elderly care in St. Petersburg are the “participatory” and “paternalistic” modes of care, which can be distinguished by the ability of care receivers to influence decision-making over process and content of care. The principal aim of the research is to understand why some NGOs engage in collaborative decision-making with their beneficiaries, while others “objectify” senior citizens by paternalistically treating them as passive receivers of social services. Accordingly, the research questions are: (1) What care modes – participatory or paternalistic – do St. Petersburg-based non-governmental elderly care providing non-governmental organisations (hereafter ECP NGOs) apply in their work? (2) What modes are dominant, and why? And, finally, (3) Under what conditions do specific modes of care tend to be enacted? Combining the method of feminist ethnography and extended case study methods, I use participatory observations, semi-structured interviews with fifty research participants and analysis of documents, multimedia data and other relevant sources to provide evidence for the dominance of the objectifying, or paternalistic, mode of care in care work practices by the Russian NGOs. In some cases, it leads to disregard of the interests of beneficiaries, less connection between NGOs and community, and a mismatch between the growing support for the ideology of active ageing and the actual practices of care managers and caregivers. I review three alternative explanatory mechanisms for the dominance of paternalistic care among studied NGOs: dependence on the state, historically evolved institutional constraints (path dependency) and, finally, the NGO-isation of the third sector. I conclude that the last has been a consistently determinant characteristic of the paternalistic mode of care in a broad range of the Russian NGOs providing non-governmental elderly care.Tämä väitöskirja on hoivan, sosiaalityön ja kolmannen sektorin tutkimuksen leikkauskohtaan sijoittuva laadullinen etnografinen tutkimus. Tutkimuksen tarkoitus on analysoida kansalaisjärjestöjen (NGO) tuottamia vanhuspalveluja Pietarissa ja sen ympäristössä. Tärkeitä konteksteja ovat globaali kolmannen sektorin ammattimaistuminen ja byrokratisoituminen (NGOization), Venäjän viimeaikaiset sosiaalipoliittiset uudistukset sekä aktiivinen ikääntyminen -ajattelun yleistyminen. Työssäni olen tutkinut kuuttatoista vanhuspalveluja tuottavaa kansalaisjärjestöä, joihin sisältyy niin valtiota lähellä olevia veteraanijärjestöjä, itsenäisiä kolmannen sektorin järjestöjä, itseapuryhmiä kuin vapaaehtoisliikkeitäkin. Keskeisiä käsitteitä tutkimuksessani ovat ”osallistava” ja ”paternalistinen” hoivakäytäntö, joiden avulla pureudun siihen, millaiset mahdollisuudet vanhuspalvelujen käyttäjällä on vaikuttaa hoivaansa koskevaan päätöksentekoon ja sen sisältöön. Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää, miksi jotkut toimijat osallistavat vanhuspalveluiden käyttäjät päätöksentekoprosesseihin, kun taas toiset kohtelevat ikääntyneitä passiivisina objekteina. Tutkimuskysymykseni ovat: (1) Millaisia hoivakäytäntöjä – osallistavia vai paternalistisia – on käytössä kolmannen sektorin järjestämissä vanhuspalveluissa Pietarin seudulla? (2) Millaiset käytännöt ovat vallitsevia ja miksi? (3) Mitkä olosuhteet vaikuttavat siihen, millaisiksi käytännöt muodostuvat? Nojaten feministisen etnografian tutkimustraditioon ja laajennetun tapaustutkimuksen metodiin tutkimusaineistoni koostuu osallistuvasta havainnoinnista, puolistrukturoiduista haastatteluista (50 haastateltavaa), asiakirjojen analyysista ja media-aineistoista. Tutkimukseni osoittaa, että vallitsevat hoivakäytännöt kolmannen sektorin vanhustyössä Venäjällä ovat paternalistisia ja objektivoivia. Joissakin tapauksissa tämä johtaa palvelunkäyttäjän tarpeiden ohittamiseen ja loitontaa hoivan vastaanottajaa sen tarjoajasta (tässä tapauksessa palvelujärjestöstä). Seurauksena syntyy myös ristiriita aktiivisen ikääntymisen ideologian ja hoivatyön käytäntöjen välillä. Vertailen kolmea eri hypoteesia, jotka voivat mahdollisesti selittää paternalististen hoivakäytäntöjen yleisyyttä: järjestön riippuvuus valtiosta, ajan mittaan syntyneet institutionaaliset rajoitteet (polkuriippuvuus) ja järjestöjen ammattimaistuminen ja byrokratisoituminen. Johtopäätökseni on, että viimeksi mainittu kehitys on pääasiallinen paternalistisia hoivakäytäntöjä synnyttävä tekijä suuressa osassa Venäjän kansalaisjärjestöpohjaisia vanhuspalveluja.
Subject: social Sciences (social work)
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
NON-GOVE.pdf 3.035Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record